KOMUNIKAT dla NAUCZYCIELI

24 marzec KOMUNIKAT dla NAUCZYCIELI

Olecko,  24.03.2020r.

Komunikat Nauczycielu!

W związku z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej, które wejdzie w życie dnia 25.03.2020 r. mówiącym o szczególnych rozwiązaniach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Informuję, że od 26.03.2020 oficjalnie rozpoczynamy pracę zdalną z uczniem.

W związku z powyższym Dyrektor Ośrodka zarządza co następuje:

 1. Nauczyciele realizują swój tygodniowy rozkład zajęć.
 2. Nauczyciele pracują realizując tygodniowy zakres treści nauczania w poszczególnych oddziałach.
 3. Nauczyciel wychowawca klasy jest koordynatorem wszystkich działań dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Nauczycieli proszę o zastanowienie się nad ewentualną modyfikacją programów nauczania.
 5. Zajęcia z danego przedmiotu mogą trwać nie więcej niż 20 minut. Zajęcia powinny być tak skonstruowane, żeby uwzględniały naprzemienne korzystanie z komputera i „tradycyjnych” narzędzi, jak zeszyt czy podręcznik, karty pracy itp.
 6. Każdemu uczniowi lub rodzicom należy  dać możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia w związku z tym zobowiązuję  Państwa do przekazania  informacji o formie i terminach tych konsultacji (każdy nauczyciel prowadzący zajęcia obligatoryjnie powinien takie konsultacje organizować).
 7. Nauczyciel ewidencjonuje swój czas pracy w dzienniku elektronicznym.
 8. Realizacja praktycznej nauki zawodu odbywać ma się głównie w formie zajęć teoretycznych. Zajęcia praktyczne tylko jeżeli istnieje możliwość realizacji w warunkach domowych z zachowaniem wszelkich zasad BHP. Proszę uwzględnić powyższe zasady podczas planowania zajęć.
 9. Każdy nauczyciel ma dostosować Przedmiotowy System Oceniania do zaistniałych warunków (należy wprowadzić zapisy umożliwiające dokonywanie oceniania pracy zdalnej ucznia, należy  odejść od tradycyjnych lub półtradycyjnych form oceniania wiedzy).
 10. Nauczyciel opracowuje sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informuje uczniów lub rodziców o postępach w nauce oraz o uzyskanych przez niego ocenach.
 11. Zgodnie z zaleceniami MEN zajęcia na odległość mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, portali społecznościowych, komunikatorów i innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.
 12. Nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog, logopeda), nauczyciel świetlicy,  realizują swoje zadania zgodnie ze swoim planem pracy. Dokonują ewidencji swojego czasu pracy zgodnie z załącznikiem, który za pomocą poczty elektronicznej przekazują na koniec tygodnia wicedyrektorowi.

 

Życzę  dużo zdrowia i spokoju w tych niespokojnych czasach

Artur Sobolewski – dyrektor ośrodka

Załącznik

 

Czwartek 26.03.2020

Godziny

od – do

Suma godzin Wykonane czynności Uwagi
       
       
       
       
       

Podpis specjalisty: