Statut Placówki

 Statut Ośrodka

STATUT

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych św. Filipa Smaldone w Olecku

Statut opracowany został w oparciu o następujące dokumenty:

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526 i 527);
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: U. z 2016 r., poz. 1943) .
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59, 949);
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1379).
 7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela.
 8. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 573).
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: U. z 2014 r., poz. 1182).
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).
 11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. , poz. 697).
 12. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: U. z 2012 r. poz. 788).
 13. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: U. z 2013 r.,  poz. 267).
 14. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: U. z 2016 r., poz. 902).

 Rozdział I. Przepisy definiujące

 • 1
 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
 • Ośrodku – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone
 • szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną nr 5 funkcjonującą w Ośrodku,
 • szkole ponadpodstawowej – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia nr 3, Specjalną Szkołę Przysposabiającej do Pracy, Technikum Specjalne nr 3,
 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: U. z 2016 r., poz. 1943),
 • Statucie – należy przez to rozumieć Statut Ośrodka,
 • Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Wychowanków i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Ośrodku,
 • uczniach (wychowankach) i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkół funkcjonujących w Ośrodku oraz ich rodziców,
 • pracownikach pedagogicznych – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, pedagogów, psychologów, logopedów, bibliotekarza, doradców zawodowych,
 • organie prowadzącym Ośrodek – należy przez to rozumieć Powiat Olecki,
 • organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem – należy przez to rozumieć Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.
 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

 Rozdział II. Zadania i nazwa

 • 2

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku jest publiczną, poza regionalną placówką dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu lub z afazją, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które ze względu na stopień zaburzeń komunikacji językowej i intelektualnej wymagają zastosowania w edukacji zasad i metod surdopedagogiki i oligofrenopedagogiki w warunkach szkolnictwa specjalnego.

 • 3

Siedziba Ośrodka znajduje się w Olecku, ul. Słowiańska 2.

 • 4

Ośrodek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji szkoły podstawowej dla głuchych w Olecku z tymczasową siedzibą w Suwałkach przy ul. Kamedulskiej 16 uruchomionej
1 stycznia  1953 roku.

 • 5

Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Olecki z siedzibą w Olecku, ul. Kolejowa 32.

 • 6

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty z siedzibą w Olsztynie, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9.

 • 7
 1. Ustalona nazwa „Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku” używana jest przez Ośrodek zasadniczo w pełnym brzmieniu.
 2. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy „OSW dla Dzieci Głuchych w Olecku”.
 3. Na tablicy urzędowej, sztandarze, pieczęciach i dokumentach opuszcza się wyraz „specjalny” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności.
 4. W nazwach szkół wchodzących w skład Ośrodka, umieszczanych na legitymacjach i świadectwach uczniów i słuchaczy, opuszcza się wyraz „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności.
 • 8
 1. Ośrodek ma własny sztandar i ceremoniał.
 2. Obrzędowość w Ośrodku oparta jest o regulamin ceremoniału.

 9

 1. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież niesłysząca i słabosłysząca lub z afazją, dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym, dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zakwalifikowane do kształcenia specjalnego w oparciu o odrębne przepisy.
 2. Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na okres na jaki wydano orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Pobyt wychowanka w Ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki w szkołach wchodzących w skład Ośrodka, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24rok życia.
 4. Do Ośrodka przyjmowane są również dzieci i młodzież ze sprzężoną niepełnosprawnością.
 5. W skład Ośrodka wchodzą:
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5,
 • Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
 • Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3,
 • Technikum Specjalne nr 3.
 1. Kształcenie zawodowe prowadzone jest w następujących typach szkół:
 2. a) Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia nr 3,
 3. b) Technikum Specjalnym nr 3.
 4. Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia kształci w zawodzie:
 5. a) murarz-tynkarz (711204) w kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich;
 6. b) ogrodnik (611303) w kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych;
 7. c) kucharz (512001) w kwalifikacji HGT.02. Przygotowywanie i wydawanie dań;
 8. d) krawiec (753105) w kwalifikacji MOD.02. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych;
 9. e) pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) w kwalifikacji HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie.
 10. Technikum Specjalne nr 3 kształci w zawodzie:
 11. a) technik żywienia i usług gastronomicznych (343404) w kwalifikacji HGT.02. Przygotowywanie i wydawanie dań i kwalifikacji HGT.32. Organizacja żywienia
  i usług gastronomicznych;
 12. b) technik informatyk (351203) w kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  i kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

9.Zasady rekrutacji:

 1. przy przyjęciu do szkoły podstawowej wymagane są następujące dokumenty:
 • podanie – kwestionariusz na obowiązującym druku,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • skierowanie do ośrodka wydane przez organ samorządowy właściwy dla miejsca zamieszkania,
 • 3 podpisane fotografie,
 • aktualny audiogram w przypadku dzieci z wadami słuchu,
 • karta zdrowia i karta szczepień.

Dokumenty należy składać w sekretariacie ośrodka.

 1. Kandydaci do klasy pierwszej szkoły przysposabiającej do pracy składają wymagane dokumenty w sekretariacie ośrodka w terminie zgodnym z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Przy przyjęciu do szkoły przysposabiającej do pracy wymagane są następujące dokumenty:

 • podanie – kwestionariusz na obowiązującym druku,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • skierowanie do ośrodka wydane przez organ samorządowy właściwy dla miejsca zamieszkania,
 • 3 podpisane fotografie,
 • aktualny audiogram w przypadku dzieci z wadami słuchu
 • karta zdrowia i karta szczepień,
 • skrócony odpis aktu urodzenia ucznia (z poświadczeniem zameldowania na stałe) dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do grupy wychowawczej,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty (ewentualnie kserokopie uwierzytelnione przez dyrektora szkoły),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • dowód osobisty i książeczka wojskowa (do wglądu) dla kandydatów, którzy ukończyli 18 lat, ubiegających się o przyjęcie do grupy wychowawczej.

Zasady przyjęć do klas pierwszych określa Decyzja Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania do publicznych szkół oraz Ośrodkowa Komisja Rekrutacyjna działająca w oparciu o w/w zasady oraz regulamin swego działania.

 1. Kandydaci do klasy pierwszej technikum składają wymagane dokumenty w sekretariacie ośrodka w terminie zgodnym z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Przy przyjęciu do technikum wymagane są następujące dokumenty:

 • podanie – kwestionariusz na obowiązującym druku,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • orzeczenie kwalifikacyjne z poradni medycyny pracy o przydatności do wybranego zawodu,
 • skierowanie do ośrodka wydane przez organ samorządowy właściwy dla miejsca zamieszkania,
 • 3 podpisane fotografie,
 • aktualny audiogram w przypadku uczniów z wadami słuchu,
 • karta zdrowia i karta szczepień,
 • skrócony odpis aktu urodzenia ucznia (z poświadczeniem zameldowania na stałe) dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do grupy wychowawczej,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (ewentualnie kserokopie uwierzytelnione przez dyrektora szkoły),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • dowód osobisty i książeczka wojskowa (do wglądu) dla kandydatów, którzy ukończyli 18 lat, ubiegających się o przyjęcie do grupy wychowawczej.

Zasady przyjęć do klas pierwszych określa Decyzja Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania do publicznych szkół oraz Ośrodkowa Komisja Rekrutacyjna działająca w oparciu o w/w zasady oraz regulamin swego działania.

 1. Kandydaci do klasy pierwszej szkoły branżowej składają wymagane dokumenty w sekretariacie ośrodka w terminie zgodnym z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Przy przyjęciu do szkoły branżowej wymagane są następujące dokumenty:
 • podanie – kwestionariusz na obowiązującym druku,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • orzeczenie kwalifikacyjne z poradni medycyny pracy o przydatności do wybranego zawodu,
 • skierowanie do ośrodka wydane przez organ samorządowy właściwy dla miejsca zamieszkania,
 • 3 podpisane fotografie,
 • aktualny audiogram w przypadku uczniów z wadami słuchu,
 • karta zdrowia i karta szczepień,
 • skrócony odpis aktu urodzenia ucznia (z poświadczeniem zameldowania na stałe) dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do grupy wychowawczej,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego (ewentualnie kserokopie uwierzytelnione przez dyrektora szkoły),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • dowód osobisty i książeczka wojskowa (do wglądu) dla kandydatów, którzy ukończyli 18 lat, ubiegających się o przyjęcie do grupy wychowawczej.

Zasady przyjęć do klas pierwszych określa Decyzja Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania do publicznych szkół oraz Ośrodkowa Komisja Rekrutacyjna działająca w oparciu o w/w zasady oraz regulamin swego działania.

 1. W Ośrodku organizuje się przygotowanie przedszkolne do czasu podjęcia nauki w szkole.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 3. Szkoły są czynne w okresie nauki szkolnej.
 4. Ośrodek jest czynny całą dobę we wszystkie dni tygodnia i w zależności od potrzeb przez cały rok szkolny z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, wakacji i ferii szkolnych.
 5. W szkole podstawowej, ze względu na warunki demograficzne, może być organizowane nauczanie w klasach łączonych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Ośrodek zapewnia świetlicę dla uczniów szkoły podstawowej.
 7. Ośrodek świadczy na rzecz wychowanków opiekę częściową zapewniającą w okresie nauki szkolnej całodobową opiekę, warunki do nauki i wychowania oraz możliwości realizacji celów rewalidacyjnych.
 8. Za zgodą organu prowadzącego, Ośrodek może również prowadzić działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie ferii szkolnych. Wychowankowie poniżej 10 roku życia mogą przebywać w Ośrodku w tych okresach wyłączne w przypadkach uzasadnionych sytuacją rodzinną.
 9. Podstawową formą organizacyjną Ośrodka jest grupa wychowawcza obejmująca wychowanków w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych. Liczba wychowanków w grupie wynosi do 8 osób.
 10. Wszystkim dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół przysługuje status i wszelkie prawa wychowanków z wyjątkiem praw przysługujących wychowankom zamieszkującym w ośrodku.
 11. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki realizacja zadań odbywa się poprzez  organizacje zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia mogą być prowadzone przy wykorzystaniu:
 12. materiałów zamieszczonych na Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (epodręczniki.pl);
 13. materiałów dostępnych na  stronach  internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych;
 14. materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą dyrektora placówki;
 15. środków komunikowania się na odległość (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, media społecznościowe, komunikatory, platformy meetingowe).

Szczegółowe zasady określa dyrektor odpowiednim zarządzeniem.

 • 10
  1. Ośrodek zapewnia możliwość korzystania z:
 • pomieszczeń do nauki, zajęć rewalidacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych i innych o charakterze terapeutycznym,
 • pracowni szkolnych do praktycznej nauki zawodu,
 • pomieszczeń do spania i pomieszczeń sanitarnych,
 • pomieszczeń rekreacyjno- wypoczynkowych odpowiednich do potrzeb grup wychowawczych,
 • biblioteki,
 • świetlicy,
 • pomieszczenia umożliwiającego organizację spotkań całej społeczności Ośrodka,
 • stołówki oraz miejsca umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłków przez wychowanków,
 • gabinetów specjalistycznych i szpitalika,
 • sali gimnastycznej,
 • siłowni,
 • pomieszczeń administracyjno-biurowych,
 • terenów rekreacyjnych i sportowych,
 • klubu uczniowskiego,
 • i innych.
  1. Ośrodek prowadzi bibliotekę szkolną.
 • Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 • Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do ich zbiorów przed, podczas i po zakończeniu zajęć edukacyjnych zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym przez Dyrektora Ośrodka.
 • Biblioteka prowadzi działalność w oparciu o regulamin pracy biblioteki.

4) Dyrektor Ośrodka sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

 1. a) właściwą obsadę personalną,
 2. b) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę,
 3. c) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej,
 4. d) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki,
 5. e) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej,
 6. f) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza”.

5) Zadania biblioteki:

 1. a) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 2. b) obsługa użytkowników: głównie udostępnianie książek i źródeł informacji uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz rodzicom,
 3. c) gromadzenie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
 4. d) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów,
 5. e) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
 6. f) umożliwienie uczniom dostępu do Internetu,
 7. g) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 8. h) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,
 9. i) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

6) Zadania nauczyciela bibliotekarza:

 1. a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami ośrodka,
 2. b) udostępnianie zbiorów uczniom, nauczycielom, opiekunom,
 3. c) dostosowanie form i treści pracy do poziomu intelektualnego uczniów,
 4. d) rozmowy z czytelnikami o książkach,
 5. e) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
 6. f) udzielanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej, źródłowej,
 7. g) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,
 8. h) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,
 9. i) propagowanie czytelnictwa,
 10. j) dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,
 11. k) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez:

– dobranocki z książką w internacie, konkursy czytelnicze,

– wystawy książek, prac artystycznych,

– przedstawienia, inscenizacje,

– spotkania autorskie,

– gazetki tematyczne,

– zajęcia czytelnicze,

– udział w konkursach, ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo.

7)  Zasady współpracy biblioteki z uczniami:

 1. a) udostępnianie książek i innych materiałów bibliotecznych,
 2. b) udzielanie informacji bibliotecznych,
 3. c) poznawanie i rozwijanie zainteresowań i potrzeb czytelniczych uczniów poprzez indywidualne rozmowy, ankiety,
 4. d) inspirowanie czytelnictwa poprzez organizowanie wystaw, zajęć czytelniczych, zabaw,
 5. e) propagowanie czytelnictwa,
 6. f) zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury,
 7. g) korzystanie przez uczniów ze zbiorów w czytelni,
 8. h) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów w doborze tekstów literackich,
 9. i) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz z innych bibliotek,
 10. j) wdrażanie uczniów do poszanowania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,
 11. k) systematyczne wzbogacanie zbiorów biblioteki pod kątem potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów.

8) Zasady współpracy biblioteki z nauczycielami:

 1. a) współdziałanie z nauczycielami w tworzeniu warsztatu informacyjnego biblioteki,
 2. b) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 3. c) udostępnianie nauczycielom książek i innych źródeł informacji,
 4. d) poznanie przez nauczycieli zawartości zbiorów biblioteki z nauczanego przedmiotu,
 5. e) pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych,
 6. f) informowanie nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów: analiza czytelnictwa klas,
 7. g) współdziałanie z nauczycielami w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.

9) Zasady współpracy z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego.

 1. a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie,
 2. b) informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów, udziałach w konkursach,
 3. c) organizowanie, w miarę możliwości, wycieczek do bibliotek różnych sieci i ośrodków informacji,
 4. d) włączenie się w ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo,
 5. e) zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych organizowanych przez inne biblioteki w powiecie oleckim.

10) Biblioteka szkolna pełni też funkcję centrum multimedialnego.

 • Biblioteka prowadzi działalność w oparciu o regulamin pracy biblioteki.
 • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczeń ma prawo dostępu do zbiorów bibliotecznych.
 • Zajęcia z nauczycielem biblioteki mogą odbywać się z wykorzystaniem technik i metod porozumiewania się na odległość.
 • 11
 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Ośrodek prowadzi stołówkę.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.
 3. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym ośrodek.
 4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
 5. Organ prowadzący ośrodek może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
 • w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
 • w uzasadnionych przypadkach losowych.
 1. Organ prowadzący Ośrodek może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, Dyrektora Ośrodka.
 • 12

Głównym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie wychowankom takiego poziomu przygotowania ogólnego, zawodowego i społecznego, aby byli oni zdolni do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie, środowisku i społeczeństwie. Ośrodek realizuje zadania  wychowawcze, edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne, w tym wynikające
z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Powyższe zadania są realizowane zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej przy wykorzystaniu metod surdopedagogiki i oligofrenopedagogiki, a w szczególności poprzez:

 • organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach Ośrodka w sposób zapewniający wszechstronny rozwój wychowanków i zdobywanie przez nich wiedzy ogólnej na poziomie założonym w podstawie programowej,
 • przygotowanie do wykonywania zawodu,
 • prowadzenie działalności wychowawczej w sposób zapewniający pełne przygotowanie do samodzielnego życia,
 • prowadzenie różnych form działalności integracyjnej,
 • współpracę z rodzicami wychowanków,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym,
 • realizowanie programów przeciwdziałania i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i patologią społeczną i innych.
 • 13

Ośrodek podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej w celu zapewnienia każdemu wychowankowi warunków niezbędnych do jego rozwoju. Szczegółowe cele Ośrodka realizowane są poprzez

 1. Pełnienie funkcji opiekuńczej:
 2. zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami,
 3. zapewnienie całodziennego wyżywienia dostosowanego do wieku wychowanków,
 4. wyrabianie nawyków dotyczących higieny osobistej wychowanków.
 5. maksymalne usprawnienie zaburzonych funkcji psychofizycznych:
 6. prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych,
 7. opracowanie i realizację indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 8. Realizowanie podstawy programowej dostosowując ją do możliwości psycho- rozwojowych wychowanków. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 9. Realizowanie pracy wychowawczej Ośrodka zgodnie z programem wychowawczo- profilaktycznym.
 10. Udzielanie wychowankom pomocy pedagogicznej, rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej oraz organizowanie specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogicznej, zdrowotnej, materialnej poprzez:
 11. dokładne analizowanie sytuacji bytowej wychowanków,
 12. organizowanie zajęć specjalistycznych,
 13. współpracę z poradniami pedagogiczno-psychologicznymi,
 14. organizowanie pomocy materialnej,
 15. organizowanie dożywiania uczniów,
 16. zapewnienie opieki przedmedycznej.
 17. Umożliwienie rozwoju zainteresowań i talentów wychowanków.
 18. Prowadzenie różnych form działalności integracyjnej, zmierzających do łatwiejszej adaptacji uczniów w środowisku.
 19. Przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej w określonych zawodach.
 20. Umożliwienie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 • 14
 1. W celu realizacji zadań określonych w § 14 w strukturze Ośrodka funkcjonują:
 • specjalna szkoła podstawowa,
 • specjalna szkoła przysposabiająca do pracy,
 • specjalna branżowa szkoła
 • specjalne technikum,
 • grupy wychowawcze,
 • świetlica.

Wyżej wymienione jednostki i formy funkcjonują zgodnie z niniejszym Statutem.

 • 15
 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół są:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
 1. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt. 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
 • 16
 1. Organizację szkół i placówek działających w Ośrodku określają odrębne Regulaminy.
 2. Kierunki kształcenia zawodowego mogą być modyfikowane.
 3. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza w Ośrodku odbywa się:
 • na terenie placówki w szkołach,
 • w grupach wychowawczych,
 • na zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez surdopedagogów, oligofrenopedagogów, psychologów, logopedów i innych specjalistów,
 • w formie nauczania indywidualnego,
 • w szkołach poza placówką,
 • w zakładach pracy,
 • w innych formach takich jak: zielona szkoła, szkoła przetrwania, turnusy rehabilitacyjne, adaptacyjne i inne,
 • na zajęciach sportowych takichjak szkolne koło sportowe, zajęcia na basenie, zajęcia na stoku narciarskim i inne,
 • na zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia wychowanków takich jak: koło plastyczne, teatralne, ogrodnicze, informatyczne, plastyczne, techniczne, muzyczne,
 • w trakcie imprez i uroczystości na terenie placówki i poza nią,
 • na wycieczkach jednodniowych i kilkudniowych, również zagranicznych,
 • i innych.
 1. Zasady organizacji nauki w zakładach pracy określają odrębne przepisy.
 2. Ośrodek może współpracować z różnymi instytucjami, organami państwowymi, klubami, organizacjami pozarządowymi krajowymi i międzynarodowymi.
 3. W Ośrodku mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej Ośrodka.
 4. Dyrektor Ośrodka, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, wyraża zgodę na działalność stowarzyszenia lub innej organizacji w Ośrodku.
 5. Ośrodek współpracuje ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania
  i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów słabosłyszących, niesłyszących lub z afazją oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do tych szkół.
 6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 współpraca z poradniami
  i innymi instytucjami odbywać się będzie w drodze konsultacji i przekazywania materiałów w formie elektronicznej.

 

Rozdział III. Organy Ośrodka

 • 17
 1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Ośrodek oraz organu sprawującego nad Ośrodkiem nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Ośrodka w sprawach administracyjnych
  i finansowych, określają odrębne przepisy.
 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Ośrodka wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.
 3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czynności organów placówki mogą być realizowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a w przypadku kolegialnych organów również w trybie obiegowym.
 4. Komunikacja organów może odbywać się środkami komunikowania się na odległość (dzienniki elektroniczny, poczta elektroniczna, media społecznościowe, komunikatory)
 • 18
 1. Organami Ośrodka są:
 • Dyrektor Ośrodka,
 • Rada Pedagogiczna Ośrodka,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Wychowanków Ośrodka.
 • 19
 1. Do właściwości Dyrektora należy w szczególności:
 • W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Ośrodka:
 1. planowanie, organizowanie, kierowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy placówki
 2. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci i młodzieży do przedszkola i szkół, przenoszenia ich do innych oddziałów bądź grup wychowawczych,
 4. występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
 5. sprawowanie nadzoru pedagogicznego – na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 6. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
 7. organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka.
 • w zakresie spraw organizacyjnych:
 1. przygotowanie projektów planów pracy Ośrodka,
 2. opracowywanie arkusza organizacji Ośrodka,
 3. ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć.
 • w zakresie spraw finansowych:
 1. opracowywanie planu finansowego Ośrodka,
 2. przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
 3. realizowanie planu finansowego, poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej.
 • w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Ośrodka,
 2. organizowanie wyposażenia Ośrodka w środki dydaktyczne i inny niezbędny sprzęt,
 3. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
 4. organizowanie przeglądu technicznego obiektów Ośrodka oraz prac konserwacyjno-remontowych,
 5. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Ośrodka.
 • w zakresie spraw porządkowych, bhp i innych:
 1. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego
  w Ośrodku porządku oraz dbałość o czystość i estetykę Ośrodka,
 3. wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej
  i powszechnej samoobrony.
 • 20

Dyrektor – poza przypadkami podejmowania czynności prawnych z podmiotami,
o których mowa w § 20, w szczególności:

 • przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
  o działalności Ośrodka,
 • składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie z realizacji planów pracy Ośrodka,
 • udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej Ośrodka,
 • podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolne zestawy programów nauczania i szkolne zestawy podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
 • tworzy zespoły ds. IPET wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Ośrodka.
 • 21
 1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Ośrodek.
 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 • 22
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 • decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka,
 • decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka,
 • decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Ośrodka,
 • określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Ośrodka, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
 • współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.
 • wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
 • spośród pracowników niepedagogicznych i pedagogicznych wyznacza osoby do realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej. Obrona cywilna oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych wymienionych niżej zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.
 • zadania osób odpowiedzialnych za realizację działań w zakresie obrony cywilnej: służba ostrzegawcza, ewakuacja, przygotowanie i organizowanie schronów, obsługa środków zaciemnienia;  ratownictwo, służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną, walka z pożarami, wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych, odkażanie i inne podobne działania ochronne, dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia, doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami, doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, doraźne grzebanie zmarłych, pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania, dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.
 • 23

Dyrektor jest przedstawicielem Ośrodka na zewnątrz.

 • 24
 1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Ośrodka.
 • 25

W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Radą Samorządu Wychowanków.

 • 26
 1. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w ośrodku tworzą jedną radę pedagogiczną, która jest kolegialnym organem ośrodka w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Rada Pedagogiczna Ośrodka może działać w zespołach:
 3. zespół Rady Pedagogicznej szkół,
 4. zespół Rady Pedagogicznej grup wychowawczych.
 5. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 6. Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
 7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane z inicjatywy przewodniczącego,
  a także na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego ośrodek albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 8. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
  i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
 9. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zebrania Rady Pedagogicznej na odległość, za pomocą Microsoft Teams oraz innych środków porozumiewania się na odległość.
 11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy,
 • uchwalanie szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Wychowanków,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych i programowych,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka,
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy Ośrodka.
 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy opiniowanie:
 • organizacji pracy Ośrodka, w tym tygodniowego rozkładu zajęć,
 • projektu planu finansowego Ośrodka,
 • propozycji Dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • propozycji Dyrektora Ośrodka w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych utworzonych w Ośrodku,
 • wniosków Dyrektora Ośrodka o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 1. Rada Pedagogiczna uchwala statut, dokonuje w nim zmian oraz występuje z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia statutu oraz niektórych jego postanowień.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego ośrodka.
 4. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków, a także nauczycieli, wychowawców i innych pracowników Ośrodka.
 5. Wszystkie zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokoły są pisane
  w formie elektronicznej.
 • 27
 1. W Ośrodku działa Samorząd Wychowanków, który tworzą, z mocy prawa wszyscy wychowankowie Ośrodka.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Wychowanków określa Regulamin uchwalany przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka.
 3. Organy Samorządu Wychowanków są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków Ośrodka.
 4. Organami Samorządu Wychowanków są:
 • przewodniczący samorządu wychowanków,
 • zastępca przewodniczącego,
 1. Samorząd Wychowanków może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Ośrodka wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Wychowanków.
 1. Samorząd może podejmować działania z zakresu wolontariatu w porozumieniu
  z Dyrektorem Ośrodka.
 2. Samorząd Wychowanków może ze swego składu wybrać Radę Wolontariatu.
 3. Przewodniczący Samorządu Wychowanków może być zapraszany na zebrania Rady Pedagogicznej celem przedstawienia opinii i wniosków wychowanków dotyczących organizacji pracy Ośrodka.
 4. Samorząd Wychowanków zobowiązany jest do współpracy ze wszystkimi organami Ośrodka w zakresie przestrzegania norm współżycia, regulaminów placówek oraz zapobiegania patologiom wśród wychowanków.
 • 28
 1. Zgromadzenie Ogółu Uczniów zwołuje:
 • w sprawie uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Wychowanków – Dyrektor,
 • celem uchwalenia kolejnego lub nowelizacji Regulaminu Samorządu Wychowanków – właściwy organ Samorządu Wychowanków.
 1. Zwołanie Zgromadzenia Ogółu Uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu oraz terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Ośrodku.
 2. Uchwały Zgromadzenia Ogółu Uczniów podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale, co najmniej połowy uczniów.
 3. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, składająca się z osób wybranych spośród uczestników Zgromadzenia uprawnionych do głosowania. Członkowie komisji powołują spośród siebie przewodniczącego.
 • 29

Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania Zgromadzenia Ogółu Uczniów oraz podejmowania uchwał przez Ogół Uczniów poza Zgromadzeniem normuje Regulamin Samorządu Wychowanków.

 • 30

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Wychowanków organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami.

 • 31

Działające w Ośrodku organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

 • 32
 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
  i innych organów działających w Ośrodku, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa – wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.
 2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.
 • 33
 1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Ośrodku organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.
 2. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest Dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję
  w drodze głosowania.
 4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.  Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.
 • 34

Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

 • odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • odpowiedzialności porządkowej,
 • sporów wynikających ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.
 • 35
 1. W Ośrodku powołuje się następujące stanowiska kierownicze:
 • Dyrektor Ośrodka,
 • Wicedyrektor Ośrodka.
 1. Ilość wicedyrektorów określają odrębne przepisy.
 2. Do zadań Wicedyrektora Ośrodka należy:
 • realizacja obowiązków i uprawnień zgodnie z przepisami ustawy prawo oświatowe, ze Statutem Ośrodka oraz zarządzeniami Dyrektora Ośrodka, a w szczególności:
 1. kierowanie bieżącą działalnością wychowawczą i rewalidacyjną podległej jednostki,
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego we wskazanym przez Dyrektora obszarze,
 3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
 4. realizacja uchwał Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
 5. występowanie z wnioskami do Dyrektora Ośrodka w sprawach odznaczeń, nagród  innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników objętych nadzorem pedagogicznym.
 • przygotowanie projektu pracy wychowawczej i rewalidacyjnej we wskazanym przez Dyrektora na dany rok szkolny obszarze,
 • kierowanie i nadzór nad prawidłowością dokumentacji pracy nauczycieli powierzonych przez dyrektora na dany rok szkolny,
 • organizowanie pracy zespołów samokształceniowych, inspirowanie procesu doskonalenia zawodowego,
 • inspirowanie i koordynacja tworzenia programów autorskich,
 • organizacja współpracy z rodzicami,
 • współdziałanie z przewodniczącymi zespołów nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji jednolitego procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • prawidłowa gospodarka sprzętem i mieniem,
 • organizacja gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi, ćwiczeniowymi,
 • prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w określonym wymiarze godzin,
 • dbałość o właściwe wykorzystanie pomieszczeń zgodnie z warunkami BHP, ich wystrój, estetykę i ład na powierzonym terenie,
 • wykonywanie zadań doraźnie zleconych, w tym zastępstwo za nieobecnego Dyrektora Ośrodka.
 • organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej i rewalidacyjnej:
 1. planowanie, organizowanie i kierowanie pracą grup wychowawczych,
 2. określenie głównych kierunków rewalidacyjnych,
 3. analizowanie okresowych planów pracy wychowawczej,
 4. nadzór pedagogiczny nad całokształtem procesu wychowawczego, w tym hospitowanie wszystkich typów zajęć prowadzonych przez wychowawców,
 5. omawianie z wychowawcami swoich spostrzeżeń i udzielanie im rad i zaleceń,
 6. zwracanie szczególnej uwagi na metody i formy pracy rewalidacyjnej dziecka,
 7. zapewnienie wychowankom właściwych warunków do nauki,
 8. czuwanie nad właściwą współpracą wychowawców z nauczycielami,
 9. ustalanie tygodniowego planu zajęć,
 10. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
 11. organizowanie zastępstw za nieobecnych w pracy wychowawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i prowadzenie obowiązującej w tym zakresie dokumentacji,
 12. troska o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń internatowych,
 13. prowadzenie i przechowywanie obowiązkowej dokumentacji.
 14. Zakres uprawnień:
 • przeprowadzenie kontroli dokumentacji:
 1. pracy nauczyciela i wychowawcy,
 2. zespołów samokształceniowych i wychowawczych,
 3. współpracy z rodzicami,
 4. badanie wyników nauczania,
 5. okresowej oceny wychowanków,
 6. organizacji młodzieżowych,
 7. gospodarki sprzętem,
 • hospitowanie zajęć obejmujących pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczo-wychowawczej,
 • wydawanie, po uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka, zarządzeń wewnętrznych,
 • opisywanie dowodów księgowych,
 • prowadzenie korespondencji służbowej po uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka,
 • prowadzenie kontroli pracy pracowników obsługi.
 1. Zakres odpowiedzialności Wicedyrektora Ośrodka:
 2. poziom i wyniki zajęć edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych,
 3. tworzenie programów autorskich,
 4. terminowe i prawidłowe przygotowanie projektu organizacyjnego,
 5. opracowanie, zgodnie z wytycznymi, rocznego planu zajęć edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych,
 6. prawidłową realizację procesu edukacyjno-wychowawczego i opiekuńczo-wychowawczego,
 7. terminowe opracowanie tygodniowych planów zajęć edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych,
 8. zapewnienie przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.,
 9. prawidłowe zabezpieczenie i racjonalną gospodarkę sprzętem i mieniem,
 10. przydział, rozliczanie i kontrola wykonywania przydzielonych godzin ponadwymiarowych oraz płatnych zastępstw,
 11. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracy wychowawców,
 12. dokumentowanie pracy zespołów samokształceniowych i wychowawczych
 • 36
 1. Szczegółowy zakres kompetencji osób zajmujących stanowiska kierownicze określają stanowiskowe karty pracy.
 2. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.
 • 37
 1. W Ośrodku działają zespoły wychowawcze powoływane przez Dyrektora Ośrodka.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego należy:
 • koordynowanie pracy wychowawczej,
 • diagnozowanie problemów wychowanka,
 • opracowywanie propozycji form działań do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
 • analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy,
 • okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem, jego rodzicami, szkołą i środowiskiem lokalnym,
 • ocenianie zasadności dalszego pobytu wychowanka w Ośrodku,
 • ustalanie, na wniosek rodziców wychowanka, zakresu współpracy z wychowankiem, jego rodziną i szkołą, po opuszczeniu przez wychowanka Ośrodka i inne.
 • 38
 1. W ośrodku działają zespoły ds. indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych powoływane przez dyrektora ośrodka.
 2. Zespoły opracowują Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny dla każdego ucznia przebywającego w ośrodku.
 3. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, określa:
 • zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem,
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, i wychowawców grup wychowawczych, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w zależności od potrzeb – na komunikowanie się ucznia
 • z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu Ośrodka,
 • formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
 • działania wspierające rodziców ucznia oraz ich zakres współdziałania
  z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 • zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne, zajęcia związane
  z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w ramach doradztwa zawodowego,
 • zakres współpracy nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych,
  z rodzicami ucznia.
 1. W skład zespołu wchodzą:
 • wychowawca klasy,
 • nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem,
 • wychowawcy grup wychowawczych.
 1. Zespół opracowuje i nowelizuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  w tym poradnią specjalistyczną.
 2. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:
 • do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego edukację w Ośrodku, lub
 • 30 dni od dnia złożenia w Ośrodku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 1. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy
  w roku szkolnym.
 • 39
 1. W Ośrodku działają zespoły przedmiotowe powołane przez Dyrektora Ośrodka.
 2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych.
 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego, to:
 • organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korygowanie treści programowych mających na celu wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów (PSO),
 • opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem, takich jak: wystawy, konkursy, wycieczki,
 • ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów osiągnięć uczniów, egzaminów próbnych oraz opracowanie ich wyników,
 • nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów, egzaminów zewnętrznych,
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.
 • 40
 1. Niezależnie od zespołów wymienionych w § 40-42 w Ośrodku funkcjonują zespoły:
 • zespoły zadaniowe,
 • zespoły problemowe.
 1. W miarę potrzeb mogą być powoływane dodatkowe zespoły lub dzielone zespoły istniejące.
 2. Zespoły i ich przewodniczących powołuje Dyrektor Ośrodka na dany rok szkolny określając ich zadania.
 3. W skład zespołów wchodzą pracownicy pedagogiczni.
 4. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września,
  a dokumenty przekazane Dyrektorowi Ośrodka.
 5. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.
 • 41
 1. W Ośrodku działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele trójek klasowych, wybranych przez rodziców wychowanków Ośrodka.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy, w tym szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.
 4. Prezydium Rady Rodziców składa się, z co najmniej 3 przedstawicieli wybranych przez Radę Rodziców.
 5. Przewodniczący Rady Rodziców jest przedstawicielem rodziców na zewnątrz.
 6. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem.
 7. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Ośrodka, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Ośrodka.
 8. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
 9. Formami współpracy Ośrodka z rodzicami są:
 10. udział Dyrektora Ośrodka i wicedyrektora w zebraniach Rady Rodziców,
 11. spotkania wywiadowcze,
 12. udział Prezydium Rady Rodziców w spotkaniach zespołu doradczego i samorządu wychowanków,
 13. indywidualne rozmowy i porady,
 14. współorganizacja imprez i uroczystości,
 15. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
 • opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w ośrodku stowarzyszenia i innej organizacji,
 • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny pracy,
 • opiniowanie innych form realizacji godzin wychowania fizycznego,
 • opiniowanie terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjno-wychowawczych,
 • opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych
  w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu,
 • opiniowanie projektu planu finansowego ośrodka
 • 42
 1. Zgromadzenie Ogółu Rodziców zwołuje:
 • w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców – Dyrektor,
 • w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców – właściwy organ Rady Rodziców.
 1. Zwołanie Zgromadzenia Ogółu Rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu i terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Ośrodku.
  W razie, gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia Dyrektora.
 • 43
 1. Zgromadzenie Ogółu Rodziców prowadzi organ zwołujący.
 2. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu Ogółu Rodziców mogą wziąć udział:
 • Dyrektor lub wyznaczony przez niego zastępca,
 • osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Rodziców,
 • osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.
 1. Obrady Zgromadzenia Ogółu Rodziców są protokołowane.
 2. Uchwały Zgromadzenia Ogółu Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym.
 • 44
 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczając je na wspieranie statutowej działalności Ośrodka (Fundusz Rady Rodziców).
 2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin Działalności Rady Rodziców.

