Projekt „Równy start w przyszłość”

logo projektu

Projekt „Równy start w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe

 

Wnioskodawca: Powiat Olecki

Realizator: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku

 

Cel główny projektu

Zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 5, rozwijanie kompetencji informatycznych 9 nauczycieli i 20 uczniów w wieku 6-17 lat w okresie od lipca 2017 do czerwca 2019 roku.

 

Cel główny projektu osiągnięty zostanie do końca czerwca 2019 roku, w wyniku realizacji niżej wymienionych zadań:
1) Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK

2) Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie TIK

3) Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów

 

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą w roku szkolnym 2017/18 i 2018/19 w szkole zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój uczniów mających specyficzne trudności w nauce, a dla uczniów wykazujących określone zainteresowania zapewniono interesujące zajęcia pozalekcyjne. Wszystkie zajęcia będą wspomagane nowoczesnym sprzętem komputerowym i ICT zakupionym na potrzeby projektu.

 

Główne rezultaty projektu:

– doposażenie międzyszkolnej pracowni komputerowej i 6 pracowni przedmiotowych (j. polskiego, matematycznej, historii, przyrody, językowej i informatycznej) m.in. w meble, 13 laptopów z oprogramowaniem dla uczniów, 6 laptopów dla nauczycieli, oprogramowanie antywirusowe, serwer plików NAS, kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową, klimatyzator, projektor multimedialny, 5 zestawów interaktywnych oraz 5 laserowych urządzeń wielofunkcyjnych. Wartość zadania wynosi 105 804 zł i stanowi 39,8% wartości projektu;

– organizacja dla 20 dzieci niepełnosprawnych 840 godzin dodatkowych zajęć w ciągu 2 lat szkolnych (2017/18 i 2018/19);

– doskonalenie umiejętności i kompetencji 9 nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania (96 godzin szkoleń);

– organizacja dla wychowanków OSW 6 wyjazdów edukacyjnych uzupełniających zajęcia stacjonarne (Gallindia i Kadzidłowo, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie, 2 x Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Republika Ściborska i Safari koło Gołdapi).

 

Wszelkie działania w projekcie są bezpłatne dla uczniów i nauczycieli, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 247 376,25 zł

 

Wartość projektu: 266 096,25 zł

logo_projektu