Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

26 Maj Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

21-05-2020

 

ZARZĄDZENIE nr 12/2020 z dnia 21 maja 2020r.

Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych św. Filipa Smaldone w Olecku

w sprawie wprowadzenia w szkole Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 • 1

Wprowadzam w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Filipa Smaldone w Olecku  „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19”oraz „Procedurę postępowania na wypadek zakażenia lub zachorowania COVID-19”, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników  Ośrodka do zapoznania się z  Procedurami wymienionymi w § 1 oraz ich przestrzegania i stosowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020r.

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym św. Filipa Smaldone w Olecku w związku z wystąpieniem COVID-19

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół Ośrodka  obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, zwanej dalej placówką, odpowiada Dyrektor Ośrodka, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W placówce stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej udostępnione na stronie urzędu.
 3. Placówka pracuje w godzinach od  7.30    do 16.00.
 1. Od  25 maja 2020 r. w placówce mogą być prowadzone zajęcia rewalidacyjne.
 2. Termin zajęć rewalidacyjnych w placówce określa dyrektor Ośrodka w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia i rodzicem ucznia. Miejsce zajęć rewalidacyjnych w placówce określa dyrektor.
 3. Od 25 maja  2020 r. w placówce mogą być prowadzone zajęcia klas I – III SP nr 5 oraz oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
 4. Na terenie placówki organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, natomiast zajęcia dydaktyczne realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 5. Od 25 maja 2020 r. organizuje się indywidualne i grupowe konsultacje dla uczniów klas VIII SP nr 5.
 6. Od 1 czerwca 2020 r. organizuje się indywidualne i grupowe konsultacje dla pozostałych uczniów szkół Ośrodka, w szczególności dla uczniów przystępujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz dla uczniów chcących poprawić oceny końcowo-roczne.
 7. Harmonogram zajęć w ramach konsultacji dla uczniów jest udostępniony w dzienniku elektronicznym.
 8. Formę realizacji zajęć w ramach konsultacji, na terenie placówki, czy przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość, ustala dyrektor.
 9. Placówka organizuje zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania z takich zajęć. Godziny pracy w grupie opiekuńczo- wychowawczej od 730 do 1600.
 10. Zajęcia w placówce odbywają się z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 11. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 12. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele/ wychowawcy.
 13. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 14. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 15. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 16. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 17. Uczeń może skorzystać z wypożyczalni biblioteki szkolnej.
 18. Odległości między pracownikami a korzystającymi z biblioteki powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
 19. W razie potrzeby, w okresie zwiększonej częstotliwości odwiedzin w bibliotece, (np. w czasie zdawania przez wychowawców podręczników, z których w roku szkolnym korzystali uczniowie) dyrektor zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, np. przyłbice.
 20. W bibliotece może jednocześnie przebywać maksymalnie 1 wypożyczający.
 21. Nauczyciel bibliotekarz powinien maksymalnie ograniczyć uczniom dostęp do księgozbiorów w wolnym dostępie i katalogów kartkowych.
 22. Sala multimedialna jest nieczynna
 23. Książki i inne materiały oddane przez czytelnika mogą być ponownie wypożyczone po okresie kwarantanny wynoszącym 2 dni. Książki te powinny być oznaczone datą rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny.
 24. Miejscem składowania książek w celu przeprowadzenia kwarantanny jest sala multimedialna.
 25. Do Placówki nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.  Po wejściu na teren Ośrodka  każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik.
 26. W placówce dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą
  w maseczkach).
 27. Na czas pracy drzwi wejściowe do budynku szkolnego są zamykane.
 28. Na tablicy ogłoszeń w placówce znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 29. Rodzic/prawny opiekun wypełnia i podpisuje oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Procedur.
 30. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym szkołę zapewnia:
 • Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń placówki, placu zabaw i boiska oraz sprzętów znajdujących się w budynku;
 • Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu spożywania posiłków przez dzieci, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, przyłbice dla pracowników wyznaczonych do odbioru dzieci;
 • Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem, instrukcje prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic oraz instrukcje prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki przy wejściach do budynku.
 • Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w 2 zestawy ochronne, w skład których wchodzą: 2 maseczki, 1 przyłbica, 1 fartuch nieprzemakalny z długim rękawem, 10 par  rękawiczek oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
 • Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
 1. Dyrektor:
  • nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników placówki zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  • dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było przedmiotów i sprzętu, których nie da się skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować;
  • zapewnia taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów, (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku);
  • dba o to, aby unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, ustala bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć;
  • dba, aby wszyscy pracownicy placówki, w razie konieczności, byli zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos;
  • prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
  • kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym– telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u dziecka;
  • informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, bądź pracownika;
  • współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  • instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  • informuje rodziców o obowiązujących w placówce procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej/ strony internetowej placówki;
  • ogranicza przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,
   z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe);
  • nadzoruje, aby codziennie sporządzana była lista osób przebywających na terenie placówki.

 

 1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
 • Do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej:
  1. regularnego mycia rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  3. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują.
 • Dezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 • Informowania dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 • Zachowania dystansu społecznego między sobą, wynoszącego min. 1,5m.;
 • Nie przemieszczania się zbędnie po placówce;
 • Postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.

 

 1. Osoby sprzątające w placówce po zakończeniu zajęć z dziećmi każdego dnia:
  • myją sale zajęć, pomieszczenia sanitarno- higieniczne, ciągi komunikacyjne;
  • myją i dezynfekują poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, przedmioty i sprzęt, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach;
  • sprzęt na placu zabaw wykorzystywany podczas zajęć – regularnie czyszczą z użyciem detergentu lub dezynfekują, a jeśli nie ma takiej możliwości zabezpieczają przed używaniem;
  • rejestrują swoje działania w „Karcie kontroli czynności myjąco-dezynfekujących” zał. nr 2.
 1. Nauczyciele:
 • sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 • dbają o to by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 • wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę;
 • organizują przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela;
 • dbają o to, aby w sali gimnastycznej przebywały dwie grupy uczniów – po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane;
 • zapewniają korzystanie przez uczniów z placu zabaw/boiska oraz z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu zmianowości grup oraz dystansu pomiędzy nimi, jeśli przebywają dwie grupy (brak możliwości wyjść poza teren placówki);
 • ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami;
 • nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
 • dbają, aby uczeń nie zabierał z placówki niepotrzebnych przedmiotów oraz nie przynosił do szkoły, m.in.: zabawek, telefonów, itp.;
 • wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone, instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk;
 • jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby powinien odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia z placówki.

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z placówki.

 1. Na teren placówki wpuszczany jest tylko uczeń.
 2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do I-szej głównej bramy wejściowej  Ośrodka od ul. Słowiańskiej, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki;
 3. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do budynku szkoły zdezynfekowało ręce, mierzy temperaturę  a następnie odprowadza je do szafki ubraniowej, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
 4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 5. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły przy do I-szej głównej bramy wejściowej  Ośrodka od ul. Słowiańskiej.
 6. Opuszczające placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej, przez pracownika placówki.
 7. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw lub boisku szkolnym, odbiór dziecka odbywa się przy I-szej głównej bramie wejściowej  Ośrodka od ul. Słowiańskiej.

 

Żywienie

Szkoła nie zapewnia wyżywienia uczniom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

 

Wyjścia na zewnątrz

 1. Szkoła nie organizuje wyjść poza teren placówki.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z placu zabaw lub boiska szkolnego.
 3. Na placu zabaw lub boisku może przebywać tylko jedna  grupa, przy czym opiekunowie zapewniają, aby uczniowie w miarę możliwości zachowywały między sobą dystans.
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw lub boiska szkolnego na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane.

 

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Ośrodku od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy Ośrodka zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

 

 

 

 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia lub zachorowania na COVID-19

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.) choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne to takie choroby, które łatwo rozprzestrzeniają się, charakteryzują się wysoką śmiertelnością, powodują szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagają specjalnych metod zwalczania. Należą do nich między innymi cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne oraz COVID-19 określa się procedury w przypadku wystąpienia objawów COVID-19

 

 1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy, tzw. podwyższonego ryzyka.
 1. W przypadku stwierdzenia u ucznia niepokojących objawów chorobowych mogących świadczyć o COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, ból brzucha, brak smaku i inne) uczeń jest niezwłocznie izolowany w wydzielonym pomieszczaniu pełniącym rolę izolatki.
 2. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 3. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika placówki, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce.
 4. Opiekun ucznia musi być ubrany w strój ochronny (kombinezon/fartuch, rękawice, przyłbica, maseczka) stanowiący wyposażenie izolatki.
 5. Opiekun na bieżąco kontroluje stan zdrowia ucznia i co 15 min. sprawdza temperaturę ucznia oraz zapisuje informację na karcie ucznia (zał. nr 3 karta informacyjna o stanie zdrowia ucznia w związku z COVID-19).
 6. O niepokojących objawach zostają niezwłocznie poinformowani rodzice/ opiekunowie prawni w celu pilnego odebrania ucznia z placówki.
 7. Osoba wskazana przez dyrektora, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 8. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala
  w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 9. Rodzic/opiekun prawny odbiera ucznia z zachowaniem procedur obowiązujących
  na terenie placówki, przy I-szej głównej bramie  wejściowej  Ośrodka od ul. Słowiańskiej.
 10. Przed odbiorem rodzic podpisuje informacje o stanie zdrowia ucznia.
 11. W sytuacji wystąpienia zagrożenia koronowirusem lub wątpliwości związanych ze złym samopoczuciem ucznia, mającego typowe objawy dla zakażenia koronawirusem, dyrektor Ośrodka kontaktuje się z Powiatową Inspekcją Sanitarną w Olecku, a także powiadamia organ prowadzący placówkę.
 12. Dyrektor placówki pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.
 13. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia ucznia należy wezwać karetkę pogotowia, informując o podejrzeniu wystąpienia objawów COVID-19 u ucznia.
 14. Ratownik podpisuje informację o przekazaniu ucznia oraz informuje do którego szpitala zostało ono przewiezione.

Załącznik nr 1 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Filipa Smaldone w Olecku

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

 

Informuję, iż od dnia …………………………….. moja córka/mój syn będzie uczęszczać:

 

 • w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych,
 • w zajęciach rewalidacyjnych
 • w konsultacjach

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19  oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych  (podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergii).

 

…………………………………..

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Filipa Smaldone w Olecku,  w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałem/-am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 • mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19;
 • w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w placówce (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak
  i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę;
 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu placówka zostanie zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę;
 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy;
 • zostałem/-łam poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 14 czerwca 2020r. (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 855)

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki, nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

 

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

 

…………………………………..

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce regulaminów związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: przyprowadzania do placówki tylko
i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (maksymalnie 30 min.) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości
i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, nie zostanie  ono
w danym dniu przyjęte do placówki, ale będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, min. 4 dni.

…………………………………..

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki, poprzez kontakt telefoniczny, o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na COVID-19.

…………………………………..

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka.

 

…………………………………..

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

Załącznik nr 2 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Filipa Smaldone w Olecku w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Karta kontroli wykonywanych czynności myjąco dezynfekcyjnych pomieszczenia

 

…………………………………………………………………………………………………

 

data godzina Wykonana czynność Podpis osoby wykonującej UWAGI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 3 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Filipa Smaldone w Olecku w związku z wystąpieniem COVID-19

 KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA

w związku z COVID-19

Imię i Nazwisko dziecka
Godzina zauważenia objawów
Jakie wystąpiły objawy
Godzina poinformowania rodziców
Kto został poinformowany
Podpis osoby informującej

 

Pomiary temperatury:

 

Godzina Wysokość Temperatury

 

Inne zaobserwowane objawy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Godzina odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna:     ………………………………………

W związku z zaobserwowanymi u dziecka objawami chorobowymi i wprowadzonym reżimem sanitarnym z dniem 25 maja  2020r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Filipa Smaldone w Olecku, informujemy, iż Rodzice są zobowiązani do:

 • kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka,
 • pozostawienia dziecka przez ……………… …………..w domu,
 • przyniesienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do szkoły
 • w przypadku zdiagnozowania u dziecka COVID-19 Rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania placówki.

 

 

……………………………………………………………………..

(data i podpis rodzica)