 

Rozdział IV. Organizacja pracy Ośrodka

 • 45
 1. Okresem przeznaczonym na realizację podstawy programowej jednej klasy jest rok szkolny.
 2. Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów.
 3. Każdy semestr roku szkolnego zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną.
 4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
 • 46
 1. Podstawę organizacji pracy Ośrodka w danym roku szkolnym stanowią:
 • plan pracy Ośrodka,
 • arkusz organizacji Ośrodka,
 • tygodniowe rozkłady zajęć edukacyjnych i wychowawczych.
 • 47
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka, opracowany przez Dyrektora na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego Ośrodka. Arkusz organizacji Ośrodka zatwierdza organ prowadzący Ośrodek, po zasięgnięciu organu sprawującego nadzór pedagogiczny i opinii zakładowych organizacji związkowych.
 2. W arkuszu organizacji Ośrodka zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Ośrodka, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych i ogólną liczbą godzin.
 • 48
 1. Organizacja stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Ośrodka, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
  i higieny pracy.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład ustala nauczyciel.
 3. Ośrodek co najmniej dwa razy w roku dokonuje oceny efektów podejmowanych działań w szczególności edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz bada poziom bezpieczeństwa wychowanków.
 4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizację pracy Ośrodka opiera się na metodach i technikach kształcenia na odległość.
 5. W przypadku wprowadzenia hybrydowego sposobu nauczania dyrektor Ośrodka podejmuje decyzje, którzy uczniowie będą realizować obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkole, a którzy zdalnie.
 • 49

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

 • 50
 1. Szczegółowe zasady szkolnego systemu oceniania uczniów stanowi „Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów”, który jest integralną częścią statutu Ośrodka
  i stanowi odrębny dokument.
 2. Zasady ogólne w zakresie szczegółowych warunków sposobów oceniania uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
 3. monitorowanie postępów ucznia odbywa się na bieżąco w formie przekazywania informacji o postępach w nauce oraz ocenach uczniom oraz  ich rodzicom/opiekunom prawnym w dzienniku elektronicznym lub innej dopuszczalnej formie, regulaminie i terminowo, z zachowaniem poufności;
 4. ocenia się konkretne działania ucznia;
 5. uczeń ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod porozumiewania się na odległość;
 6. uczeń jest zobowiązany do aktywnego udziału w zajęciach, systematyczności, codziennego kontaktu z nauczycielami, a także do wykonywania poleceń i zadań;
 7. uczeń zobowiązany jest do stosowania się do zasad dotyczących poprawnego zachowania się podczas lekcji.
 8. O podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej może ubiegać się uczeń, który systematycznie uczęszczał na zajęcia, także te prowadzone
  z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość, i przystąpił do większości sprawdzianów w danym okresie w pierwszym lub dodatkowym terminie, również z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość.
 9. Nauczyciel przygotowuje dla ucznia, który stara się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej, zestaw zadań, ćwiczeń i pytań zgodnie z wymaganiami na ocenę,
  o która ubiega się uczeń, i przeprowadza kontrolę wiedzy i umiejętności ucznia z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość. Jeżeli uczeń nie uzyskał oceny, o którą się ubiegał, przewidywana ocena pozostaje bez zmian.
 10. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
  z przepisami prawa:

  1. zastrzeżenia wnosi się w formie pisemnej do dyrektora, w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  2. zastrzeżenia wnosi się na piśmie, z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość;
  3. w przypadku stwierdzenia przez dyrektora, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian w formie pisemnej z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość;
  4. nauczyciel przygotowuje do sprawdzianu wskazanego powyżej zestaw pytań, zadań, zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi, a przewodniczący komisji przedmiotowej zatwierdza zestaw pytań egzaminacyjnych;
  5. czas trwania sprawdzianu, o którym mowa powyżej, nie powinien przekroczyć 60 minut.
 11. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia także okres kształcenia z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość.
 12. Jeżeli uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, mogą zgłosić zastrzeżenia:
 13. zastrzeżenia mogą być zgłoszone do dyrektora w formie pisemnej, w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość;
 14. w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona nie zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;
 15. komisja, o której mowa powyżej, pracuje z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość;
 16. z prac komisji przewodniczący sporządza protokół.
 17. Egzamin klasyfikacyjny oraz dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadza komisja powołana przez dyrektora,
  z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość, według następujących zasad:
 18. uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do członków komisji, która wspólnie decyduje o wyniku;
 19. czas trwania egzaminu klasyfikacyjnego nie może przekroczyć 60 minut;
 20. z prac komisji przewodniczący sporządza protokół.
 21. Egzamin poprawkowy w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość, według następujących zasad:
 22. dyrektor wyznacza termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 23. egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora;
 24. uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do członków komisji, która wspólnie decyduje o wyniku;
 25. czas trwania egzaminu poprawkowego nie może przekroczyć 60 minut;
 26. z prac komisji przewodniczący sporządza protokół.
 27. Ośrodek ma program wychowawczo-profilaktyczny, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
 • 51
 1. Szkoły funkcjonujące w Ośrodku w zakresie działalności edukacyjnej w szczególności:
 • umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 • pomagają przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia,
 • działają w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,
 • zapewniają wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu treści programu nauczania,
 • zapewniają pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Ośrodek organizuje świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole. Świetlica prowadzi działalność w oparciu o regulamin pracy świetlicy.
 2. Świetlica zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie zadań domowych.
 • 52
 1. Zadania Ośrodka realizowane są poprzez:
 • zajęcia edukacyjne,
 • zajęcia wychowawczo-profilaktyczne,
 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
 • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, terapii pedagogicznej, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, terapii integracji sensorycznej, logorytmiki i inne o charakterze terapeutycznym,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia: teatralne, muzyczne, techniczne, plastyczne, sportowe, informatyczne i inne,
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • zajęcia o charakterze wolontariatu:

– w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu może odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 • zajęcia na odległość w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 1. Wychowankowie, w zależności od rodzaju zajęć, podzieleni są na:
 • oddziały szkolne,
 • grupy wychowawcze,
 • zespoły specjalistyczne,
 • koła zainteresowań,
 • grupy świetlicowe,
 • inne, według potrzeb, np. grupa międzyoddziałowa

Liczbę uczestników zajęć określają odrębne przepisy

 • 53
 1. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Ośrodka, organizuje się nauczanie indywidualne
 2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Ośrodka na wniosek rodziców na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie za zgoda Zarządu Powiatu w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 4. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej w formie  zajęć edukacyjnych, wynikających z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychorozwojowych ucznia.
 5. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor Ośrodka ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Tygodniowy wymiar godzin i zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem określają odrębne przepisy.
 • 54

Zajęcia specjalistyczne prowadzi  psycholog, logopeda lub nauczyciel, wychowawca posiadający odpowiednie kwalifikacje lub inny specjalista.

 • 55
 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania organizuje się zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
 2. Zajęcia wymienione w ust. 1 prowadzą nauczyciele, wychowawcy lub instruktorzy posiadający odpowiednie uprawnienia i umiejętności.
 • 56
 1. Ośrodek organizuje naukę religii/etyki na wniosek pełnoletnich uczniów lub rodziców niepełnoletnich uczniów złożony na kwestionariuszu przyjęcia do szkoły.
 2. Wniosek nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, natomiast może być zmieniony zgodnie z decyzją ucznia pełnoletniego lub rodziców ucznia niepełnoletniego.
 • 57
  1. W Ośrodku organizuje się zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Rodzice ucznia niepełnoletniego mogą zgłosić w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału dziecka w zajęciach, o których mowa w ust. 1.
  3. Uczeń pełnoletni może zgłosić w formie pisemnej swój sprzeciw wobec udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1.
 • 58
 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut.
 2. Godzina zajęć opiekuńczo-wychowawczych trwa 60 minut.
 3. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut.
 4. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 5. Godzina praktycznej nauki zawodu trwa 55 minut.
 6. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia trwa 45 minut.
 7. Czas trwania zajęć edukacyjnych, zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 • z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.
 1. W organizacji codziennych zajęć przewiduje się pięć przerw 10 minutowych, jedną przerwę 20 minutową, jedną przerwę 30 minutową oraz pozostałe po 5 minut.
 • 59
 1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).
 2. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.
 3. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń po zakończeniu zajęć edukacyjnych.
 • 60
 1. Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę. Pora nocna trwa od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 2. Opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby, w tym co najmniej jeden wychowawca grupy wychowawczej.
 3. Do realizacji opieki wychowawczej w porze nocnej może być zobowiązany każdy pracownik pedagogiczny Ośrodka.
 4. Dyrektor decyduje o organizowaniu opieki nocnej w zależności od potrzeb.
 5. Obowiązki opieki nocnej określają odrębne przepisy.
 • 61
 1. Opiekę lekarską i pielęgniarską nad wychowankami Ośrodka sprawuje właściwy terenowo zakład opieki zdrowotnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia wzywane jest pogotowie
  ratunkowe z równoczesnym powiadomieniem o zdarzeniu rodziców ucznia.
 3. Każde podanie wychowankom leków w placówce (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) powinno się odbywać na pisemne życzenie jego rodziców. Rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające: nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.
 4. W placówce nie można poddawać wychowanków żadnym zabiegom medycznym, chyba, że dotyczy to udzielania pomocy w nagłych wypadkach.
 5. W przypadku zachorowania wychowanka na terenie placówki należy powiadomić o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z Ośrodka i zapewnić mu opiekę medyczną.
 6. W przypadku nagłej choroby wychowanka na zajęciach edukacyjnych lub innych nauczyciel danych zajęć  udziela pomocy przedmedycznej i odprowadza ucznia do pielęgniarki lub wzywa pogotowie ratunkowe, jeżeli istnieje obawa zagrożenia życia lub zdrowia wychowanka. Opiekę nad klasą lub grupą przejmuje inny nauczyciel lub wychowawca.
 7. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia ucznia) placówka wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Wychowanek zostaje powierzony opiece lekarskiej i do czasu pojawienia się rodziców towarzyszy mu nauczyciel, wychowawca, pielęgniarka lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora.
 • 62
 1. Ośrodek wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
 2. W uzasadnionych przypadkach dzieci mieszkające w Olecku mogą zostać przyjęte do grupy wychowawczej na wniosek rodzica, pełnoletniego ucznia lub uprawnionych instytucji.
 3. W przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków wobec dziecka Ośrodek występuje do sądu rodzinnego o zbadanie sytuacji rodzinnej dziecka.
 4. Ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności zapewnienia uczniom opieki w szkole ośrodek organizuje świetlicę.
 5. Szkolne pracownie komputerowe wyposażone są w programy blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój ucznia.
 6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w razie potrzeby uczniom wypożyczany jest sprzęt elektroniczny niezbędny do kontynuowania nauki w domu, na podstawie umowy użyczenia podpisywanej z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia.
 • 63
 1. Opiekę nad wychowankami przebywającymi w Ośrodku sprawują:
 • podczas zajęć przedszkolnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,
 • podczas zajęć edukacyjnych i innych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,
 • podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych – wychowawcy prowadzący te zajęcia,
 • podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury,
 • podczas zastępstw za nieobecnego nauczyciela lub wychowawcę – nauczyciel lub wskazany przez wicedyrektora w księdze zastępstw.
 1. Opiekę nad uczniami i wychowankami podczas zajęć poza terenem Ośrodka, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Ośrodek, sprawują wyznaczeni nauczyciele i wychowawcy oraz za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, a w szczególności rodzice.
 2. Obowiązki opiekunów wycieczek organizowanych przez Ośrodek określają odrębne przepisy.
 3. Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły i jeden wychowawca dla grupy wychowanków ujętej w planie organizacji grup wychowawczych.
 4. Dla zapewnienia prawidłowej opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się pomoc nauczyciela lub pomoc wychowawcy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, osoby przez nich wskazane lub wychowawców grup wychowawczych.
 6. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela lub wychowawcę (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor lub wicedyrektor wyrażą na to zgodę,
  a opiekę nad wychowankami przejmie inny nauczyciel, wychowawca lub pracownik Ośrodka wskazany przez dyrektora lub wicedyrektora.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest łączenie grup wychowawczych i przekazanie nad taką grupą jednemu nauczycielowi lub wychowawcy. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor lub wicedyrektor.
 8. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor, wicedyrektor, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na pisemny wniosek lub telefoniczną prośbę rodziców, w której podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjazdu z Ośrodka.
 9. Pracownik pedagogiczny nie może wyprosić ucznia z zajęć, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.
 10. Za bezpieczeństwo ucznia (wychowanka) odpowiada Ośrodek – od momentu jego przyjścia do placówki do momentu jego wyjścia z placówki.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wejścia główne do budynków Ośrodka są objęte systemem monitoringu oraz elektronicznym systemem dostępu.

 

 • 64
 1. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na:
 • udzielaniu, w miarę możliwości Ośrodka, doraźnej lub stałej pomocy finansowej lub rzeczowej,
 • zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zapewnieniu możliwości korzystania ze świetlicy,
 • zapewnieniu możliwości przynależności do grupy wychowawczej,
 • zapewnieniu możliwości korzystania z opieki medycznej,
 • zapewnieniu korzystania z posiłków w stołówce szkolnej.
 1. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, przyznaje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • 65
 1. Plan nauczycielskich dyżurów na przerwach nauczycielskich, uwzględniający tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe, przygotowuje zespół nauczycieli powołany przez radę pedagogiczną.
 2. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa Regulamin pełnienia dyżurów.
 • 66
 1. Każdy oddział szkolny powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym dalej „wychowawcą klasy”.
 2. Każdą grupę wychowawczą powierza się opiece  jednemu lub dwóm wychowawcom.
 3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca klasy oraz grupy wychowawczej opiekował się danym oddziałem, grupą
  w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 4. Szczegółowe obowiązki wychowawcy oddziału lub grupy wychowawczej określa
  71,72.
 5. Na uzasadniony wniosek uczniów lub rodziców obowiązki wychowawcy oddziału, klasy lub grupy wychowawczej mogą być powierzone innemu nauczycielowi/wychowawcy, także w ciągu roku szkolnego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Ośrodka wspólnie z wicedyrektorem.
 • 67
 1. W Ośrodku organizuje się praktyczną naukę zawodu.
 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizacja praktycznej nauki zawodu odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego obejmują teoretyczne przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne, o ile są one możliwe do przeprowadzenia.
 4. Pracownie szkolne powinny być wykorzystywane, jeżeli jest to konieczne, przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.
 5. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy.

 

Rozdział V. Pracownicy

 • 68
 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników:
 • pedagogicznych (nauczycieli, wychowawców, psychologów, logopedów),
 • samorządowych,
 • innych specjalistów.
 1. Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych i innych specjalistów oraz pracowników samorządowych Ośrodka określają odrębne przepisy.
 • 69
 1. Pracownik pedagogiczny funkcjonariuszem publicznym.
 2. Uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza publicznego oraz konsekwencje wynikające z naruszenia praw przez niego lub wobec niego stanowią odrębne przepisy Kodeksu Karnego.
 3. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Ośrodka,
  a także zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
 • 70
 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizacja zadań nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod porozumiewania się na odległość.
 2. Wszyscy pracownicy placówki, a w szczególności nauczyciele, zobowiązani są do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w sieci.
 3. Zakres przekazywanych treści powinien być dostosowany do wieku i predyspozycji uczniów.
 4. Do podstawowych zadań każdego pracownika pedagogicznego należy stałe doskonalenie umiejętności, w szczególności poprzez:
 • pracę własną,
 • udział w pracach zespołach przedmiotowych,,
 • udział w spotkaniach samokształceniowych Rady Pedagogicznej,
 • korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.
 • 71
 1. W ramach realizacji zadań nauczyciel przede wszystkim:
 • sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
 • zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:
 1. realizację podstawy programowej,
 2. stosowanie właściwych metod nauczania,
 3. systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
 4. pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,
 5. właściwe prowadzenie dokumentacji
 • dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,
 • wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,
 • udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
 • określa wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania ze swojego przedmiotu na każdym poziomie edukacyjnym,
 • informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych swojego przedmiotu nie później niż na trzeciej jednostce lekcyjnej, co stwierdza wpisem w dzienniku zajęć lekcyjnych,
 • kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 • dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
 1. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżury w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Ośrodka.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania zajęć i wyprowadzenia
  z zagrożonych miejsc osób powierzonych opiece.
 4. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym.
 5. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub na wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w regulaminie wycieczek szkolnych obowiązującym w Ośrodku.
 6. Nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne u pracodawców odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć. W przypadku, gdy Ośrodek zapewnia dojazd uczniów na zajęcia – również w drodze pomiędzy Ośrodkiem i miejscem ich prowadzenia. Dyrektor ośrodka na umotywowany pisemny wniosek rodzica może wyrazić zgodę na samodzielny dojazd ucznia na zajęcia praktyczne. Rodzice ucznia wyraźnie zaznaczają we wniosku, że ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia w czasie dojazdu. Wychowawca klasy informuje o tym fakcie nauczycieli prowadzących zajęcia poprzez stosowny wpis w dzienniku lekcyjnym.
 7. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki.
 8. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej Ośrodka, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym i nagannym zachowaniu, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 9. Na tydzień przed klasyfikacyjnym rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej Ośrodka, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o wszystkich przewidywanych dla niego rocznych ocenach.
 10. W czasie nieobecności nauczyciela przedmiotu w okresie przeznaczonym na wystawianie ocen klasyfikacyjnych zastępuje go nauczyciel wskazany przez wicedyrektora.
 11. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest raz w roku szkolnym, w styczniu lub lutym.
 12. Szczegółowe zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej określają przepisy Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów.
 • 72
 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów.
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
 • otacza indywidualną opieką każdego wychowanka- bliższej poznaje wychowanków, ich stan zdrowia, cechy osobowościowe, warunki rodzinne i bytowe, ich  potrzeby
  i oczekiwania,
 • wspólnie z uczniami, rodzicami i innymi wychowawcami planuje różne formy życia zespołowego,
 • utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
 • tworzy środowiska zapewniające wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania,
 • współpracuje z pedagogiem, psychologiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
 • ułatwia wychowankom adaptację w środowisku rówieśniczym oraz pomaga w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami i w środowisku rodzinnym, konfliktów spowodowanych trudnościami w nauce,
 • organizuje życie codzienne wychowanków w szkole oraz wdraża ich do współpracy współdziałania z nauczycielami i wychowawcami,
 • wdraża wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowania  właściwych stosunków miedzy wychowankami.
 1. Wychowawca klasy, poza działaniami wymienionymi w ust. 2, ponadto:
 • ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 • zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Ośrodku zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego (oddziale), a także z wychowawcą grupy wychowawczej, koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów potrzebujących pomocy.
 1. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klasy:
 • prowadzi e’dziennik, arkusze ocen,
 • sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy,
 • wypisuje świadectwa szkolne,
 • wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami Dyrektora Ośrodka oraz poleceniami bezpośredniego przełożonego, uchwałami Rady Pedagogicznej.
 1. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z zasadami BHP obowiązującymi w szkole i poza nią.
 2. Wychowawca grupy wychowawczej, poza działaniami wymienionymi w ust. 2, współpracuje z wychowawcą klasy oraz innymi nauczycielami uczącymi wychowanków
  w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych.
 3. Organizację i formy udzielania na terenie Ośrodka pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt. 5, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 73

Do zakresu działania pedagoga i psychologa Ośrodka, zgodnie z przygotowaniem zawodowym należy:

 • rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych wychowanków,
 • udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym wychowankom,
 • prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla wychowanków,
 • kierowanie uczniów na badania specjalistyczne za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów,
 • udzielanie rodzicom porad umożliwiających rozwiązywanie przez nich problemów wychowawczych z dziećmi,
 • udzielanie pomocy wychowawcom internatu oraz pozostałym nauczycielom w ich pracy z wychowankami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 • prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych,
 • opracowywanie opinii, orzeczeń i wniosków,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
 • wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku,
 • umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • 74
 1. Ośrodek udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
 • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • indywidualną pomoc nauczycieli w poszczególnych przypadkach,
 • organizację zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych,
 • realizację programu preorientacji zawodowej i planowania własnej kariery.
 1. Formami współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną mogą być:
 • indywidualne konsultacje dotyczące ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów), na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • spotkania przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznej z psychologiem w celu opracowania zaleceń do indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych,
 • udział przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznej w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na zaproszenie przewodniczącego Rady Pedagogicznej lub za jego zgodą,
 • spotkania uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.
 1. Przypadki, w których można prosić o spotkanie z przedstawicielem poradni psychologiczno-pedagogicznej:
 • wsparcie rodziców (prawnych opiekunów) i wychowawców w pełnieniu funkcji wychowawczej,
 • wsparcie w wyborze szkoły lub zawodu,
 • wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, do jakich dochodzi na terenie szkoły między uczniami, czy między uczniami a nauczycielami.
 • 75

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek:

 • rodziców ucznia,
 • ucznia,
 • dyrektora Ośrodka,
 • nauczyciela – wychowawcy klasy,
 • wychowawcy grupy wychowawczej,
 • wychowawcy świetlicy,
 • specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem,
 • higienistki szkolnej,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 • pomocy nauczyciela,
 • pracownika socjalnego,
 • asystenta rodziny,
 • kuratora sądowego,
 • organizacji pozarządowych lub instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci
  i młodzieży.
 • 76
 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
 • nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
 • specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:
 1. a) psycholog szkolny,
 2. c)
 • pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.
 • 77
 1. Do zadań logopedy w Ośrodku w szczególności należy:
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych
  w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

4)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 78
 1. Pedagog i psycholog opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Pod koniec każdego semestru pedagog i psycholog składa sprawozdanie ze swojej pracy.
 3. Pedagog i psycholog dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. W ramach realizacji swoich zadań pedagog i psycholog w szczególności może:
 • przeprowadzać wywiady środowiskowe,
 • korzystać z dokumentów pozostających w gestii Ośrodka,
 • współdziałać z odpowiednimi placówkami sądowymi, policją i stosownie do potrzeb z innymi podmiotami.
 • 79

Pedagog i psycholog nie prowadzi grupy wychowawczej.

 • 80

W zakres obowiązków pedagoga i psychologa wchodzi prowadzenie zajęć specjalistycznych z wychowankami w wymiarze nieprzekraczającym ½wymiaru pracy.

 • 81
 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształtowania i kariery zawodowej,
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 • wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:
 1. rynku pracy,
 2. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 3. wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
 4. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
 5. alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,
 6. programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Ośrodek,
 • wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy
  z uczniami,
 • współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewniania ciągłości działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
  w tym poradniami specjalistycznymi ora innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
 • 82
  1. Realizacja celów wymienionych w § 77 odbywa się poprzez:
 • organizację spotkań z przedstawicielami urzędu pracy i zakładów pracy,
 • współpracę z instytucjami świadczącymi pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego np. Klub Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • realizację tematyki związanej z orientacją zawodową na godzinach z wychowawcą klasy i lekcjach innych przedmiotów,
 • prowadzenie programów wychowawczych i edukacyjnych o tematyce zawodowej,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe.
  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia w zakresie organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów zwiększających szanse ich zatrudniania i doradztwa zawodowego powinny odbywać się z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.
 • 83

Dyrektor szkoły w przypadku braku doradcy zawodowego w Ośrodku, wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa
w § 84.

 • 84

Zakres zadań innych pracowników Ośrodka określają zakresy czynności.

 

Rozdział VI. Wychowankowie i ich rodzice.

 • 85

Wychowanków do Ośrodka kieruje organ prowadzący na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną, na wniosek rodziców. Tryb i zasady kierowania określają odrębne przepisy.

 1. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież zakwalifikowane do kształcenia specjalnego.
 2. Do szkoły podstawowej obowiązkowo są przyjmowane dzieci w wieku 6-7 lat lub później po odroczeniu przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
 4. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 5. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 6. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych,
 7. zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków nauki określonych w zezwoleniu.
 • 86
 1. Do szkoły branżowej I stopnia, technikum przyjmowani są absolwenci, którzy ukończyli szkołę podstawową na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów (na swój wniosek, jeśli są pełnoletni).

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych: branżowej szkoły I stopnia, technikum i decydują kryteria uwzględniające:

 1. oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 2. inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, zwłaszcza:

– ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

– udział w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

– osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

 1. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia,
 2. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego
  w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w odrębnych przepisach.

Kryteria punktacji określane są każdego roku szkolnego do końca lutego i przedstawiane kandydatom do wiadomości przez rozesłanie ich do szkół podstawowych lub gimnazjów oraz podawane na stronie internetowej placówki.

 1. zaświadczenie o pobieranym zasiłku pielęgnacyjnym lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanym przez lekarza orzecznika,
 2. deklarację przynależności do funduszu zdrowia, szkolną dokumentację medyczną.
 • 87
 1. Rodzice lub osoby zobowiązane do alimentacji wychowanka objętego opieką częściową zobowiązani są, niezależnie od odpłatności za świadczenia, do wyposażenia go
  w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku oraz niezbędne pomoce dydaktyczne.
 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 wnosi się z góry do 15 dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc faktycznego pobytu wychowanka.
 • 88
  1. Wychowanek ma w szczególności prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania, zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi, a także z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • opieki wychowawczej i takich warunków pobytu w Ośrodku, które zapewniają bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
  i rewalidacyjnym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Ośrodka,
  a także światopoglądowych i religijnych, – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 • korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 • pomocy – w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z opieki psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 • korzystania z poradnictwa zawodowego oraz zajęć z doradztwa zawodowego,
 • korzystania z pomieszczeń Ośrodka, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
 • wpływania na życie Ośrodka przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w innych organizacjach działających w Ośrodku.
  1. Zasady informowania o sprawdzianach, zasadach poprawiania ocen oraz warunki uwzględniania zgłoszeń nie przygotowania do zajęć, określają odrębne przepisy.
  2. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów określają odrębne przepisy.
 • 89
 1. Wychowanek jest w szczególności zobowiązany do:
 • zapoznania się ze statutem Ośrodka, regulaminami szkół oraz procedurami funkcjonującymi w Ośrodku oraz przestrzegania ich postanowień,
 • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, warsztatowych, praktykach zawodowych oraz zajęciach programowych w internacie, a także w życiu Ośrodka,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, nauczycieli-wychowawców, koleżanek/kolegów i innych pracowników Ośrodka,
 • odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz własny rozwój,
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku,
 • terminowego powrotu do internatu,
 • przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć, wyjść, imprez, wycieczek, wyjazdów rehabilitacyjnych i innych,
 • czynnego i aktywnego uczestnictwa w procesie rewalidacji podczas zajęć w Ośrodku,
 • dbania o poprawność i kulturę wyrażania się,
 • sumiennego wykonywania powierzonych zadań,
 • informowania wychowawcy, nauczycieli uczących lub dyrekcji o konieczności zwolnienia z zajęć na pisemną prośbę rodziców,
 • usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w określonej formie
  i terminie,
 • szanowania pracy i własności innych,
 • utrzymywania w czystości użytkowanych pomieszczeń,
 • w razie zniszczenia sprzętu ośrodkowego lub własności prywatnej innych wychowanków – usunięcia szkody na własny koszt,
 • w razie zniszczenia mienia innych wychowanków – ponoszenia kosztów naprawy lub zakupu mienia przez rodziców osoby będącej sprawcą,
 • dbania o estetyczny i schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
 • w dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, a także w inne wyznaczone dni, noszenia stroju galowego,
 • korzystania z szatni,
 • zgłaszania złego samopoczucia nauczycielowi, wychowawcy,
 • przeciwdziałania wszelkim przejawom brutalności, grubiaństwa, wymuszeń, poniżania,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny,
 • przestrzegania rozkładu dnia, a w szczególności ciszy nocnej,
 • przebywania na terenie Ośrodka w czasie zajęć,
 • wykonywania poleceń nauczycieli, wychowawców i innych pracowników Ośrodka.
 1. Wychowankowi nie wolno:
 • mieć włączonego telefonu komórkowego w czasie zajęć,
 • samowolnie opuszczać Ośrodek,
 • posiadać i używać substancji psychoaktywnych i uzależniających, w tym papierosów elektronicznych,
 • swoim zachowaniem powodować zagrożeń zdrowia i życia swojego i innych osób.
 • 90
 1. Wychowanka można nagrodzić za:
 • wybitne osiągnięcia w nauce,
 • wybitne osiągnięcia w sporcie i działalności artystycznej,
 • zaangażowanie w działalność na rzecz Ośrodka,
 • zaangażowanie w pracach samorządowych,
 • inne działania.
 1. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
 • pochwała wychowawcy wobec całej klasy lub grupy wychowawczej,
 • pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec wychowanków całego Ośrodka,
 • list pochwalny do rodziców,
 • wpis do „Kroniki Ośrodka”,
 • wyróżnienie tytułem „Wzorowego Wychowanka”,
 • nagroda rzeczowa od Dyrektora.
 1. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 2. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
 3. Ośrodek informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
 4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczeń lub rodzic/prawny opiekun mają prawo do wniesienia zastrzeżeń do przyznanej nagrody. Zastrzeżenia wnosi się w formie elektronicznej, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 • 91
 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 94, wychowanek może zostać ukarany:
 • upomnieniem wychowawcy klasy lub grupy wychowawczej,
 • pozbawieniem pełnionej funkcji,
 • obniżeniem oceny zachowania – do oceny nagannej włącznie,
 • upomnieniem lub naganą Dyrektora,
 • zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz reprezentowania Ośrodka w imprezach kulturalnych, sportowych i olimpiadach przedmiotowych,
 • przeniesieniem do innej klasy lub grupy,
 • zawieszeniem w prawach wychowanka na czas określony,
 • skreśleniem z listy wychowanków za zgodą Kuratora Oświaty.
 1. Skreślenie z listy wychowanków może nastąpić w przypadku:
 • nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka trwającej ponad 6 tygodni, licząc od dnia powiadomienia rodziców o fakcie nieobecności, w tym także z powodu pobytu
  w areszcie śledczym decyzją sądu,
 • nieklasyfikowania ucznia szkoły ponadpodstawowej
 • skazania ucznia prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo,
 • prostytuowania się lub czerpania korzyści z prostytucji,
 • naruszenia nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźby karalnej względem uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły,
 • zaboru lub zniszczenia mienia szkoły lub osób,
 • zachowania zagrażającego zdrowiu i życiu wychowanka lub innych wychowanków,
 • przebywania na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków oraz posiadania, przechowywania czy rozprowadzania alkoholu lub narkotyków,
 • świadomego i nagminnego naruszania obowiązków ucznia określonych
  w Statucie,
 • braku współpracy wychowanka w realizacji założonych celów,
 • rezygnacji z pobytu w Ośrodku zgłoszonej na piśmie przez pełnoletniego wychowanka lub rodziców w przypadku wychowanka niepełnoletniego.
 1. Wychowanek może być skreślony z listy uczniów wyłącznie z równoczesnym przeniesieniem go do innego Ośrodka, chyba, że ukończył 18 lat.
 2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą wychowanka.
 3. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 nakłada Dyrektor.
 4. O nałożonej karze informuje się wychowanka i rodziców.
 5. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść wychowanek lub rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji,
  o której mowa w ust. 6.
 6. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
 7. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust. 7 i ust. 8 stosuje się odpowiednio z tym, że przed rozstrzygnięciem Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
 8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki, w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczeń ma prawo do realizacji obowiązku szkolnego i udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli
  z wykorzystaniem technik i metod porozumiewania się na odległość i bieżącego monitorowania swoich postępów.
 9. Uczeń jest zobowiązany do czynnego udziału w zajęciach, oddawania prac w terminie wskazanym przez nauczyciela.
 10. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych w budynku placówki uczeń nie może być skreślony z listy uczniów za nieobecności na zajęciach.
 11. Skargi przekazywane są drogą elektroniczną.
 • 92
 1. Uczniowie Ośrodka do ukończenia 13 lat odbierani są z Ośrodka przez rodziców lub opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach przez inną pełnoletnią osobę wskazaną pisemnie przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
 2. Dopuszcza się możliwość samodzielnych wyjazdów wychowanków z Ośrodka do domu rodzinnego po ukończeniu 13-go roku życia, na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów pod warunkiem, że stan zdrowia i samodzielności wychowanka gwarantują przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa w czasie podróży.
 3. Dopuszcza się zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych na prośbę rodziców przekazaną w formie pisemnej, telefonicznej, e-meilowej lub przy pomocy sms-a, po wyrażeniu zgody przez wicedyrektora lub Dyrektora Ośrodka.
 • 93

Ośrodek umożliwia pracownikom i uczniom rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka.

 • konflikt między Dyrektorem Ośrodka, a Radą Pedagogiczną rozstrzyga organ nadzorujący szkołę,
 • konflikt między Dyrektorem Ośrodka, a Radą Rodziców rozstrzyga organ prowadzący szkołę,
 • konflikt między nauczycielami, uczniami, nauczycielem a uczniem rozstrzyga Dyrektor Ośrodka,
 • konflikt między samorządem wychowanków a nauczycielem lub samorządem wychowanków a radą pedagogiczną rozstrzyga Dyrektor Ośrodka,
 • od decyzji dyrektora strony konfliktu mają prawo odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w zależności od rodzaju sprawy, w terminie do 7 dni od otrzymania decyzji na piśmie.
 • 94
 1. Wychowankom oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo do składania skarg w przypadku naruszenia praw wychowanka.
 2. Skargę wnosi się do Dyrektora Ośrodka, który ma obowiązek jej rozpatrzenia  terminie 14 dni od dnia przyjęcia skargi.
 3. Decyzja Dyrektora Ośrodka jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu w postępowaniu wewnętrznym.
 4. W przypadku, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, skarżącemu przysługuje prawo do zaskarżenia decyzji Dyrektora, w trybie i na zasadach określonych w tych przepisach.
 5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczeń lub rodzic/prawny opiekun mają prawo do wniesienia odwołania od kary. Zastrzeżenie wnosi się w formie elektronicznej, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 • 95
 1. Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków:
 • skargi i wnioski przyjmowane są przez: dyrektora, wicedyrektora, wychowawców i nauczycieli;
 • skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w sekretariacie, w godzinach pracy Ośrodka;
 • skargi mogą być wnoszone pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną, telefonicznie, ustnie do protokołu;
 • skargi i wnioski są rejestrowane;
 • ewidencję skarg i wniosków prowadzi się w sekretariacie Ośrodka;
 • rejestr zawiera:
 1. liczbę porządkową,
 2. datę wpływu skargi lub wniosku,
 3. adres osoby lub instytucji, od której pochodzi skarga lub wniosek,
 4. krótką treść wniosku lub skargi,
 5. nazwisko osoby odpowiedzialnej za wyjaśnienie wniosku lub skargi,
 6. datę wyjaśnienia sprawy i sposób udzielenia odpowiedzi,
 7. krótką adnotacje zawierającą treść odpowiedzi.
 • do rejestru nie wpisuje się anonimów;
 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków:
 • osoba upoważniona do rozpatrzenia wniosku lub skargi zobowiązana jest sporządzić dokument zawierający:
 1. oryginał skargi lub wniosku,
 2. notatkę służbową,
 3. materiały zebrane w trakcie postępowania wyjaśniającego,
 4. odpowiedź.
 • osobami upoważnionymi do rozpatrywania skarg i wniosków są: dyrektor, nauczyciel-wychowawca, osoba władna rozpatrzenia wg właściwości skargi;
 • skargi i wnioski rozpatrywane są przy zachowaniu drogi służbowej:
 1. uczeń – nauczyciel – wychowawca – dyrektor,
 2. rodzic – nauczyciel – wychowawca – dyrektor,
 3. rodzic – dyrektor.
 • w przypadku, gdy skarga lub wniosek nie może być rozpatrzony przez dyrektora, podejmuje on decyzję o przekazaniu jej do właściwej instytucji;
 • wnoszący skargę lub wniosek ma prawo do odwołania się od decyzji do instytucji wyższego szczebla.
 1. Termin rozpatrywania skarg i wniosków:
 • skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z przyjętymi zasadami;
 • odpowiedź pisemną po rozpatrzeniu skargi lub wniosku należy przekazać zainteresowanym stronom:
 1. adresatowi,
 2. dyrektorowi,
 3. instytucji rozpatrującej skargę lub wniosek.
 • 96
 1. Ośrodek może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Ośrodka lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 2. Opiekę nad praktykantem Dyrektor Ośrodka powierza nauczycielowi opiekunowi za jego zgodą.
 3. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
 4. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada opiekun praktykanta.
 • 97
 1. W Ośrodku mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.
 2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Ośrodku podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji.
 3. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 1, nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Ośrodka program zajęć zaopiniowany przez zespół przedmiotowy.
 4. Pracownicy i uczniowie Ośrodka mogą uczestniczyć oraz organizować krajowe
  i międzynarodowe konferencje naukowe, warsztaty, zawody, konkursy, olimpiady, zgodnie z celami placówki.

 

Rozdział VII. Dokumentacja i inne uregulowania

 • 98
 1. Ośrodek prowadzi dokumentację ucznia dotyczącą:
 • przebiegu nauczania,
 • pobytu w Ośrodku, a w szczególności:
 1. księgę ewidencji wychowanków,
 2. dzienniki zajęć wychowawczych, specjalistycznych oraz pozalekcyjnych,
 3. e- dziennik,
 4. dokumentację osobistą wychowanków,
 5. dokumentacje przebiegu nauczania i rewalidacji
 6. i inne.
 7. Za prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej i rewalidacyjnej odpowiedzialni są nauczyciele, wychowawcy, psycholog oraz logopeda.
 8. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 9. Dokumentacja pedagogiczna może być udostępniana przedstawicielom organu prowadzącego i nadzorującego pracę Ośrodka, rodzicom (prawnym opiekunom), studentom i pracownikom naukowym w zakresie dotyczącym prowadzonych badań za zgodą Dyrektora Ośrodka.
 • 99

Zasady funkcjonowania w szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

 • 100
 1. Ośrodek jest jednostką budżetową.
 2. W Ośrodku może być tworzony rachunek dochodów własnych.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Ośrodka regulują odrębne przepisy.
 • 101

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

 • 102
 1. Ośrodek używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również
  z przepisami wykonawczymi do ustawy prawo oświatowe.
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

 • 103
 1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:
 • dyrektora Ośrodka jako przewodniczącego rady pedagogicznej,
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • rady rodziców,
 • organu prowadzącego szkołę,
 • oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 1. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu Ośrodka.
 2. Dyrektor Ośrodka ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w Statucie.
 • 104

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności ośrodkowej przez umieszczenie w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej Ośrodka.

 • 105
 1. Niniejszy Statut został skonsultowany z Radą Rodziców i Samorządem Wychowanków w dniu 24 listopada 2017 roku.
 2. Jednolity tekst Statutu zatwierdzono uchwałą nr I/2/5/17/18 na zebraniu Rady Pedagogicznej  dnia 30 listopada 2017 roku.
 • 106

Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc Statut Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych z  dnia 31 sierpnia 2015 roku z późniejszymi zmianami.

 • 107

Statut wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 roku.

 • 108
  1. Zmiany do Statutu zatwierdzono uchwałą nr I/3/4/19/20 na zebraniu rady pedagogicznej dnia 22 listopada 2019 roku.
  2. Zmiany do Statutu zatwierdzono uchwałą nr I/1/6/19/20 na zebraniu rady pedagogicznej dnia 16 kwietnia 2020 roku z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.
  3. Zmiany do Statutu zatwierdzono uchwałą nr I/1/3/20/21 na zebraniu rady pedagogicznej dnia 25 stycznia 2021 roku z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.

Dyrektor Artur Sobolewski

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5 działa na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 59).

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).

Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych(Dz. U. z 2015 poz. 843).

Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 (Dz. U. poz. 1606)

Rozdział 1

Informacje o szkole

Zgodnie z art. 98 ust. 1pkt 1-3 Prawa oświatowego – statut szkoły zawiera obowiązkowo:
1) nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę, a w przypadku gdy szkoła wchodzi w skład zespołu szkół także nazwę zespołu;
2)  imię szkoły, o ile zostało nadane;

3) nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę.

Rozdział zawiera więcej informacji niż w dyspozycji ustawowej, wypełniając  komplet podstawowych informacji o szkole.

 • 1.1

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5 dla niepełnosprawnych jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży, działającą  na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone  w Olecku, ul. Słowiańska 2.

Siedzibą szkoły jest budynek w Olecku przy ul. Słowiańskiej  2.

Zajęcia szkolne realizowane są  w budynku przy ul. Słowiańskiej 2.

 • 2.1

Organem prowadzącym szkołę jest  Starostwo Powiatowe w Olecku

Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu Starostwa w Olecku a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Olecku.

Szkoła na podstawie odrębnych przepisów prowadzi rachunek dochodów własnych.

Obsługę administracyjno-finansową szkoły prowadzi Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku.

Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści:  Szkoła Podstawowa Nr 5 w Olecku.

Szkoła używa pieczęci nagłówkowej o treści: Szkoła Podstawowa Nr 5 przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku.

Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej i elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z  odrębnymi przepisami.

 • 3.1

Cykl kształcenia w szkole wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach edukacyjnych:

I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III;

II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Na  specjalny wniosek złożony u dyrektora placówki można wydłużyć okres  nauki w szkole o 1 rok .

W strukturze szkoły funkcjonują oddziały I-VIII.

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy.

W szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka, oraz  gabinet pomocy przedlekarskiej.

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

Zgodnie zart. 98 ust.1 pkt 4  Prawa oświatowego, statut zawiera:

Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie:

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;

umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

Zgodnie z art. 98 ust. 4 Prawa oświatowego, w przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży  cele i zadania szkoły określone w statucie  uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,  o którym mowa w art. 26.

 • 4.2

Całokształt działania szkoły opiera się na dążeniu do wprowadzenia uczniów w świat wiedzy i dbanie o ich harmonijny rozwój poprzez;

przyswojenie podstawowego zasobu wiadomości pozwalających zrozumieć otaczający świat;

zdobycie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły  podstawowej, zgodnie ze swym charakterem opisanym
w Statucie.

Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne w tym:

szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Szkoła dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania stosuje innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne.

Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.

 • 5.2

Zadaniem szkoły jest w szczególności:

pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;

pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, promującego zdrowy styl życia i skutecznie zapobiegającego współczesnym zagrożeniom;

organizowanie  za zgodą  rodziców nauki religii oraz zajęć z zakresu przygotowania do życia w rodzinie;

udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

umożliwienie uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;

organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach;

udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły oraz inne okoliczności  wymagające zapewnienia opieki w szkole;

zapewnienie możliwości korzystania z:

pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

biblioteki,

urządzeń sportowych i placu zabaw,

pracowni komputerowych z dostępem do Internetu,

gabinetów logopedycznych, rewalidacyjnych i terapeutycznych

zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć szkolnych;

organizowanie dożywiania uczniów z uwzględnieniem zasad  zdrowego żywienia;

zapewnienie uczniom warunków do kulturalnego spożywania posiłków.

Cele i zadania szkoły realizowane są przez wszystkich pracowników szkoły we współpracy z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania.

Dążenie do wysokiej jakości wykonywania  zadań szkoły z uwzględnieniem dążenia do jak najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest
w  doskonaleniu zawodowym pracowników szkoły.

 • 6.2

Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców w dążeniu do:

rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;

uważnej ochronie uczniów przed zagrożeniami jakie niesie otaczający świat w okresie rozwijającej się ich samodzielności życiowej .

Celami działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły są:

wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym;

rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania.

Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest:

pełna realizacja celów i zadań wychowawczo-profilaktycznych zawartych w podstawach programowych szkoły przez wszystkich nauczycieli
i pracowników szkoły;

towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy o aktualnych zagrożeniach jakie mogą zaburzyć procesy wychowawcze uczniów;

przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad promocji i ochrony zdrowia;

skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

Zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki w porozumieniu z radą rodziców opracowuje, na każdy rok szkolny, diagnozę potrzeb i problemów społeczności szkolnej.

Zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki, z uwzględnieniem diagnozy o której mowa w ust. 4, opracowuje na każdy rok szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i  działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Zasady przyjmowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.

Szkoła organizuje systemowe doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

 • 7.2

W celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku lokalnym, szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w szkole, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie
w szkole.

Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów oraz inicjują działania diagnozujące
i wspierające dalszy ich rozwój.

Dyrektor szkoły  z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie szkoły, w uzgodnieniu
z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach określają odrębne przepisy.

Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności oddziaływania na ucznia.

Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny, plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności.

 • 8.2

Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia:

realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych tych uczniów;

zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne;

dostosowanie wymagań edukacyjnych do zdiagnozowanych możliwości ucznia.

Kryteria oceniania zachowania uczniów objętych kształceniem specjalnym uwzględniają indywidualne możliwości tych uczniów.

Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

 • 9.2

Szkoła organizuje zajęcia z  religii.

Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodziców lub opiekuna prawnego ucznia w formie pisemnego oświadczenia.

Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.

Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z zajęć religii.

Zasady organizacji religii w szkole określają odrębne przepisy.

 • 10.2

Dla uczniów klas  IV-VIII szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

Udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy.

Uczeń nie uczestniczy w zajęciach jeżeli rodzice lub prawni opiekunowie zgłoszą pisemnie  dyrektorowi rezygnację z tych zajęć.

Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Zasady organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy.

 • 11.2

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki, w tym w szczególności;

dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł do wzrostu i rodzaju pracy; oraz rodzaju niepełnosprawności;

utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości;

dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej;

10  minutowe przerwy pomiędzy lekcjami;

20 minutową przerwę śniadaniową i możliwość zjedzenia śniadania przy stole;

30 minutową przerwę obiadową;

nieograniczony dostęp do wody pitnej;

nieograniczony dostęp do środków czystości.

Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły do momentu jej opuszczenia.

Dyrektor szkoły decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a także o tym jaka jest organizacja zajęć szkolnych.

O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy  oraz indywidualnym zakresem zadań odpowiedzialności i uprawnień.

Dyrektor szkoły we współpracy z radą pedagogiczną i radą rodziców, w drodze zarządzenia, określi warunki zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole z uwzględnieniem:

zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych z uwzględnieniem opieki nad uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć;

zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych oraz przed zajęciami szkolnymi;

zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych.

Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, imprez turystycznych określają odrębne przepisy.

Szkoła zapewnia zorganizowaną opiekę w czasie poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego, w formie świetlicy  szkolnej.

Dyrektor  szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców w drodze zarządzenia, określa zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w czasie poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego, w tym ferii świątecznych.

Elementem wspomagającym działania szkoły  w zapewnieniu uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwa jest system monitoringu wizyjnego.

 • 12.2

W szkole funkcjonuje gabinet pomocy przedlekarskiej.

Wymagania stawiane szkolnym gabinetom pomocy przedlekarskiej, w tym standard wyposażenia oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki szkolnej, określają odrębne przepisy.

Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka, a pod jej nieobecność pracownicy szkoły.

Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie informuje się rodziców.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców, w drodze zarządzenia, określa tryb postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia uczniom interwencji przedlekarskiej i lekarskiej w szkole, a także tryb postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Rozdział 3

Organy szkoły

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 5   statut określa organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje  a także szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły –  oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

 • 13.3

Organami szkoły są:

dyrektor szkoły;

Rada Pedagogiczna SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone;

Rada Rodziców SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone;

samorząd wychowanków SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone.

 • 14.3

Dyrektor szkoły Szkoły Podstawowej  nr 5 jest dyrektor SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone  w Olecku.

Dyrektor szkoły jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

Dyrektor szkoły wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

Specjalisty do spraw administracji o charakterze prawnym zakładu którym zarządza;

Specjalisty do spraw administracji, który odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;

Specjalisty do spraw administracji odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji szkoły.

Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.

Dyrektor szkoły dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły  i realizacji przypisanych jej zadań.

Dyrektor  przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

 • 15.3

Podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły jego uprawnienia i obowiązki przejmuje wicedyrektor Ośrodka.

Zastępujący wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora szkoły, używając własnej pieczątki o treści wicedyrektor.

Szczegółowy zakres zadań odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora  określa dyrektor szkoły.

 • 16.3

Rada Pedagogiczna SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.

Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone” który określa:

organizację zebrań;

sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;

sposób dokumentowania działań rady;

wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

Rada Pedagogiczna realizuje kompetencje rady szkoły określone w ustawie.

