Program profilaktyki

02 lip Program profilaktyki

 

Cele główne:

  1. Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów.
  2. Podniesienie frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych i ograniczenie niepowodzeń szkolnych.
  3. Praca z uczniem z dostosowaniem wymagań edukacyjnych
  4. Doskonalenie form współpracy z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi wychowawczo-opiekuńczą rolę rodziny i placówki.
  5. Promowanie zdrowego stylu życia, konstruktywnych sposobów osiągania satysfakcji osobistej i sukcesu życiowego.

Program profilaktyki kierowany jest do uczniów – wychowanków, ich rodziców, nauczycieli, wychowawców i wszystkich pracowników Ośrodka.

Termin profilaktyka wywodzi się z języka greckiego (prophylassein) co oznacza „ strzec się, zapobiegać”. W praktyce znaczenie to wiąże się z zapobieganiem niekorzystnym zjawiskom.

Profilaktyka społeczna jest to system metod i środków mających na celu usuwanie przyczyn ujemnych zjawisk społecznych   i stwarzanie warunków prawidłowego funkcjonowania i rozwoju jednostek oraz grup społecznych.(Hołyst 1994)
Profilaktyka jest niezbędnym elementem składowym wychowania, które jest procesem wspomagania wychowanka w rozwoju ukierunkowanym na osiąganie pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.
Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie  i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój, zaburzają zdrowy styl życia
(w literaturze określonych jako zachowania ryzykowne).

Działania wychowawcze są prowadzone równolegle czterema przenikającymi się nurtami:
– wspomaganie naturalnego rozwoju dziecka;
– kształtowanie jego postaw zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami społecznymi;
– działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom pojawiającym się na drodze rozwojowej dziecka;
– działania mające na celu korygowanie utrwalonych nieprawidłowości z wcześniejszych okresów.
Wychowanie jest więc stałym procesem doskonalenia się wychowanka. Rola wychowawców polega na towarzyszeniu dziecku w rozwoju jego umiejętności i stwarzania warunków, które ten rozwój umożliwiają.
Wskazywanie pożądanych społecznie wartości, ich uzewnętrznianie oraz ochrona i ingerowanie, gdy na drodze dziecka pojawiają się zagrożenia, stanowią stałe elementy wychowania.
Pierwsze z tych działań jest wychowaniem w sensie ścisłym, drugie zaś to działanie profilaktyczne.
Chociaż profilaktyka koncentruje się na przeciwdziałaniu złu, a wychowanie polega na otwieraniu dziecka na dobro, mają ten sam naczelny cel, jakim jest zapewnienie prawidłowego rozwoju człowieka. Profilaktyka i wychowanie winny opierać się na założeniu, że człowiek niedojrzały (uczeń) nie potrafi jeszcze samodzielnie dokonywać prawidłowych wyborów. Wobec tego często sam dla siebie stanowi zagrożenie. Dlatego prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem jak i profilaktyką.

Działania o charakterze profilaktycznym cechuje olbrzymia różnorodność. Na wszystkich poziomach oddziaływań profilaktycznych możemy stosować kilka strategii:
Strategie (działania) informacyjne. Ich celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru. U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, zwłaszcza młodzi, zachowują się ryzykownie, ponieważ zbyt mało wiedzą o mechanizmach i następstwach takich zachowań. Zakłada się, iż dostarczenie informacji o skutkach palenia tytoniu, picia alkoholu, odurzania się narkotykami czy aktywności seksualnej spowoduje zmianę postaw, a w rezultacie wpłynie na zmianę zachowań.

Strategie (działania) edukacyjne. Ich celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia itp.) U podstaw tych strategii leży przekonanie, że ludzie, nawet dysponujący odpowiednią wiedzą, podejmują zachowania ryzykowne z powodu braku wielu umiejętności niezbędnych do życiu społecznym. Deficyt w zakresie kompetencji społecznych uniemożliwia im budowanie głębszych, satysfakcjonujących związków z ludźmi, powoduje ciągłą frustrację, uniemożliwia odnoszenie sukcesów np. zawodowych.

