Historia Ośrodka

 

 

 • rok 1951 podjęcie decyzji o utworzeniu w Olecku zakładu dla dzieci głuchych
 • 1 styczeń 1953 powstaje Państwowy Zakład Dzieci Głuchych w Olecku z tymczasową siedzibą w Suwałkach,
 • wrzesień 1953 oddanie na potrzeby zakładu  budynku w Olecku, przy ul. Aleja Zwycięstwa i rozpoczęcie tam nauki, pierwszym dyrektorem zostaje Kazimierz Horodyński (1953 – 1961), z którym współpracowało 5 osób kadry pedagogicznej. Dzieci było tylko 40, ale z każdym rokiem ich przybywało,
 • 1956 roku następuje nowa lokalizacja zakładu dzieci głuchych w Olecku przy ul. Słowiańskiej. W tym czasie liczba dzieci wynosiła już 65,
 • 1961/1962 dyrektorem zostaje Henryk Karaś (1961 – 1970). Kierownikiem internatu pan Ryszard Paukszt, który te funkcję pełnił przez 14 lat,
 • 1963/1964 liczba dzieci wzrasta do 120. Lekcje odbywają się na dwie zmiany,
 • 1964 rozpoczęcie budowy szkoły i we wrześniu 1965 roku oddanie go do użytku wraz z salą gimnastyczną i 11 klasami,
 • 1966/1967 liczba dzieci wrasta do 164, personelu pedagogicznego do 30 osób. Jest to największa liczba dzieci w historii placówki,
 • 1970 dyrektorem zostaje pan Stanisław Wasicki (1970 – 1976), który podejmuje dalsze plany rozbudowy i modernizacji Zakładu, zastępcą dyrektora zostaje pan Andrzej Stachowicz,
 • 1973  trwający 3 lata remont  zakładu, oddaje do użytku nową jadalnię, następują zmiany sieci wodnokanalizacyjnej i elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania oraz asfaltowej nawierzchni na boisku szkolnym. Wychowankowie zamieszkali w nowych, wygodnych  sypialniach. Każda grupa otrzymała własną świetlicę,
 • 1976/1977 nowym dyrektorem zostaje pan Andrzej Stachowicz, pełniący te funkcję do roku 1991. Na zastępcę zostaje powołana pani Wacława Dobreńko, a kierownikiem internatu zostaje pani Maria Kozłowska,
 • 1977 roku ulega częściowemu spaleniu świeżo odremontowany budynek. Dzięki zaangażowaniu miejscowych przedsiębiorstw szybko usunięto szkody i w 1978 roku wszystko wróciło do normy,
 • 1985 na stanowisko dyrektora szkoły zostaje powołana pani Irena Sobolewska, a na kierownika internatu pani Weronika Sawicka,
 • 1985 placówka otrzymuje nową nazwę Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku,
 • 1988 to oddanie do użytku nowego obiektu w którym mieści się internat dziewcząt, pomieszczenia klasowe i biurowe. Cały kompleks budynków zostaje połączony łącznikiem,
 • 1991/1992 po odejściu na emeryturę dotychczasowego zespołu kierowniczego oraz wielu innych nauczycieli, stanowisko dyrektora Ośrodka obejmuje pani Bożena Pojawa (1991 – 1996). Funkcje wicedyrektora powierza się pani Wacławie Nieścieruk, a na kierownika internatu zostaje powołany pan Jarosław Bagiński,
 • 1996 nowym dyrektorem zostaje pan Artur Sobolewski, na stanowisko wicedyrektora zostaje powołany  pan Krzysztof Stachowicz, a na kierownika  internatu pani Dorota Danielewicz,
 • 1998 dzięki pracy zespołu kierowniczego, udaje się utworzyć i wyposażyć pracownię komputerową, pracownie do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu: kucharz żywienia zbiorowego i krawiec,
 • 1999 Rada Powiatu Olecko-Gołdapskiego nadaje Statut Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci Głuchych w Olecku,
 • 2000 w wyniku znacznego zmniejszenia się liczby wychowanków w internacie oraz niedoszacowania finansowego, nastąpiły redukcje etatów oraz zlikwidowano stanowisko kierownika internatu. Rada Pedagogiczna zmniejszyła swą liczebność z 49 do niecałych 40,
 • Przełom XX i XXI wieku to utworzenie nowych typów szkół: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego, liceum profilowanego, ogólnokształcącego liceum uzupełniającego i szkoły policealnej,
 • 2001 odbywa się konkurs na stanowisko dyrektora, w wyniku którego powtórnie zostaje nim wybrany pan Artur Sobolewski. Na stanowisko wicedyrektora zostaje powołany pan Krzysztof Stachowicz,
 • 16 maja 2003 roku  Jubileusz 50-lecia Ośrodka – nadanie sztandaru ufundowanego przez społeczność placówki,
 • 14 czerwca 2003 roku odbywa się I Zjazd Absolwentów,
 • 2003/2004 utworzenie nowego kierunku kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej:  ogrodnik oraz kierunków kształcenia w technikum uzupełniającym:  technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz kucharz,
 • 2004 to rozszerzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej o dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • 2004/2005 placówka wzbogaca się o nową pracownię komputerową oraz centrum informacji multimedialnej w ramach projektu MENiS „pracownie komputerowe dla szkół 2004”,
 • 2005 to nadanie numeru porządkowego „3” szkołom ponadgimnazjalnym   oraz  zakup do gastronomii profesjonalnego sprzętu do nauki i prowadzenia  zajęć praktycznych z nauki zawodu,
 • 2005/2006 dzięki funduszom PFRON ulegają diametralnej zmianie łazienki, toalety, zmienia się wystrój klas i pomieszczeń. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy ulegają znacznej poprawie,
 • 2006 odbywa się konkurs na dyrektora placówki, w wyniku którego na kolejne 5 lat zostaje powołany dotychczasowy dyrektor, a  wicedyrektorem ds. dydaktyki zostaje pani Dorota Danielewicz, zaś wicedyrektorem ds. wychowania pan Radosław Wiśniewski.
 • 2006 zostaje wykonany remont sali gimnastycznej, dokonuje się wymiany pieców c. o., ulegają poprawie dachy na 2-óch budynkach Ośrodka oraz spełnia się obietnica dyrekcji – z funduszy PFRON zostaje zakupiony samochód osobowy BUS do przewozu dzieci,
 • 2006 to adaptacja pomieszczeń pralni na pracownię gastronomiczną nr 2 i wyposażenie tej pracowni w specjalistyczny sprzęt gastronomiczny,
 • 2006 to spełnienie kolejnej obietnicy dyrekcji – zostaje zmienione całe wyposażenie internatów, a biblioteka szkolna zostaje wyposażona w zestawy komputerowe,
 • 2006 z Europejskiego Funduszu Społecznego placówka otrzymuje pomoce i środki dydaktyczne,
 • koniec roku 2006 to kolejna poprawa bazy materiałowo-gospodarczej. Następuje całkowita wymiana okien i drzwi w budynku gospodarczym, opraw świetlnych i drzwi wejściowych w internatach. Poprawiają się warunki socjalne uczniów i pracowników. Korytarze i ciągi komunikacyjne są estetyczne i bezpieczne,
 • lata 2003 – 2006 to pozyskanie środków finansowych w wysokości 1.239.982 zł. (artykuł z tygodnika „Głos Olecka” 11-17 stycznia 2007 (Nr 2(247),
 • 2006/2007  100% uczniów uzyskuje świadectwo dojrzałości,
 • w 2007 roku Rada Powiatu w Olecku nadaje numery porządkowe: szkole podstawowej – nr 5 i gimnazjum – nr 3,
 • 2007 oprócz Windows 98, Windows XP, Linux-Debian, placówka rozbudowuje się o kolejny system operacyjny – MacOS
 • koniec roku 2007 to poprawa  estetyki zabytkowej części obiektu. Następuje przebudowa wejścia głównego i  wymiana pokrycia dachowego. Wymiana okien poprawiła znacznie warunki  zamieszkania w tej części obiektu,
 • początek roku 2008 to dostosowanie łaźni do nowych wymogów bezpieczeństwa i higieny. Następuje przebudowa instalacji c. o., sanitariatów, kabin prysznicowych
  i wymiana urządzeń sanitarnych. Wicedyrektorem ds. dydaktyki zostaje pani Teresa Piszczek
 • 16 maja 2008 roku Jubileusz 55-lecia Ośrodka – nadanie i odsłonięcie tablicy na pamiątkę nadania imienia św. Filipa Smaldone. W uroczystości uczestniczy siostra Leodenira Fernades z Kongregacji Sióstr Świętych Serc z Włoch.
 • sierpień 2008 100% uczniów uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie – krawiec, 13% uczniów w zawodzie – technik informatyk i 17% – w zawodzie – kucharz,
 • rok szkolny 2008/2009 – rozszerzenie oferty edukacyjnej o technikum i szkołę przysposabiającą do pracy,
 • początek roku szkolnego to zakwalifikowanie 2 uczniów do reprezentacji Polski na Mistrzostwa  Świata Głuchych w Lekkiej Atletyce w Turcji,
 • Warszawa, 12 listopada 2008 roku – stypendyści placówki reprezentują województwo warmińsko-mazurskie na uroczystości wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów w Warszawie,
 • koniec roku 2008 – polepszenie warunków zamieszkania w internacie dziewcząt oraz wymiana okien w budynku nowego internatu,
 • wakacje roku 2009 – odremontowanie szpitalików, polepszenie warunków bezpieczeństwa i higieny,
 • rok szkolny 2009/2010 – rozszerzenie oferty edukacyjnej o nowy zawód w zasadniczej szkole zawodowej – murarz,
 • październik 2009 roku – uczestniczymy w Międzynarodowych Targach Edukacyjno-Rehabilitacyjnych w Łodzi,
 • 29 sierpnia 2009 roku – podpisanie aktu partnerskiego o współpracy przygranicznej i wszechstronnego rozwoju społeczności obu placówek: Centrum Edukacji dla Dzieci Głuchych i Niedosłyszących w Kownie „Kaunas County” – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku,
 • listopad 2009 roku – wybory do Rady Samorządu Wychowanków i Rady Rodziców,
 • koniec roku 2009 – zakup i montaż urządzeń wspomagających słyszenie w ramach realizacji programu pn. „Pitagoras 2007 – pomoc osobom z uszkodzeniem słuchu”,
 • początek roku 2010 – uczestnictwo w projekcie ‘Podaruj sobie zdrowe życie” z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy,
 • koniec I półrocza roku szkolnego 2009/2010 – pan Artur Sobolewski dyrektor Ośrodka przyznaje najlepszym uczniom I-e stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
 • 16 kwietnia 2010 roku w Warszawie – Rada Samorządu Wychowanków oddaje hołd p. Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu  i jego Małżonce, którzy zginęli razem z 94 osobami w katastrofie lotniczej rządowego samolotu  pod Smoleńskiem,
 • 13 maja 2010 roku – pożegnanie śp. pana Andrzeja Stachowicza dyrektora Ośrodka w latach 1975 – 1991,
 • czerwiec 2010 – uczestniczenie delegacji placówki na czele z panem dyrektorem w uroczystościach patronalnych w Lecce we Włoszech, otwarcie izby pamięci i nowo wyremontowanej pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie – murarz,
 • koniec roku 2010 – wymiana okien w łączniku i magazynkach przyległych do sali gimnastycznej,  odrestaurowanie najstarszej części obiektu (całościowa wymiana instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń wraz z całym blokiem żywieniowym) – wychowankowie mieszkają w nowoczesnych warunkach,
 • czerwiec 2011 – konkurs na stanowisko dyrektora. Ponownie zostaje nim pan Artur Sobolewski, pełniący tą funkcję od 1996 roku. Na wicedyrektora zostaje powołana pani Teresa Piszczek,
 • 30 września 2011 roku absolwent Ośrodka Tomasz Rozumczyk otrzymuje list gratulacyjny od Starosty Oleckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu za wicemistrzostwo Europy w rzucie oszczepem,
 • listopad 2011 wybory do Rady Rodziców i Rady Samorządu Wychowanków,
 • końcówka roku 2011 – adaptacja części budynku na kotłownię olejową. Następuje dalsza poprawa bazy placówki – remont portierni, wymiana okien i drzwi  w kotłowni, bibliotece oraz  w wyjściu   awaryjnym bocznym nowego budynku,
 • początek roku 2012 – diecezjalne spotkanie wigilijne niesłyszących, I-a część XVI-ej Sesji Rady Powiatu w Olecku wizyta radnych i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i gminy,