 • 17.3

Rada Rodziców  SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.

Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów  są rady oddziałowe rodziców.

Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców SOSWdDG
im. św. Filipa Smaldone”.

Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach szkoły.

Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.

Rada Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora szkoły  o jego aktualizację.

Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w szkole.

 • 18.3

Samorząd wychowanków SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów.

Reprezentantami ogółu uczniów są wybierane na dany rok szkolny:

trzy lub dwuosobowe samorządy klasowe wyłanianie na zebraniach klasowych w pierwszym tygodniu września;

trzyosobowy zarząd samorządu uczniowskiego.

Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego  określa „Regulaminu Samorządu Wychowanków SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone” uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

Samorząd uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące  wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów.

Szczegółowe prawa samorządu uczniowskiego określa ustawa.

Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczyciela „Opiekuna Samorządu”.

 • 19.3

Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.

Działalność organów szkoły jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Dyrektor szkoły w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy  organami szkoły z uwzględnieniem  sposobu wewnątrzszkolnego publikowania uchwał organów kolegialnych szkoły, o ile treść ich jest jawna.

Dyrektor szkoły co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych szkoły.

 • 20.3

W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, obowiązkiem tych organów jest dążenie do jego rozstrzygnięcia w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.

Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze  spotkania negocjacyjnego.

Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły , o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.

W przypadku gdy dyrektor szkoły  jest stroną konfliktu, to mediatorem sporu jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.

W przypadku nierozstrzygnięcia sporu dyrektor szkoły, o sporze,  zawiadamia organ prowadzący szkołę.

Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 6, 16,21,23,24,25 Prawa oświatowego – statut szkoły zawiera odpowiednio:

6) organizację pracy szkoły, w tym organizację

oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego,

dwujęzycznych,

integracyjnych, specjalnych  i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 (klasy wstępne w LO dwujęzycznych)

z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub języka regionalnego, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi, organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli szkoła takie wspomaganie prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli szkoła takie zajęcia prowadzi;

16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

21) sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;

23) organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami;

24) organizację internatu, o ile został w szkole zorganizowany;

25) organizację świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia – w przypadku szkoły podstawowej i szkoły prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 ust.

 • 21.4

Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

Dyrektor szkoły w terminie do 30 września publikuje na stronie internetowej szkoły kalendarz organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane  w systemie klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz. 8.00

Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach oddziałowych i między oddziałowych, zespołach oraz  indywidualnie.

W uzgodnieniu z rodzicami, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywać się  w formie jednodniowych wycieczek. Do organizacji wycieczek  szkolnych zastosowanie mają odrębne przepisy.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 • 22.4

Dyrektor szkoły na dany rok szkolny opracowuje organizację pracy szkoły z uwzględnieniem  danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji organu prowadzącego podjętych w innym trybie.

Organizacja pracy szkoły na dany rok szkolny  zawiera w szczególności:

przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów dla których zaplanowano zajęcia dydaktyczno-wychowawcze;

przydział zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych,  terapeutycznych i specjalistycznych realizowanych indywidualnie;

przydział wychowawców do oddziałów;

przydział nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zajęć edukacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i specjalistycznych;

organizację pracy asystentów i pomocy nauczycieli.

organizację kształcenia zawodowego.

czas pracy biblioteki i świetlicy szkolnej;

organizację pracy pedagoga szkolnego, psychologa;

organizację wydawania obiadów;

organizację pracy pracowników obsługi i administracji.

Podstawą  organizacji pracy szkoły jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów i uczniów.

W klasach I-III zajęcia realizowane są w formie zajęć zintegrowanych  w jednej izbie szkolnej z przestrzenią umożliwiającą swobodny ruch, pracę w różnorodnych grupach, przy stołach, a także na odpowiednio przygotowanych kącikach zabaw.

W klasach I – III uczniowie korzystają z odpoczynku pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia.

W klasach IV-VIII zajęcia realizowane są w wyszczególnionych pracowniach przedmiotowych. W klasach IV-VIII pomiędzy zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi uczniowie korzystają z przerw pod opieką nauczyciela dyżurującego.

 • 23. 4

Szkoła wspiera uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień poprzez:

stymulowanie aktywności i kreatywności;

budowanie wiary we własne możliwości;

promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli.

Uczniowie mają możliwość:

rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

uzyskania od nauczycieli pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;

udziału w projektach edukacyjnych;

indywidualnej pracy na lekcji oraz indywidualnych zadań domowych;

realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki na  podstawie odrębnych przepisów.

Diagnozę potrzeb uczniów w zakresie organizacji zajęć  pozalekcyjnych przeprowadza się w formie ankiety skierowanej do uczniów i rodziców.

Ankietę przeprowadzają wychowawcy w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły  a jej wyniki podaje się do  wiadomości rodziców, uczniów i nauczycieli.

 • 24.4

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej i kierunku kształcenia.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego  realizowany jest poprzez:

prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII i VIII;

udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie wyboru zawodu.

wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych;

instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełno-sprawnością w życiu zawodowym;

alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie;

upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia.

Plan działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, na dany rok szkolny, opracowuje nauczyciel realizujący zajęcia obowiązkowe z zakresu doradztwa zawodowego.

 • 25.4

Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w celu zapoznawania uczniów z ideą wolontariatu jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym.

Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie u uczniów postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych.

Cele i zadania z zakresu wolontariatu szkoła realizuje poprzez organizację koleżeńskiej pomocy uczniowskiej na terenie szkoły oraz przedszkoli lub poprzez koordynowanie udziału uczniów  w działaniach organizacji pozarządowych i instytucji.

Nawiązanie współpracy szkoły z organizacją pozarządową lub instytucją, w której uczniowie będą wolontariuszami, odbywa się za zgodą Rady Rodziców.

Działania uczniów z zakresu wolontariatu organizuje wychowawca oddziału w uzgodnieniu z rodzicami.

Dla uczniów klas IV-VIII szkoła dodatkowo organizuje zajęcia pozalekcyjne umożliwiające aktywność społeczną w formie wolontariatu.

Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez szkołę wymaga zgody ich rodziców i odbywa się pod nadzorem nauczycieli.

Rada pedagogiczna w porozumieniu z samorządem uczniowskim określi w drodze uchwały sposób dokumentowania aktywności społecznej uczniów w formie wolontariatu oraz kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego tę aktywność.

 • 26.4

Biblioteka szkolna jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji, a także miejsca pomocy w odrabianiu zadań domowych.

Czas pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły w organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny.

Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.

Z biblioteki mogą korzystać dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym i zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz ich rodzice.

Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty   nie piśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe).

Do zbiorów bibliotecznych należą:

programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów;

wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej;

wydawnictwa informacyjne i albumowe;

czasopisma dla dzieci i młodzieży;

czasopisma pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli;

czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne;

wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli;

zbiory multimedialne;

materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby szkoły .

Biblioteka szkolna współpracuje z:

uczniami w zakresie:

rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,

pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia,

rozbudzania u uczniów szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie,

organizowania pomocy w odrabianiu zadań domowych;

nauczycielami w zakresie:

udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych,

przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki;

rodzicami w zakresie:

wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki,

popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci
i młodzieży.

Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych oraz wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych.

Prawa i obowiązki czytelników biblioteki określa dyrektor szkoły  w uzgodnieniu z  radą rodziców i samorządem uczniowskim w drodze zarządzenia, z uwzględnieniem zasad korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

W ramach biblioteki funkcjonuje czytelnia z trzystanowiskowym dostępem do Internetu, i multimedialnych programów edukacyjnych.

Biblioteka nie rzadziej niż co cztery lata przeprowadza inwentaryzację księgozbioru z uwzględnieniem przepisów o bibliotekach.

 • 27. 4

W szkole  funkcjonuje świetlica szkolna.

Celem działania świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki w czasie poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.

Do  zadań świetlicy należy:

organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych;

organizowanie udziału uczniów w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia;

organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój uczniów;

tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego uczniów.

Świetlica działa we wszystkie dni roku szkolnego oprócz ferii letnich i zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 8.00 i od 11.00   do 16.00

Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na:

czas pracy rodziców ;

organizację dojazdu do szkoły

inne okoliczności wymagające opieki.

Przyjmowanie uczniów do świetlicy ze względu na czas pracy rodziców odbywa się na pisemny wniosek rodziców.

Dyrektor szkoły w drodze zarządzenia, określa  wzór  wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy, który w szczególności zawiera;

określenie czasu  niezbędnej opieki nad dzieckiem;

wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;

podanie danych niezbędnych dla sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem.

Na polecenie dyrektora szkoły świetlica organizuje zajęcia dla uczniów ze względu na inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy oraz w miejscach wyznaczonych przez dyrektora w tym w salach lekcyjnych, czytelni i sali gimnastycznej, boisku szkolnym i szkolnym placu zabaw.

Świetlica umożliwia uczniom pozostającym pod jej opieką odrabiane zadań domowych pod opieką wychowawcy świetlicy lub nauczyciela bibliotekarza.

Świetlica umożliwia uczniom pozostającym pod jej opieką odpoczynek i relaks, w tym na świeżym powietrzu.

W czasie pozostawania pod opieką świetlicy, uczeń w uzgodnieniu z rodzicami ma prawo korzystać z zajęć pozalekcyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz innych zajęć organizowanych na terenie szkoły.

Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej przez osoby do tego upoważnione.

Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców określa w drodze zarządzenia  szczegółowe zasady organizacji świetlicy szkolnej z uwzględnieniem praw
i obowiązków uczniów będących pod opieką świetlicy oraz praw i obowiązków rodziców, których dzieci korzystają z opieki świetlicowej na ich wniosek.

Szczegółową organizację pracy świetlicy w danym roku szkolnym oraz  plany zajęć świetlicowych na dany rok szkolny opracowuje i  zatwierdza dyrektor szkoły.

 • 28.4

W szkole funkcjonuje stołówka szkolna.

Stołówka organizuje  żywienie w formie śniadań, II śniadań, obiadów dwudaniowych i kolacji z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży.

Posiłki wydawane w stołówce spełniają wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty oraz normy żywienia mając na względzie wartości odżywcze i zdrowotne.

Wykaz posiłków wydawanych w stołówce w ramach  żywienia uczniów   uzgadniany jest z radą rodziców.

Ze stołówki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.

Korzystanie ze stołówki  jest odpłatne

Zasady odpłatności za korzystanie z posiłków określają odrębne przepisy.

Stołówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00.

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy szkoły

Zgodnie z art. 98 ust.1 pkt. 7 Prawa oświatowego, statut szkoły określa

7) zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły;

 • 29.5

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:

nauczyciel realizujący zajęcia edukacyjne;

nauczyciel wychowania przedszkolnego;

pedagog szkolny;

psycholog szkolny;

bibliotekarz;

wychowawca świetlicy;

nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;

nauczyciel specjalista.

W szkole tworzy się funkcję nauczyciela wychowawcy oddziału szkolnego.

Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach:

pracownicy administracji;

pracownicy obsługi;

asystent nauczyciela.

W szkole utworzono następujące stanowiska kierownicze: wicedyrektor  SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone.

 • 30.5

Nauczyciel realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły, zgodnie z jej charakterem określonym w Statucie. Odpowiada za jakość jej pracy,
w tym wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i sposób sprawowania opieki nad uczniami w zakresie powierzonych mu  zadań, odpowiedzialności i uprawnień.

Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w dorastaniu i osiąganiu dojrzałości.

Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:

realizowanie programów pracy szkoły  w powierzonych mu zajęciach edukacyjnych;

zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz w czasie pełnienia dyżurów w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły;

prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów przyczyn trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn problemów
w komunikacji;

bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami oceniania wewnątrzszkolnego;

kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach oraz podejmowanie czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności;

systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

komunikowanie się z rodzicami w sprawach nauki oraz zachowania uczniów;

organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

opieka nad powierzonymi izbami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich sprzęt i wyposażenie.

Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenia i aktualizowania wiedzy ,umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę.

 • 31.5

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.

Nauczyciel-wychowawca opiekuje się uczniami w powierzonym mu oddziale i jest ich rzecznikiem w środowisku szkolnym.

Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności:

opieka nad oddziałem i prowadzenie planowej pracy wychowawczo-profilaktycznej z wychowankami;

współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie i  koordynowanie realizowanych przez nich działań dydaktyczno-wychowawczych;

współdziałanie ze specjalistami w celu rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych potrzeb wychowanków;

utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach dzieci oraz działaniach podejmowanych przez szkołę;

włączanie rodziców w realizację programów pracy szkoły w tym w szczególności we wszystkie działania wychowawczo-profilaktyczne oraz bezpieczeństwa uczniów i ochrony ich zdrowia;

kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz inicjowanie egzekucji administracyjnej wobec uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego;

przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami;

prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, a także planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące oddział klasowy.

 • 32.5

Nauczyciel bibliotekarz organizuje pracę biblioteki jako interdyscyplinarnej pracowni wspierającej działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

w zakresie pracy pedagogicznej:

organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,

wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji,

wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania,

wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc    w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych,

przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,

organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową               i społeczną;

w zakresie prac organizacyjno-technicznych:

gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

selekcjonowanie zbiorów,

prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki.

Do zadań nauczyciela bibliotekarza związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należy:

systematyczne kontrolowanie wyposażenia biblioteki i zgłaszanie dyrektorowi szkoły awarii i uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów i pracowników;

stwarzanie warunków umożliwiających uczniom bezpieczny pobyt w bibliotece i czytelni w czasie przerw, przed lekcjami i po lekcjach;

stwarzanie warunków umożliwiających uczniom odrabianie zadań domowych;

 • 33.5

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniów, dbanie o ład i czystość

Do obowiązków pracowników administracji i obsługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom należy:

przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

ustawiczne monitorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń na terenie szkoły;

monitorowanie ruchu uczniów i interesantów w szkole;

bieżące informowanie dyrektora szkoły o każdym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów.

Szczegółowy zakres obowiązków odpowiedzialności i uprawnień pracowników, o których mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły.

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych nauczycieli i pracowników szkoły  określają odrębne dokumenty tworzone na podstawie prawa pracy.

 

Rozdział 6

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Zgodnie z art. 98 ust.1 pkt.8 Prawa oświatowego statut szkoły zawiera szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w art. 44b ustawy o systemie oświaty;

 • …………… formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3;
 • …………… ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • …………… ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ……………przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b;
 • …………… ustalanie rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • …………… ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ……………ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 • 34.6

Celem oceniania szkolnego jest:

informowanie ucznia i  jego rodziców o poziomie  osiągnięć edukacyjnych i  zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, dostarczenie   informacji o  specjalnych uzdolnieniach ucznia;

udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 • 35.6

Podstawą ustalania w szkole  semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są  wymagania edukacyjne określone przez nauczyciela i podane do wiadomości uczniów i  rodziców,.

Wymagania edukacyjne to oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania poszczególnych semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych odnoszące się do realizowanego  programu nauczania.

Nauczyciel formułując wymagania określa poziom koniecznych wiadomości  i umiejętności na poszczególne oceny oraz sposób i formy ich sprawdzania.

Uczniowie corocznie, w terminie do 15 września, informowani są o wymaganiach edukacyjnych oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z  poszczególnych zajęć edukacyjnych, przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia, a rodzice otrzymują informację  .

Wychowawcy oddziałów, na pierwszej lekcji wychowawczej informują uczniów oraz  na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami, informują rodziców,
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania , warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zachowania.

Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole- na podstawie tego rozpoznania;

posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii;

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, o którym mowa w ust. 6 dotyczy:

warunków prezentowania wiedzy i umiejętności;

poziomu koniecznych umiejętności i wiadomości na poszczególne oceny oraz sposób i formy ich sprawdzania;

zadawania prac domowych.

 • 36.6

Ocenianie zachowania ucznia ukierunkowane jest na proces samokontroli i zachęcania uczniów do wzmożonej pracy nad sobą.

Ocena z zachowania powinna utrwalać i nagradzać postawy pozytywne a eliminować te, które w społeczności szkolnej zostały uznane za niewłaściwe.

Kryteriami oceniania zachowania są:

sposób wywiązywania się z obowiązków ucznia, w tym:

właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych,

przestrzeganie zasad usprawiedliwiania nieobecności, w określonym terminie i formie,

przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły,

przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,

właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;

sumienność wywiązywania się z zadań zespołowych realizowanych w szkole;

dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

troska o mienie szkolne i własne.

Bieżące ocenianie zachowania uczniów odnotowywane są w dziennikach lekcyjnych.

Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do dziennika   uwagi i spostrzeżenia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm zachowania w szkole, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków wychowawczych.

Wychowawca zobowiązany jest prowadzić pełną ewidencję działań wychowawczych prowadzonych w szkole wobec zespołu klasowego i każdego ucznia oddzielnie.

 • 37.6

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Ocena bieżąca poziomu wiadomości i umiejętności ucznia  dokonywana jest systematycznie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych.