Strategie działań alternatywnych. Ich celem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, przynależności) oraz osiąganie satysfakcji życiowej przez stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną (artystyczną, społeczną, sportową itp.). U podstaw tych strategii leży założenie, że wiele ludzi nie ma możliwości zrealizowania swej potrzeby aktywności, podniesienia samooceny poprzez osiąganie sukcesów czy też rozwoju zainteresowań.

Strategie interwencyjne. Celem tych działań jest pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ich problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych.

Podstawa prawna Programu Profilaktyki Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Głuchych:

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
  2. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989, ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r.
  3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami

  

I  BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE OŚRODKA I POZA NIM

Lp. Cel Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Adresat
1. Adaptacja i integracja uczniów społeczności szkolnej

 

1. Zapoznanie ucznia i jego rodziców z dokumentacją Ośrodka (statut OSW, WSO, regulaminy funkcjonowania szkoły i internatu, dziennik elektroniczny)

 

2. Zapoznanie z działalnością samorządową Ośrodka

 

3. Przedstawienie rodzicom zakresu oferowanej przez Ośrodek pomocy

 

 

4. Poznanie sytuacji opiekuńczo – wychowawczej i zdrowotnej uczniów

 

– spotkania  z rodzicami;

– spotkania Rady Rodziców;

– pogadanki i rozmowy          w szkole i w internacie;

– korzystanie ze strony internetowej Ośrodka;

– korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej;

 

– samorząd wychowanków;

– spotkania z rodzicami, /prawnymi opiekunami;

 

–  zajęcia integracyjne                     z  psychologiem szkolnym, wychowawcami internatu;

– wycieczki;

– turnus rehabilitacyjny;

– zajęcia z  psychologiem          ( wsparcie psychologiczne)

– analiza dokumentacji              ( teczek osobowych) uczniów, informacje przekazane przez wychowanków, rodziców

dyrektorzy

psycholog,

nauczyciele, wychowawcy, pielęgniarka

uczniowie, rodzice
2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie Ośrodka   i poza nim

 

1. Opracowanie regulaminów, instrukcji        i procedur dotyczących bezpieczeństwa uczniów/wychowanków                      w Ośrodku

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realizacja wychowania komunikacyjnego

– regulaminy (pełnienia dyżurów nocnych, pełnienia dyżurów          w czasie przerw) dokumentacja wycieczek szkolnych,

– monitoring;

– ewakuacja uczniów              z budynków szkolnych           i z internatu;

– pierwsza pomoc przedmedyczna;

– pogadanki dla uczniów nt bhp;

– podstawy o ruchu drogowym.

dyrektorzy

psycholog,

nauczyciele, wychowawcy, pielęgniarka

uczniowie, rodzice

 

II  OPIEKA I WYCHOWANIE

Lp Cel Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Adresat
1. Podjęcie działań mających zapewnić pomoc uczniom Wspieranie uczniów i ich rodzin pomoc materialna                        dla wychowanków:

akcja świąteczna                            ,,Serce pod choinkę”;

–  akcja „Góra Grosza”;

– dofinansowania;

– dary rzeczowe;

– pozyskiwanie baterii  do aparatów słuchowych i implantów dla dzieci              z najuboższych rodzin;

– realizacja projektów wychowawczych  i edukacyjnych;

– współpraca z GOPS-em i MOPS-em;

– wolontariat;

– samorząd wychowanków

dyrektorzy

psycholog,

nauczyciele, wychowawcy, pielęgniarka

uczniowie, rodzice

 

III OGRANICZENIE NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

Lp. Cel Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Adresat
1. Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych 1. Wyznaczenie obszaru         i zakresu niepowodzeń

 

 

2. Pomoc uczniom słabszym

 

 

 

– spotkania z  psychologiem szkolnym,  obserwacja wyników nauczania

 