 • 21 kwietnia 2012 roku – pielgrzymka do Kałkowa-Godów na peregrynację relikwii św. Filipa Smaldone Patrona Ośrodka,  spotkanie z Matką Generalną Kongregacji Sióstr Salezjanek od Świętych Serc z Włoch,
 • 25 kwietnia 2012 roku pożegnanie śp. pani Wacławy Dobreńko współzałożyciela Państwowego Zakładu  dla Dzieci Głuchych w Olecku,
 • czerwiec – październik 2012 roku – realizacja  partnerskiego projektu ph. „To co nas łączy” finansowanego przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży (umowa nr LMF1-9),
 • wakacje 2012 – przebudowa wejść głównych do budynku tzw. „nowego internatu” i „starej szkoły”,
 • początek roku szkolnego 2012/2013 – reforma szkolnictwa zawodowego wprowadza nowe typy szkół ponadgimnzjalnych: 3-letnią zasadniczą szkołę zawodową, 4-letnie technikum i 2-letnią szkołę policealną. Na wicedyrektora zostaje powołana pani Barbara Taraszkiewicz.
 • wrzesień 2012 – 8-osobowa grupa sportowców z Ośrodka uczestniczy 29-osobowej reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy Juniorów w Lekkiej Atletyce Głuchych w Bydgoszczy, zdobywając 11 medali. W klasyfikacji medalowej Polska zajęła III miejsce,
 • 12 października 2012 roku na wojewódzkich obchodach Dnia Nauczyciela dyrektor Ośrodka pan Artur Sobolewski za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony zostaje Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
 • koniec 2012 i początek roku 2013 – ciąg dalszy poprawy bazy placówki – remont internatu dziewcząt, montaż bramki z dwoma przęsłami i wymiana kostki przed zabytkową częścią obiektu, odnowienie ścian na korytarzach w starej szkole i klatki schodowej głównej w nowym budynku,
 • 21 marca 2013 roku – wizyta ks. Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego,
 • 15 kwietnia 2013 roku – otwarcie klubu młodzieżowego niesłyszących DeaF Club Olecko,
 • 17 maja 2013 roku Jubileusz 60-lecia Ośrodka –  90. Rocznica  śmierci Patrona i 150. Rocznica nałożenia szat liturgicznych przez św. Filipa Smaldone
 • maj 2013 – nawiązanie współpracy o wolontariacie ze Stowarzyszeniem „Olecko Biega”,
 • 30 sierpnia 2013 roku – powołanie panią Dorotę Danielewicz na stanowisko wicedyrektora Ośrodka,
 • 29 października 2013 roku – podpisanie porozumienia o partnerstwie pomiędzy Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone
  w Olecku a Rigas Internatvidusskola berniem ar Dzirdes Traucejumiem na Łotwie,
 • koniec roku 2013 to kolejna już poprawa bazy materiałowo-gospodarczej: doposażenie w pomoce dydaktyczne pracownię gastronomiczną i ogrodniczą, wzbogacenie wyposażenia klas w meble, wymiana kotłów c. o. oraz okien w klasach budynku tzw. starej szkoły. Poprawiły się znacznie warunki nauki i higieny pracy,
 • 12 stycznia 2014 to wsparcie taneczne 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • 10 maja 2014 roku udział pocztu sztandarowego placówki w uroczystej mszy świętej związanej z peregrynacją kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Parafii NMP Królowej Polski w Olecku,
 • 2 – 7 czerwca 2014 roku na terytorium Litwy realizacja projektu „To co nas łączy 2” z młodzieżą Centrum Edukacji dla Dzieci Głuchych i Niedosłyszących w Kownie „Kaunas County”
 • 8 – 10 czerwca 2014 zakwalifikowanie formacji tanecznej DeaF Club Olecko do Międzynarodowych Biennali XI-tych Spotkań Teatralnych Terapii i Teatru
  w Łodzi,
 • 13 czerwca 2014 roku zakończenie akcji charytatywnej ph. „Nakręceni na pomoc Adriankowi” i przekazanie 600 kg nakrętek plastikowych,,
 • koniec roku szkolnego 2013/2014 to kolejne już pożegnanie wychowanków ze stażem po 17 – 18 lat w placówce, którzy swoją edukacyjną podróż rozpoczęli
  w minionym stuleciu,
 • 22 – 23 sierpień 2014 roku zakwalifikowanie 2 osób z placówki (Ewelina Piszczak i Anna Karwowska) do reprezentacji Polski Niesłyszących na Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkiej Atletyce w Turcji,
 • 6 – 10 października 2014 – to realizacja z młodzieżą łotewską projektu pn. „Współudział uczniów w imprezach międzynarodowych”,
 • 14 października 2014 roku – grupa DeaF Club Olecko otrzymuje puchar Starosty Oleckiego za godne reprezentowanie powiatu w kraju i za granicą. Uczennice – Ewelina Piszczak i Anna Karwowska – otrzymują Laur Powiatu Oleckiego, dyrektor Ośrodka pan Artur Sobolewski za zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą  otrzymuje nagrodę Starosty Oleckiego,
 • listopad 2014 – Anna Karwowska uczennica klasy III Technikum nr 3 otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015,
 • listopad 2014 to I-y udział tancerzy z DeaF  Club Olecko w Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych w Elblągu,
 • koniec roku 2014 to kolejna poprawa bazy materiałowo-gospodarczej: płukanie węzła cieplnego na najwyższej kondygnacji w starym internacie, zmiana zadaszenia na budynku gospodarczym,  obróbka blacharska dachu nad jadalnią, remont włazu zsypowego,
 • styczeń 2015 – 20-te jubileuszowe spotkanie osób niesłyszących z diecezji ełckiej,
 • 8 – 10 maja 2015 – organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego dla Niesłyszących i Słabosłyszących Uczniów Gimnazjum,
 • maj 2015 to nawiązanie kontaktu z panem Januszem Sikora-Sikorskim Prezesem Fundacji Janusza i Wandy Prawdzic- Szklarskich w Londynie,
 • 13 – 14 czerwca 2015 – gospodarz Mistrzostw Polski Niesłyszących w Lekkiej Atletyce,
 • październik 2015 – to nawiązanie współpracy ze Zjednoczeniem Polek Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie,
 • 25 listopada 2015 – zakończenie akcji charytatywnej „Wkręceni na pomoc Mikołajowi” przekazanie  750 kg nakrętek plastikowych,
 • listopad 2015 – Erwin Kondracki uczeń klasy IV Technikum nr 3 otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016,
 • grudzień 2015 – wsparcie finansowe z Londynu w kwocie 5200,- na komplety pościeli i wycieczkę na Litwę,
 • styczeń 2016 – to nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda
  w Chorzowie w zakresie wymiany młodzieży i realizacji projektów programu Erasmus+ i udział wychowanków w projekcie Erasmus+ o temacie: „Participants – Competitors – Winners” w dniach 24.01-1.02.2016r., z udziałem młodzieży z Włoch,
 • koniec roku szkolnego 2015/2016 – pożegnanie absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, którzy swoją edukacyjną podróż w placówce rozpoczęli w 2002 roku,
 • 3 – 5 czerwca 2016 – gospodarz Mistrzostw Polski Niesłyszących Juniorów w Lekkiej Atletyce,
 • 16 lipca 2016 roku – pożegnanie śp. Alicji Stachowicz wieloletniego nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • 24 sierpnia 2016 – w wyniku konkursu Zarząd Powiatu Oleckiego powierza 5-tą kadencję pełnienia stanowiska dyrektora Ośrodka dotychczasowemu dyrektorowi panu Arturowi Sobolewskiemu  tj. do 31 sierpnia 2021 roku. Na stanowisko wicedyrektora zostaje powołana pani Agata Obrębalska
 • 25 – 27 sierpnia 2016 roku na 3. Mistrzostwach Europy Głuchych Juniorów w Lekkoatletyce w Kalsruhe (Niemcy) – uczeń klasy III Gimnazjum Marcin Domel zdobywa wicemistrzostwo Europy w rzucie oszczepem, z wynikiem 40,06m,
 • rok szkolny 2016/2017 – liczba uczniów powiększa się do 94-ech osób,
 • 3 – 11 października w Poroninie udział wychowanków wraz z młodzieżą Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie i Istituto „Filippo Smaldone” w Rzymie w realizacji projektu Erasmus+ o temacie: „Homo sportivus”,