Wiadomości i umiejętności ucznia sprawdzane są  w formie:

wypowiedzi ustnej  na lekcjach, polegającej na sprawdzeniu wiedzy w zakresie rozumienia problemu ,związków przyczynowo-skutkowych oraz jej zastosowania;

aktywności rozumianej jako uczestnictwo ucznia we wszystkich formach zajęć szkolnych;

pisemnych prac klasowych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem  z zadaniami otwartymi i zamkniętymi odnoszącymi się do sprawdzenia zarówno wiedzy jak i umiejętności, poprzedzonych lekcją powtórzeniową;

pisemnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmujących wskazany przez nauczyciela materiał bieżący;

sprawdzianów sprawdzających wiedzę i umiejętności z ostatniej lekcji mających charakter pisemny lub ustny.

sprawdzianów umiejętności praktycznych w formie zadań do wykonania w obecności nauczyciela;

prac pisemnych oraz prac praktycznych  wykonanych przez ucznia samodzielnie lub zespołowo;

prac domowych w formie pisemnej lub praktycznej;

Prace pisemne powinny być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela w terminie do 10 dni od dnia ich przeprowadzenia i przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.

Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących na warunkach ustalonych przez nauczyciela, który wystawił ocenę.

Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości
i umiejętności we wskazanej formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.

 • 38.6

Ocenianie śródroczne i roczne  w klasach I – III ma formę oceny opisowej i określa poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych  w realizowanym programie nauczania.

W klasach I-III oceny bieżące z zajęć edukacyjnych i zachowania są ustalane w formie symboli określonych przez nauczyciela, oznaczających poziom i postępy ucznia w nauce i zachowaniu. O stosowanej symbolice i jej znaczeniu nauczyciel informuje uczniów i ich rodziców. Ocenianie bieżące ma również charakter opisowy. (może być ocena opisowa ale nie musi)

W klasach I – III ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów.

Klasyfikację roczną uczniów klas I-III dokonuje się raz w roku, w  czerwcu zgodnie z odrębnymi przepisami.

Promowanie uczniów klas I-III określają odrębne przepisy.

 • 39.6

Od klasy IV ocenianie uczniów odbywa się wg skali określonej w odrębnych przepisach. Przy ocenianiu bieżącym nauczyciel może stosować znak „+” i znak ”-„ przy czym znak „+” podwyższa ocenę o pół stopnia, znak ”-„ obniża ocenę o pół stopnia.

Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć ustala nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, według    skali  określonej w odrębnych przepisach.

Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia zgodnie z odrębnymi przepisami.

Promowanie uczniów od klasy IV odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • 40.6

W szkole od klasy IV obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych. O ocenie z pracy decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona na procenty.

Tabela – Skala oceniania prac klasowych, testów, sprawdzianów

Ocena Praca klasowa Sprawdzian, testy
niedostateczny 0% – 39% 0% – 40%
dopuszczający 40% – 49% 41% – 55%
dostateczny 50% – 69% 56% – 76%
dobry 70% – 89% 77% – 88%
bardzo dobry 89% – 95%
bardzo dobry 90% – 100% 96% – 100%
celujący + 100%
 1. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy ocen cząstkowych zgodnie z trybem ustalonym przez nauczyciela przedmiotu na początku roku szkolnego.
 2. Nauczyciel ma obowiązek podać kryteria oceniania ucznia z zajęć edukacyjnych.
 • 41.6

Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

Przy ustalaniu semestralnej  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia u którego w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzono dysfunkcje rozwojowe wywołujące zaburzenia zachowania, wychowawca powinien uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych w ocenie jego zachowania.

Najpóźniej  przed  semestralnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia
i jego rodziców o planowanych dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz o planowanej śródrocznej ocenie zachowania.

Najpóźniej przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o ustalonej dla niego rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania.

Roczne przewidywane oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych oraz  przewidywana roczna ocena zachowania, mogą być podwyższone na podstawie odrębnych przepisów.

Zastrzeżenia dotyczące procedury ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznych klasyfikacyjnych ocen zachowania, rozstrzyga dyrektor na podstawie odrębnych przepisów.

Szczegółowy harmonogram działań nauczycieli, wychowawców i rady pedagogicznej w przeprowadzeniu klasyfikacji semestralnej j i klasyfikacji rocznej na dany rok szkolny ustala dyrektor i publikuje go .

 • 42.6

Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z prośbą o umożliwienie uczniowi uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania, najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli w drugim półroczu roku szkolnego:

uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał możliwości ich poprawy;

ocena za pierwsze półrocze była przynajmniej taka, o jaką ubiega się uczeń na koniec roku.

Wychowawca ucznia  sprawdza  spełnienia warunków z pkt. 2.

Dyrektor szkoły po otrzymaniu od wychowawcy informacji, że uczeń spełnił  warunki, o których mowa w pkt. 2, ustala termin sprawdzianu.

Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie
z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału obejmuje II półrocze.

Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków obcych, także ustnej z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania fizycznego z których ma formę zajęć praktycznych.

Sprawdzian przeprowadza dwuosobowa komisja, w skład której wchodzą nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.

Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną,

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku. Protokół z egzaminu przechowuje się jeden rok.

Wniosek o uzyskanie wyższej oceny z zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:

dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący;

wychowawca klasy;

nauczyciel uczący w danej klasie;

pedagog lub psycholog szkolny;

przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń:

aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego;

pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji co zostało potwierdzone opiniami i podziękowaniami;

reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych

– o ile nie zostało to wcześniej uwzględnione w ocenie z zachowania ucznia.

 • 43.6

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:

uczniów nieklasyfikowanych  z powodu usprawiedliwionej nieobecności;

dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności    za zgodą rady pedagogicznej;

ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;

ucznia realizującego indywidualny tok nauki;

ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.

Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna,  z zastrzeżeniem dotyczącym oceny niedostatecznej, która może być zmieniona  wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w odrębnych przepisach.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się raz na koniec roku szkolnego.

Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy.

 • 44.6

Nauczyciel zobowiązany jest przekazywać rodzicom informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach.

Przekazanie informacji odbywa się w formie indywidualnego kontaktu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. Spotkanie oraz treść przekazanych informacji jest odnotowana w dokumentacji szkolnej.

Na życzenie rodzica, nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę odnosząc się do wymagań edukacyjnych lub kryteriów oceny zachowania.

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są przechowywane do końca roku szkolnego i są udostępniane rodzicom, a także  mogą być kserowane i fotografowane.

Rozdział 7

Uczeń szkoły

Zgodnie z art.98 ust.1 pkt.  17, 18, 19, 20, 22 Prawa oświatowego statut szkoły zawiera  prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia;

 • …rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody;
 • …rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary;
 • …przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 • …formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc
  i wsparcie;
 • 45.7

Uczeń szkoły ma prawo do:

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej siedzibą;

dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, w tym znajomości planów i programów pracy szkoły;

sprawiedliwej i jawnej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania;

zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, w tym wyrażania własnych myśli z zachowaniem zasad ;

rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

otrzymania pomocy w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym;

ochrony własności intelektualnej;

wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim;

pomocy wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrektora w przypadku potrzeby;

pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej;

 • 46.7

Do obowiązków ucznia należy:

punktualne przychodzenie do szkoły i aktywne uczestniczenie we wszystkich zaplanowanych dla niego  zajęciach szkolnych;

usprawiedliwienie każdej nieobecności na zajęciach;

systematyczne uczenie się  i podnoszenie swoich umiejętności;

odnoszenie  się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

dbanie o porządek , ład w klasie i  w szkole;

szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób;

dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów;

nie uleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości;

przestrzeganie zasad ubioru szanowanie symboli państwowych i szkolnych.

 • 47.7

W szkole obowiązuje następujący tryb usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole:

rodzic zgłasza każdą nieobecność w szkole (całodzienną, wielodniową lub na wybranych zajęciach) powiadamiając telefonicznie sekretariat szkoły przed rozpoczęciem zajęć  .

informacja o nieobecności  jest odnotowana w „zeszycie zgłoszeń nieobecności uczniów”;

uczeń jest zobowiązany dostarczyć pisemne usprawiedliwienie nieobecności w szkole do wychowawcy, a w przypadku braku możliwości dostarczenia do wychowawcy do sekretariatu szkoły, najpóźniej do 3 dni po powrocie do szkoły;

w przypadku, gdy nieobecność ucznia w szkole jest dłuższa niż 7 dni do pisemnego usprawiedliwienia załącza się zaświadczenie lekarza lub innych instytucji potwierdzających powody nieobecności ucznia w szkole;

wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, gdy ma wątpliwości, co do wiarygodności usprawiedliwienia i zasadności powodu nieobecności;

w sprawach spornych z zakresu usprawiedliwienia nieobecności ucznia ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 • 48.7

Ucznia obowiązuje całkowity zakaz:

picia alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów i zażywania środków odurzających;

przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia;

stosowania jakiejkolwiek formy przemocy;

nagrywania głosu i obrazu osób trzecich.

 • 49.7
 1. Jeśli prawa ucznia zostały złamane, a uczeń nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji, o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora.
 2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca oddziału:

zapoznaje się z opinią stron;

podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego;

w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują sprawę dyrektorowi;

jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor.

 1. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga
  i dyrektora, którzy:

zapoznają się z opinią stron;

podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego polubownego rozwiązania;

jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, dyrektor podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy.

 1. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego praw.
 2. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.
 3. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 4. Wychowawca, pedagog i dyrektor podejmują działania wyjaśniające spraw dotyczących uczniów na wniosek ucznia, jego rodziców, samorządu uczniowskiego.
 • 50.7

Szkoła w zakresie swoich obowiązków edukacyjnych i wychowawczych dba o estetykę wyglądu ucznia.

W szkole obowiązuje  strój: codzienny, sportowy i galowy.

Uczniów obowiązuje zmienne obuwie .

Codzienny strój ucznia powinien być estetyczny, skromny, czysty i funkcjonalny.

Codzienny strój nie może eksponować odkrytych ramion, pleców, brzucha, głębokich dekoltów i manifestować przynależności do subkultur młodzieżowych.

W szkole uczeń nie może mieć makijażu, pomalowanych paznokci, ekstrawaganckich fryzur, kolczykowania ciała, gadżetów militarnych.

Podczas lekcji wychowania fizycznego oraz  zajęć sportowych obowiązuje zmiana obuwia i stroju na strój sportowy.

Strój sportowy ucznia to: sportowa podkoszulka i  spodenki sportowe lub dres i obuwie sportowe.

Podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego, wyjść poza teren szkoły o charakterze reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych, ucznia  obowiązuje strój galowy.

Strój galowy ucznia stanowi:

dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica lub spodnie i biała bluzka;

dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie i biała koszula.

 • 51.7

Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, dyżurującego lub nauczyciela świetlicy.

Rozdział 8

Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Zgodnie z art.  98 ust. 2. W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży statut określa także:

 • …Organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 • …Organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki;
 • …Organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.
 • 52.8

Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:

organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego harmonogramu;

prowadzenie konsultacji dla rodziców (dni otwartych), w trakcie, których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;

organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. święto szkoły, jasełka, dzień wiosny;

włączanie rodziców w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły;

udzielanie, przez nauczycieli, bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia i wydarzeń klasowych .

możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka.

Rodzice mają prawo do:

wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;

uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;

wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole;

wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkole ich dzieci za pośrednictwem rady rodziców;

żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych;

pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole;

zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, Statutem szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w szkole;

pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły;

do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich jak: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie.

 • 53.8
 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wzbogacająca działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
 2. Dyrektor, w uzgodnieniu z radą rodziców, zezwala na działalność organizacji o których mowa w ust. 1, pod warunkiem przestawienia, odpowiednio programu pracy dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej, opiekuńczej.

Rozdział 9

Ceremoniał szkoły

 • 54.9

Szkoła posiada sztandar wspólny dla całego Ośrodka oraz wspólny ceremoniał szkolny.

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

 • 55.10
 1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.
 2. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęci, którą opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie niepełnosprawności uczniów.
 • 56.10

Zmian w Statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły.

Projekt uchwały o zmianie statutu szkoły jest przedstawiany do wiadomości rady rodziców.

Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie 21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.

Dyrektor powiadamia organy szkoły o każdej zmianie w statucie.

 • 57.10

Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej szkoły.

STATUT

Branżowej Szkoły Specjalnej

I Stopnia nr 3

w Olecku

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna działa na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 59).

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).

Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych(Dz. U. z 2015 poz. 843).

Rozporządzenia MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017, poz. 622);

Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 (Dz. U. poz. 1606)

Rozdział 1

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 98 ust. 1pkt 1-3 Prawa oświatowego – statut szkoły zawiera obowiązkowo:
1) nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę, a w przypadku gdy szkoła wchodzi w skład zespołu szkół także nazwę zespołu;
2)  imię szkoły, o ile zostało nadane;

3) nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę.

Rozdział zawiera więcej informacji niż w dyspozycji ustawowej, wypełniając  komplet podstawowych informacji o szkole.

 • 1.1
 1. Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 3 w  Olecku  jest szkołą publiczną.
 2. Pełna nazwa szkoły brzmi – Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 3 dla Młodzieży Niepełnosprawnej.
 3. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Olecku.
 4. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku
 5. Siedzibą szkoły jest budynek w Olecku przy ul. Słowiańskiej 2, w którym realizowane są zajęcia szkolne (lekcje i praktyki zawodowe).
 6. Nauka w szkole trwa trzy lata. Absolwenci otrzymują zawód:
 7. a) murarz-tynkarz (711204) w kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich;
 8. b) ogrodnik (611303) w kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych;
 9. c) kucharz (512001) w kwalifikacji HGT.02. Przygotowywanie i wydawanie dań;
 10. d) krawiec (753105) w kwalifikacji MOD.02. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych;
 11. d) pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) w kwalifikacji HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie. Kształcenie w tym zawodzie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Absolwenci mają możliwość przystąpienia do Państwowego Egzaminu w Zawodzie.

 1. Na specjalny wniosek złożony u dyrektora placówki można wydłużyć okres  nauki w szkole o 1 rok .
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Olecku.
 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Warmińsko-Mazurski Kurator OświatyS
 4. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Starostwa Powiatowego w Olecku.
 5. Szkoła na podstawie odrębnych przepisów prowadzi rachunek dochodów własnych.
 6. Obsługę administracyjno-finansową szkoły prowadzi Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku.
 7. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej i przechowuje je zgodnie z odrębnymi przepisami
 8. Szkoła posiada internat dla młodzieży mieszkającej daleko od placówki.
 9. Działalność Internatu SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone w Olecku określają odrębne przepisy.

Rozdział 2

Cele i zdania szkoły

 • 2.2
 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i uzyskania kwalifikacji w wybranym zawodzie poprzez:

 1. a) realizację programów nauczania dopuszczonych do użytku na podstawie odrębnych przepisów,
 2. b) ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań na takim poziomie, aby zagwarantować odpowiednio wysoki poziom przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 3. c) organizowanie wycieczek przedmiotowych do różnych zakładów
 4. d) organizowanie zajęć z udziałem pracodawców działających w różnych obszarach kształcenia zawodowego,
 5. e) organizowanie spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki,
 6. f) organizowanie wycieczek o charakterze kulturalnym i dydaktycznym,
 7. g) przekazywanie uczniom informacji dotyczących dalszego kierunku kształcenia,
 8. h) przygotowanie do działań przedsiębiorczych i możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej.