– zajęcia z uczniem słabym                    z poszczególnych przedmiotów           dla uczniów z problemami w nauce

 psycholog, wychowawcy klas

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy grup

uczniowie

z trudnościami w nauce

 

 

2. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym

 

1.Tworzenie działań mających na celu zapobieganie niepowodzeniom szkolnym

 

 

 

 

 

 

 

2. Zmniejszenie liczby godzin nieusprawiedliwionych  w szkole

 

3. Monitorowanie absencji uczniów na zajęciach szkolnych

 

 

4. Poznanie przez uczniów    i rodziców konsekwencji uchylania się od obowiązku szkolnego

 

 

5. Podniesienie frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych

 

 

 

6. Rozwijanie

i poszerzanie

zainteresowań uczniów

 

 

– wspieranie nauczycieli  w doborze metod pracy z uczniami  ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

– utrzymywanie stałego kontaktu              z rodzicami ucznia – zwrotne przekazywanie informacji na temat osiągnięć ucznia w nauce   oraz planowanych działaniach placówki mających na celu poprawę sytuacji

 

– przestrzeganie zasad usprawiedliwiania nieobecności  na zajęciach szkolnych

 

 

– systematyczne monitorowanie absencji      i realizacji obowiązku szkolnego

– konkurs na frekwencję

 

– indywidualne konsultacje  z rodzicami ucznia

– zapoznanie uczniów  i rodziców  z konsekwencjami wysokiej absencji na zajęciach;

 

– uświadamianie uczniom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              wpływu wysokiej absencji na wyniki w nauce (tematyka godzin wychowawczych, rozmowy indywidualne z uczniami)

 

– organizacja kółek zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych w   internacie

dyrektorzy

wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, z którymi uczniowie mają trudności, psycholog  szkolny

 

 

nauczyciele, wychowawcy, psycholog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opiekunowie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych

uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie, rodzice

 

3. Pomoc uczniom       ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 1. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych

 

2. Indywidualizacja nauczania

 

 

– opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych –  IPET-ów dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, psycholog szkolny, logopedzi, rodzice uczniowie, rodzice
4. Poradnictwo zawodowe Poradnictwo w zakresie predyspozycji zawodowych, zmiany kierunku kształcenia – spotkania z  doradcą zawodowym;

– wycieczki do zakładów pracy;

– współpraca z zakładami pracy;

– spotkania z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody;

– realizacja projektów edukacyjnych m.in.: „Orientacja zawodowa”          dla uczniów gimnazjum;

– wykorzystanie projektów zewnętrznych dotyczących poradnictwa zawodowego;

 

pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy,

doradca zawodowy

uczniowie
6. Wyrównywanie braków w nauce Udzielanie pomocy uczniom  w nadrobieniu braków –  realizacja zajęć wyrównawczych;

– terapia pedagogiczna dla uczniów       ze specyficznymi trudnościami              w uczeniu się ze Szkoły Podstawowej     i Gimnazjum

dyrektor,

nauczyciele, wychowawcy, samorząd wychowanków,

 

uczniowie
7. Współdziałanie               z instytucjami wspierającymi rodzinę     i szkołę

 

Współpraca z instytucjami

 

– współpraca z instytucjami wspierającymi opiekuńczo – wychowawczą i profilaktyczną funkcję szkoły ( Sąd, PCPR, MOPS, Policja, Urząd Miasta);

– Pomoc materialna dla wychowanków:

akcja świąteczna ,,Serce pod choinkę”

stypendia;

dofinansowania;

dary rzeczowe;

pozyskiwanie baterii do aparatów słuchowych i implantów dla dzieci          z najuboższych rodzin

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy

 

IV PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI

Lp. Cel Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Adresat/Uwagi
1. 1. Rozpoznanie  i rozwijanie uzdolnień uczniów

 

1. Spotkania zespołów wychowawczych i zaplanowanie działań wspierających ucznia

2. Spotkania zespołów ds. opracowania IPET-ów

 

 

3. Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów

 

 

4. Praca z uczniem zdolnym na terenie Ośrodka

 