 • Boże Narodzenie 2016 „świąteczna paczka” od Zjednoczenia Polek Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie środki finansowe w kwocie 16000,- na wyposażenie pokoju zabaw dla dzieci, zakup 10 rowerów górskich i sfinansowanie pielgrzymki wychowanków do Lichenia, Torunia, Biskupina i Gietrzwałdu,
 • grudzień 2016 przygotowanie paczek dla trzech potrzebujących rodzin  wychowanków placówki w ramach  akcji „szlachetna paczka”,
 • koniec roku 2016 – to kolejna już inwestycja w poprawę bazy dydaktycznej i gospodarczej (wyremontowanie sal lekcyjnych z wymianą instalacji elektrycznej
  i umeblowania w starej szkole, unowocześnienie ciągów komunikacyjnych, wymiana opraw świetlnych w starej i nowej szkole, wymiana materacy na łóżkach
  w internatach, wsparcie nauczycieli w pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne, doposażenie bloku żywieniowego w sprzęt gastronomiczny),
 • 15 stycznia 2017 wsparcie taneczne 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i przedstawienie „Jasełek” w kościele pw. NMP Królowej Polski w |Olecku,
 • od 29 marca do 6 kwietnia udział wychowanków w Poroninie w projekcie Erasmus+ o temacie:  „We are on air. Cisza! Nagranie” z udziałem młodzieży z Włoch
 • 3 maja udział Pocztu Sztandarowego Młodzieży w uroczystości 226. Rocznicy Uchwalenia (pierwszej w Europie i drugiej na świecie) Konstytucji 3 Maja,
 • 1 czerwca w ramach działań wolontariatu „nakręceni na pomoc” przekazanie rodzicom Weroniki 700 kg plastikowych nakrętek
 • w lipcu 2017 roku rozpoczęcie realizacji projektu RPWM.02.02.01-28-0109/16 „Równy start w przyszłość”, którego celem jest zwiększenie wykorzystania narzędzi  (TIK) w procesie nauczania w  Szkole Podstawowej nr 5 przy OSW w Olecku, poprzez rozwijanie kompetencji informatycznych dla 9 nauczycieli i 20 uczniów
  w wieku 6-17 lat. Doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i multimedialny (tablice interaktywne, laptopy, serwer plików NAS, drukarki laserowe, wózek mobilny do przechowywania i ładowania laptopów, projektor multimedialny, klimatyzator, oprogramowanie biurowe office 2016, oprogramowanie dodatkowe do nauki języka polskiego, języka angielskiego, przyrody, biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, chemii, do  nauki liczenia, czytania i pisania w „edukacji wczesnoszkolnej”). Wartość projektu 266.096,25 zł.
 • 3 września udział Pocztu Sztandarowego nauczycieli w 37. Rocznicy Strajkuw oleckiej „fabryce Domów” oraz  utworzenia NSZZ „Solidarność”,
 • rok szkolny 2017/2018 – nowy ustrój szkolny wygasza gimnazja i wprowadza
  8-letnią szkołę podstawową, zastępuje zasadniczą szkołę zawodową w szkołę branżową I stopnia, wprowadza 5-letnie technikum i 2-letnią szkołę policealną,
 • 13 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 września 2017 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, odznaczono  Srebrnym Krzyżem Zasługi nauczyciela panią Reginę Jakubowską
  i Brązowym Krzyżem Zasługi dyrektora Ośrodka pana Artura Sobolewskiego.  Decyzją Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał nauczyciel pani Dorota Danielewicz. Na gminno-powiatowych obchodach wicedyrektor pani Agata Obrębalska  i nauczyciel pani Renata Paczyńska za zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą otrzymały nagrodę Starosty,
 • koniec 2017 roku – inwestycja w poprawę bazy dydaktycznej i gospodarczej (dokończenie remontu sal lekcyjnych, toalet, sali gimnastycznej i korytarzy z wymianą instalacji elektrycznej w budynku tzw. starej szkoły, doposażenie  umeblowania w klasach i na korytarzach, doposażenie biblioteki  w literaturę szkolną, wsparcie nauczycieli  w pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne, doposażenie wychowawców internatu w gry planszowe, łamigłówki, dalsze doposażenie bloku żywieniowego w sprzęt gastronomiczny),
 • zorganizowanie „Szlachetnej paczki” w ramach wolontariatu dla najuboższych rodzin z placówki,
 • Boże Narodzenie’2017 „świąteczna paczka” od Zjednoczenia Polek Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie środki finansowe w  kwocie 7000,- na urządzenie placu zabaw,
 • 13 stycznia 2018 roku w Ełku wystawienie Jasełek na spotkaniu opłatkowym Duszpasterstwa Niesłyszących Diecezji Ełckiej,
 • 14 stycznia wsparcie taneczne 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • 20 stycznia Połowinki z udziałem uczniów technikum, szkoły branżowej I stopnia, szkoły przysposabiającej do pracy,
 • 8 lutego w Olsztynie wyróżnienie w konkursie „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty,
 • 20 kwietnia 2018 roku – dzięki hojności i dobremu sercu sponsorów oraz staraniom dyrekcji – otwarcie placu zabaw z certyfikowanymi urządzeniami do zabaw i rozwoju ruchowego,
 • 9 maja – wizyta Ordynariusza Diecezji Ełckiej ks. Biskupa Jerzego Mazura, spotkanie z wychowankami, rodzicami i pracownikami placówki,
 • 5 czerwca – festyn z okazji 65-lecia powstania Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku i 10-lecia nadania placówce imienia św. Filipa Smaldone,
 • 22 czerwca 2018 zakończenie roku szkolnego 2017/2018 – pożegnanie po 16 latach nauki w Ośrodku: Ewelinę Piszczak, Justynę Domel, Magdę Sasin, Annę Karwowską, Julitę Kędzierską, Monikę Wierzchowską, Magdę Dawidowską, Antoniego Szerszenia, Pawła Chmielewskiego, Krzysztofa Skolmowskiego,
 • od 29 czerwca do 1 lipca 2018 roku dwoje uczniów placówki (Marcin Domel i Dawid Jankowski) znalazło się wśród 13-osobowej reprezentacji Polski – na 4. Mistrzostwach Europy Głuchych Juniorów w Lekkoatletyce w Sofii (Bułgaria) uczeń klasy II branżowej szkoły I0 Marcin Domel zdobywa brązowy medal w rzucie oszczepem,
 • 30 czerwca 2018 roku II Zjazd Absolwentów z okazji 65-lecia powstania Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku i 10-lecia nadania placówce imienia św. Filipa Smaldone,
 • 2 lipca 2018 roku – po ciężkiej chorobie nowotworowej przeżywszy 37 lat pożegnanie śp. Barbary Brzoska  nauczyciela języka angielskiego,
 • 12 października obchody Dnia Edukacji Narodowej, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2018 roku odznaczono Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę pani Marzannę Ryszkiewicz.. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczono panią Beatę Domin. Na powiatowo-gminnych obchodach pani Iwona Mikoś za zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą otrzymała nagrodę Starosty Oleckiego,
 • od 8 do 11 listopada 2018 roku obchody Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości – w Tygodniku „Głos Olecka” nr 46 (942) czytamy: „(…) Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii – przypomniał dyrektor Artur Sobolewski – uczestnicząc corocznie w obchodach Święta dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność – dodał dyrektor Ośrodka.(…)”,
 • 30 listopada wizyta wicestarosty i wicekuratora z dyrektorem delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku,
 • 6 grudnia św. Mikołaj z Elfami sprawił radość wychowankom, urzędnikom i pacjentom hospicjum (w postać Mikołaja wcielił się dyrektor Artur),
 • 20 grudnia Jasełka z udziałem radnych Rady Powiatu VI kadencji,
 • Boże Narodzenie’2018 kolejna transza „świątecznej paczki” od Zjednoczenia Polek Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie na zakup  urządzeń na siłownie plenerową w kwocie 7000,- zł.,
 • rok 2018 to poprawa bazy gospodarczej – wymiana instalacji elektrycznej w budynku tzw. „starej szkoły”,
 • cdn.