– opracowanie  IPET-ów

 

 

– badanie umiejętności uczniów z różnych przedmiotów na poziomie etapu edukacyjnego wskazanego przez dyrektora

 

– kółka zainteresowań

– indywidualne zajęcia rozwijające zdolności wychowanków

 

– praca z uczniem zdolnym

– realizacja wybranych programów edukacyjnych

dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, psycholog, logopedzi,, opiekunowie kółek zainteresowań

 

dyrektor i wskazany zespół zadaniowy

uczniowie, rodzice

 

2. Promocja osiągnięć uczniów 1. Podejmowanie działań zapewniających wszechstronny rozwój ucznia – konkursy wiedzy                      z  określonych przedmiotów (wewnątrzszkolne, międzyośrodkowe, ogólnopolskie);

– uczestnictwo w turniejach, zawodach, konkursach, olimpiadach;

– wyróżnienia na apelach, zebraniach Samorządu Wychowanków, publikacje prasowe;

– monitorowanie osiągnięć uczniów;

– strona www.

– kronika Ośrodka;

– gazeta „LUZACZEK”;

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, samorząd wychowanków uczniowie

 

 

V  UCZEŃ WOLNY OD NAŁOGÓW

Lp. Cel Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Adresat/uwagi
1. Zapobieganie uzależnieniom, agresji           oraz negatywnym skutkom technologii informacyjnej

 

 

 

1. Uświadomienie uczniom niebezpieczeństw związanych                 z uzależnieniami

 

2. Uświadomienie uczniom negatywnych skutków agresji

 

 

 

 

3. Uświadomienie wychowankom zagrożeń dla ich życia     i zdrowia wynikających                z nieograniczonego, niekontrolowanego korzystania                 z komputera

 

 

-uczestnictwo w programach profilaktycznych m.in.: „Można żyć inaczej”;

– udział w projekcji filmów na temat uzależnień ;

– „Dzień przeciwko agresji”;

– działalność PCK, PZG,

– pogadanki                           z wychowankami

– pogadanki dla rodziców nt ,,Niepowodzenia szkolne”, ,,Porozmawiajmy o agresji”

 

– zajęcia dla wychowanków         wdrażające do korzystania             z komputera w sposób odpowiedzialny, który nie zagrażaj ich życiu                  i zdrowiu;

– zabezpieczenie             przez Ośrodek niebezpiecznych stron www (filtry zabezpieczające);

– realizacja projektów edukacyjnych, pogadanki, szkolenia

 

 

psycholog, wychowawcy, nauczyciele

 

 

uczniowie, rodzice

 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej      i edukacyjnej 1. Kształtowanie postawy asertywności

2. Utrwalenie wiadomości dotyczących zagrożeń związanych z wybranymi nałogami: narkotyki, alkoholizm, niekontrolowane korzystanie                   z technologii informacyjnej

– prowadzenie cyklu zajęć profilaktyczno-wychowawczych  „To ja, to my”;

– trening asertywności – cykl warsztatowych zajęć          dla wybranej młodzieży Gimnazjum i ZSZ przejawiającej problemy       w sferze kontaktów rówieśniczych;

– zajęcia socjoterapeutyczne

psycholog, wychowawcy, nauczyciele

 

uczniowie
3. Propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie kultury fizycznej i aktywnych form spędzania czasu wolnego 1. Kształtowanie postawy świadomego sposobu życia bez: używek, dopalaczy oraz uzależnień osiągnięć cywilizacji

 

2. Rozwijanie zainteresowań

 

3. Kształtowanie nawyku spędzania czasu wolnego           w sposób aktywny

 

 

 

4. Propagowanie aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły poprzez kształtowanie samodzielności             i odpowiedzialności, kształtowanie postaw prospołecznych

 

 

 

– wycieczki przedmiotowe, turystyczno – krajoznawcze, turnusy rehabilitacyjne, biwaki, obozy;

 

 

 

– udział w kółkach zainteresowań                         i sportowych;

 

– udział w imprezach sportowych na terenie Ośrodka i poza nim;

– udział w konkursach           i turniejach w Ośrodku          i poza nim

 

– aktywny udział w pracach Samorządu Wychowanków;

– praca w klubie internatowym;

 

 

 

– podstawy ruchu drogowego,

– nauka pływania

 

opiekunowie kółek zainteresowań;

wychowawcy internatu, nauczyciele, psycholog, doradca zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opiekun samorządu, opiekunowie klubu internatowego

 

 

 

 

doradca zawodowy

uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowankowie grup gimnazjalnych               i ponadgimnazjalnych

 

 

 

 

uczniowie Szkoły Podstawowej

 

VI  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W ZAKRESIE WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ                           I UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Lp. Cel Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Adresat
1. Podniesienie jakości pracy Ośrodka   poprzez aktywizację rodziców

 

1. Włączenie rodziców      w realizację uroczystości wynikających z kalendarza imprez, a także uroczystości klasowych                  i grupowych

 

2. Uczestnictwo                w organach pracy szkoły

– zapoznanie rodziców    z kalendarzem imprez     i sporządzenie listy osób chętnych do pomocy przy organizacji imprez   i uroczystości;

– uczestnictwo                w wycieczkach szkolnych;

– planowanie                    i opracowanie projektów, planów, podręczników, planu finansowego Ośrodka, oceny pracy nauczycieli

 

dyrektor, nauczyciele, wychowawcy klas i grup internatowych

 

 

 

rodzice

 

 

 

 

2. Podnoszenie wiedzy psychologicznej rodziców i doskonalenie ich umiejętności wychowawczych 1.Organizowanie bezpłatnego kursu języka migowego dla rodziców

 

2. Realizacja programu ,,Pomoc rodzinie” – trening umiejętności wychowawczych ,,Szkoła dla rodziców”

 

3. Udział rodziców w spotkania zespołu ds. IPET

 

 

 

 

 

4.Opracowanie tematów zebrań i przygotowanie pogadanek w zależności              od potrzeb i zainteresowań rodziców

 

5. Opracowanie konsultacji dla rodziców

 

 

 

6. Zaplanowanie          przez psychologa                 szkolnego wykładów                          dla rodziców   na tematy związane   z trudnościami wychowawczymi

 

 

– uruchomienie                   i prowadzenie kursu przez pracowników pedagogicznych ośrodka;

-spotkanie rodziców              z psychologiem;

 

 

 

 

– uczestnictwo rodziców w spotkaniach dotyczących Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego IPET;

 

– uczestnictwo rodziców w zebraniach klasowych             i grupowych;

 

 

 

– spotkania rodziców                z poszczególnymi nauczycielami według harmonogramu;

 

– lekcje otwarte, przeprowadzenie prelekcji, warsztatów            na temat trudności wychowawczych podczas spotkań dyrekcji Ośrodka  z rodzicami bądź warsztatów              w ustalonych terminach

 

dyrektor Ośrodka

 

 

 

psycholog szkolny

 

 

 

 

 

 

wychowawca klasy

 

 

dyrektor, psycholog, logopedzi, wychowawcy klas          i  wychowawcy grup,                     doradca zawodowy

 

 

 

 

rodzice

 

 

 

rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rodzice

 

 

 

 

 

rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VII DOSKONALENIE, MONITORING I EWALUACJA

DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

Lp. Cel Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Adresat
1. Prawidłowe funkcjonowanie profilaktyki         w Ośrodku 1. Ewaluacja zadań profilaktycznych

2. Doskonalenie metod i form realizacji działań profilaktycznych     i wychowawczych

3. Zwiększenie efektywności podejmowanych działań wychowawczych     i profilaktycznych

4. Zwiększenie efektywności pracy pedagogicznej

– ewaluacja wybranych obszarów programu profilaktyki szkolnej zespół profilaktyki dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

 

Znowelizowany Program Profilaktyki Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone  w Olecku zatwierdzono po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Wychowanków i Rady Rodziców na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu
25 października 2013 roku.