2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów z określoną niepełnosprawnością, poprzez:

 1. a) podmiotowe traktowanie uczniów we wszystkich dziedzinach życia szkoły,
 2. b) rozbudzanie u uczniów świadomości życiowej użyteczności, zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,
 3. c) rozbudzanie u uczniów odpowiedzialności za siebie i innych,
 4. d) wskazywanie uczniom dróg, dzięki którym mogą osiągnąć zamierzone przez siebie cele życiowe i wartości ważne dla odnalezienia własnego miejsca we współczesnym świecie,
 5. e) kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i szanowania ich poglądów,

3) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej poprzez:

 1. a) przygotowania do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
 2. b) uczenie szacunku dla dobra wspólnego, jako postawy życia społecznego,
 3. c) realizowanie treści programowych poszerzających i propagujących wśród uczniów wiedzę o regionie, w którym żyją,

4) organizuje, w ramach planu zajęć szkolnych, naukę religii i etyki na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych) bądź samych uczniów, według następujących zasad:

 1. a) po osiągnięciu pełnoletniości o uczestniczeniu w lekcjach religii lub etyki decydują sami uczniowie,
 2. b) życzenie jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione,

5) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:

 1. a) ścisłą współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami wspierającymi wychowanie w zakresie diagnozy oraz metod i form pomocy udzielanej uczniom i rodzicom,
 2. b) promocję zdrowia poprzez propagowanie zasad zdrowego stylu życia,
 3. c) prowadzenie działalności profilaktycznej dotyczącej nałogów i uzależnień,
 4. d) organizowanie zajęć społecznie aktywizujących we współdziałaniu z rodzicami, opiekunami, instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi.
 5. Szkoła organizuje zajęcia praktyczne:
 6. a) zajęcia praktyczne organizowane są w warsztatach szkolnych. Regulamin praktyk zawarty jest w oddzielnych przepisach,
 7. b) w ramach zajęć praktycznych warsztaty szkolne mogą świadczyć usługi na rzecz środowiska, a także współpracować z innymi szkołami, podmiotami gospodarczymi itp.
 8. c) w zajęciach praktycznych uczestniczą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczniowie szkól ponadpodstawowych, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe,
 9. d) zajęcia praktyczne są organizowane przez szkołę,
 10. e) zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.
 11. f) zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu,
 12. g) zajęcia praktyczne mogą być organizowana w systemie zmianowym,
 13. h) dobowy wymiar godzin zajęć praktycznych dla uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznych dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania,
 14. i) zaopatrzenie uczniów w odzież i obuwie ochronne określają odrębne przepisy,
 15. j) zajęcia praktyczne są prowadzone w grupach oddziałowych,
 16. k) podziału uczniów na grupy dokonuje dyrektor szkoły uwzględniając odrębne przepisy,
 17. l) umowę o zajęcia praktyczne organizowane poza szkołą z podmiotem przyjmującym uczniów na te zajęcia zawiera dyrektor szkoły,
 18. m)  do prowadzenia zajęć praktycznych z uczniami poza szkołą wyznaczeni są nauczyciele zajęć praktycznych”.
 • 3.2
 1. Zadania, o których mowa w § 2.2 ust. 1, szkoła realizuje mając na uwadze – określone w odrębnych przepisach – uwzględniające typ i rodzaj szkoły wymagania stawiane przez Państwo.
 2. Za sposób wykonywania zadań odpowiada dyrektor szkoły we współpracy z innymi nauczycielami.
 • 4.2

Uczniowie oceniani są według Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania.

 • 5.2

W miarę możliwości finansowych dyrektor szkoły organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

 • 6.2

Na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty szkoła zapewnia pomoc materialną uczniom.

 • 7.2

Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

Rozdział 3

Organy szkoły

 • 8.3

Organami szkoły są:

dyrektor szkoły

Rada Pedagogiczna SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone;

Rada Rodziców SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone;

samorząd wychowanków SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone.

 • 9.3
 1. Dyrektorem Branżowej Szkoły I Stopnia jest dyrektor SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone w Olecku.
 2. Dyrektor odpowiada za działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.
 3. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela oraz przepisach wydanych na podstawie tych ustaw, a w szczególności:

1) ustala zadania nauczycieli oraz pracowników szkoły,

2) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

3) na podstawie odrębnych przepisów administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

4) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) zapewnia warunki organizacji ipieki zdrowotnej nad uczniami.

 1. W celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz organizacyjnych, na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, dyrektor powołuje kierownika internatu ośrodka.
 2. Szczegółowy zakres czynności dla kierownika internatu  określa dyrektor szkoły.
 • 10.3
 1. Rada pedagogiczna SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.

Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej SOSWdDG, który określa:

organizację zebrań;

sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;

sposób dokumentowania działań rady;

wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

Rada pedagogiczna realizuje kompetencje rady szkoły określone w ustawie.

 • 11.3

Samorząd wychowanków SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów.

Reprezentantami ogółu uczniów są wybierane na dany rok szkolny:

trzy lub dwuosobowe samorządy klasowe wyłanianie na zebraniach klasowych w pierwszym tygodniu września;

trzyosobowy zarząd samorządu uczniowskiego.

Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego  określa „Regulaminu Samorządu Wychowanków SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone” uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

Samorząd uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące  wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów.

Szczegółowe prawa samorządu uczniowskiego określa ustawa.

Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczyciela „Opiekuna Samorządu”.

 • 12.3

Rada Rodziców  SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.

Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów  są rady oddziałowe rodziców.

Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców SOSWdDG
im. św. Filipa Smaldone.”

Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach szkoły.

Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.

Rada Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora szkoły  o jego aktualizację.

Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w szkole.

 • 13.3
 1. Każdy organ Branżowej Szkoły I Stopnia ma swobodę działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 2. Organy szkoły mają prawo do swobodnego przedstawienia swoich racji.
 3. Szczegółowe zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określają odrębne przepisy.
 • 14.3
 1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci.
 2. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami stwarzając możliwość wymiany informacji na tematy wychowawcze dydaktyczne i opiekuńcze.
 3. Szczegółowe zasady współdziałania rodziców i nauczycieli Branżowej Szkoły I Stopnia określają odrębne przepisy.

Rozdział 4.

Organizacja szkoły

 • 15.4
 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora.
 3. Podstawową jednostką szkoły jest oddział.
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:

1) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w kierunkowym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego,

2) na podstawie odrębnych przepisów planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom potrzebującym takiej pomocy.

 1. Dyrektor szkoły powołuje  zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe, których pracą kierują przewodniczący powoływani przez dyrektora, na wniosek zespołu.
 2. Zakres i czas działania zespołów, o których mowa w ust. 5, ich cele i zadania określa dyrektor szkoły.
 3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
 4. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia praktyczne, specjalizujące, nauczanie języków obcych, informatyki mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, między klasowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek.
 5. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.
 6. Godzina zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut.
 7. Podziału oddziału na grupy dokonuje dyrektor zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb, zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. Organizację biblioteki szkolnej, zadania nauczyciela bibliotekarza, zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami określają odrębne przepisy.
 9. Uczniowie uczący się poza miejscem zamieszkania mogą na czas nauki mieszkać w internacie SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone w Olecku. Organizację zakwaterowania określają inne przepisy.
 • 16.4

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

1)      sale przedmiotowe,

2)      salę gimnastyczną z zapleczem, boiskiem oraz siłownię,

3)      bibliotekę, czytelnię  i pracownię multimedialną

4)      gabinet  pomocy przedlekarskiej,

5)      gabinet pedagoga,

6)      archiwum,

7)      szatnię,

8)      pomieszczenia administracyjne,

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 • 17.5
 1. Nauczycieli pracujących w Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia nr 3 zatrudnia się w SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone w Olecku.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.
 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 4. Zakres zadań i obowiązków nauczycieli:

1) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:

 1. a) organizowanie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i zajęć praktycznych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa,
 2. b) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas pełnienia dyżurów na przerwach, przed i po lekcjach,
 3. c) w czasie wycieczek, biwaków i imprez pozaszkolnych za bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel zgodnie z zasadami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczniami.

2) dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodny z osiągnięciami współczesnej nauki,

3) wzbogacanie bazy dydaktycznej w powierzonej sali przedmiotowej przy pomocy administracji szkolnej,

4) dbanie o rozwój zdolności i zainteresowań uczniów,

5) opieka nad uczniami uzdolnionymi i uczniami mającymi trudności w nauce,

6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

7) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji, organizowanie niezbędnej pomocy profilaktyczno-resocjalizacyjnej,

8) współpraca z domem rodzinnym ucznia,

9) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę.

 1. Uprawnienia nauczycieli:

1) decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu, (jeśli nauczyciel prowadzi koło lub zespół, decydowanie o treści programu tego zespołu lub koła),

2) decydowanie, zgodnie z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania, o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,

3) współdecydowanie o ocenie zachowania swoich uczniów,

4) zgłaszanie wniosków w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

 • 18.5
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy odział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu nauczycielem-wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały tok nauczania.
 3. Wychowawca klasy zapoznaje rodziców z programem wychowawczym szkoły.
 4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się, oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,

 1. Wychowawca, w celu realizacji zadań o których mowa w ustępie 4 w szczególności:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami,

 1. a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
 2. b) treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym jest potrzebna indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów,

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada klasowa rodziców poprzez Radę Rodziców może wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie oraz podpisy przynajmniej 75% rodziców uczniów klasy.
 2. Wychowawca, na zlecenie dyrektora szkoły lub w wyniku uchwał Rady Pedagogicznej realizuje inne bardziej szczegółowe zadania wynikające z aktualnego planu i życia szkoły.
 3. Wychowawca klasy prowadzi dokumentację, składa sprawozdania z przebiegu efektów pracy z klasą i rodzicami na radach klasyfikacyjnych, organizuje okresowe i śródokresowe spotkania z rodzicami.
 4. W swojej pracy wychowawca otrzymuje pomoc ze strony dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i pedagoga szkolnego oraz właściwych placówek i instytucji oświatowych poprzez:

1) możliwość uczestniczenia w lekcjach otwartych,

2) korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli,

3) korzystanie z konspektów ciekawych lekcji wychowawczych,

4) aktywny udział w pracach Zespołu Wychowawczego Szkoły.

Rozdział 6

Uczniowie szkoły

 • 20.6

Uczeń ma prawo do:

1) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły poprzez:
a) korzystanie z wyposażenia pracowni przedmiotowych w ramach lekcji i nadobowiązkowych zajęć dodatkowych,
b) korzystanie z biblioteki, czytelni i centrum multimedialnego oraz brania udziału w spotkaniach z ludźmi literatury i nauki,
c) uczestnictwo w spotkaniach z ludźmi kultury i sztuki,

 1. d) korzystanie z sali gimnastycznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w ramach nadobowiązkowych zajęć dodatkowych lub w ramach indywidualnych rozgrywek.

2) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,

3) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, bez uwłaczania czyjejkolwiek godności osobistej,

4) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach, olimpiadach przedmiotowych i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

5) odpoczynku w przerwach świątecznych i feriach – na ten czas nie zadaje się prac domowych,
6) w ramach dbałości o zdrowie korzystania z porad pielęgniarki

7) uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę w czasie ferii zimowych i letnich,

8) wybierania i bycia wybieranym do władz samorządowych szkoły,

9) jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności. Ocena z przedmiotu jest oceną odzwierciedlającą faktyczny stan wiedzy ucznia, na ocenę tę nie ma wpływu jego zachowanie,

10) samooceny zachowania wobec całej klasy,

11) decydowania o uczestniczeniu w lekcjach religii oraz w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – dotyczy uczniów pełnoletnich,

12) zamieszkania w internacie, o ile spełnia warunki określone przepisami w tej sprawie,

13) odwołania się do dyrektora szkoły w przypadku naruszenia praw, określonych w statucie szkoły lub od decyzji o wymierzonej karze.

 • 21.6
 1. Uczeń ma następujące obowiązki:

1)  przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,

2)  zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka; być kulturalnym, tak wobec starszych jak i rówieśników,

3)  wykorzystywać w pełni czas spędzony w szkole  na poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności,

4)  nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych,

5)  postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję szkoły, współtworzyć jej autorytet,

6)  systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia edukacyjne,

7)  przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:

 1. a)   przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,
 2. b)   nie stosować przemocy psychicznej i fizycznej,
 3. c)   szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
 4. d)   szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,
 5. e)   naprawiać wyrządzone przez siebie szkody,

8)  dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; a w szczególności przestrzegać zasady, że uczeń nie pali tytoniu, nie używa e-papierosów, nie pije alkoholu, nie posiada i nie używa narkotyków  oraz innych środków odurzających, nie wnosi na teren szkoły materiałów pirotechnicznych, środków chemicznych oraz przedmiotów zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu,

9)  przestrzegać zasad ubioru dostosowanych do norm obowiązujących w miejscach publicznych,

10) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,

11) zawiadomić o przyczynie swojej nieobecności w szkole wychowawcę oraz dostarczyć usprawiedliwienie lub zwolnienie lekarskie. Usprawiedliwienie od rodziców/prawnych opiekunów lub zwolnienie lekarskie musi zostać dostarczone wychowawcy klasy w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia powrotu ucznia do szkoły. Zasady te obowiązują wszystkich uczniów bez względu na wiek,

12) bezwzględnie podporządkować się przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy w szkole, w warsztatach szkolnych, internacie oraz w czasie wycieczek i biwaków,

13) informować rodziców o spotkaniach i wywiadówkach organizowanych na terenie szkoły oraz o swoich postępach w nauce,

14) dbać o podręczniki i estetykę zeszytów przedmiotowych,

15) w czasie praktyk zawodowych dostosować się do regulaminu pracy zakładu,

16) poszerzać swoją wiedzę korzystając z biblioteki i centrum multimedialnego,

17) w przypadku niszczenia mienia szkolnego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani pokryć koszty związane z naprawą wyrządzonych szkód.

 

 • 22.6
 1. Uczeń ma prawo do nagród:

1) za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie,

2) za pracę na rzecz środowiska szkolnego i społeczności lokalnej,

3) za uczestnictwo w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

 1. Do nagrody indywidualnej może typować ucznia każdy członek rady pedagogicznej w czasie zebrania dotyczącego klasyfikacji rocznej. Wszystkie kandydatury do nagród muszą uzyskać akceptację rady pedagogicznej.
 2. Nagrody mogą mieć formę rzeczową lub pieniężną.
 3. Wyróżniający się uczniowie, po spełnieniu wymogów określonych w odrębnych przepisach, są typowani do stypendium dyrektora SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone
  w Olecku.
 • 23.6
 1. Za łamanie postanowień statutu i regulaminu szkoły uczeń może być ukarany:

1) pisemnym upomnieniem wychowawcy klasy,

2) pisemną naganą wychowawcy klasy,

3) pisemnym upomnieniem dyrektora szkoły,

4) pisemną naganą dyrektora szkoły,

5) skreśleniem z listy uczniów w przypadku, gdy żadne działania wychowawcze podejmowane przez szkołę wobec ucznia nie odnoszą skutku.

 1. W przypadku rażącego naruszenia Statutu możliwe jest pominięcie stopniowania kar.
 2. Odwołanie od kary może złożyć zainteresowany uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia na ręce dyrektora szkoły.
 3. W stosunku do ucznia nie mogą być zastosowane dwie kary jednocześnie.
 4. Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia z listy uczniów w następujących przypadkach:

1) przebywania pod wpływem alkoholu na terenie szkoły lub podczas imprez organizowanych przez szkołę,

2) zażywania środków psychoaktywnych, przebywania pod ich wpływem lub ich rozprowadzania,

3) pobicia i zastraszania kolegów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły,

4) znieważania nauczyciela lub pracownika szkoły,

5) udowodnionej kradzieży mienia społeczności szkolnej,

6) celowej dewastacji lub kradzieży mienia szkolnego,

7) wnoszenia na teren szkoły materiałów lub przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu lub życiu,

8) gdy, mimo wszelkich możliwych działań wychowawczych, uczeń nadal rażąco łamie statut szkoły,

9) w  innych, niewymienionych przypadkach, na wniosek wychowawcy klasy lub Rady Pedagogicznej.

 1. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów może podjąć dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 2. Odwołanie od skreślenia z listy uczniów może złożyć pełnoletni uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) za pośrednictwem dyrektora szkoły – w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji – do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Rozdział 7

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

 • 24.7

W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenie podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie.

 • 25.7
 1. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest informowanie wszystkich zainteresowanych (ucznia, jego rodziców/prawnych opiekunów oraz nauczycieli) o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, jego zachowaniu, o postępach w tym zakresie oraz o trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju oraz motywować do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma także umożliwić nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • 26.7
 1. Do obowiązkowych zadań każdego nauczyciela w zakresie realizacji oceniania wewnątrzszkolnego należy:

1) formułowanie wymagań edukacyjnych;

2) informowanie uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych;

3) informowanie uczniów i ich rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;

4) informowanie uczniów i ich rodziców o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej;

5) indywidualizowanie pracy z uczniem w zależności od tego, jakie są jego potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

6) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

7) przestrzeganie zasady jawności oceniania (dotyczy to ucznia i jego rodziców);

8) uzasadnianie ustalonej oceny w sposób określony w rozdziale Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania;

9) przestrzeganie zasad klasyfikacji uczniów, o których mowa w odrębnych przepisach, w szczególności:

 1. a) zasady braku wpływu na siebie oceniania zajęć edukacyjnych i oceniania zachowania,
 2. b) informowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w terminie i formie określonych w rozdziale Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania.

2 Do obowiązkowych zadań każdego wychowawcy oddziału w zakresie realizacji oceniania wewnątrzszkolnego należy:

1) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów i ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów i ich rodziców o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;

3) informowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.”;

 • 27.7
 1. Pisemne prace ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi:
  1) na zajęciach dydaktycznych;
  2) na dyżurze nauczycieli;

3)  na konsultacjach.

 1. Pisemne prace ucznia mogą być udostępniane do wglądu jego rodzicom:

1)  na dyżurze nauczycieli;

2)  na zebraniach ogólnych:

3)  drogą elektroniczną lub w formie odbitek ksero.

 1. Dokumentacja dotycząca egzaminów przeprowadzanych w szkole jest udostępniana do wglądu, na wniosek ucznia lub jego rodziców, w gabinecie dyrektora.
 2. Przekazywanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych jego uzdolnieniach następuje na dyżurach nauczycieli, na konsultacjach oraz na zebraniach ogólnych.
 3. Przekazywanie informacji może odbywa się ustnie, pisemnie lub w formie korespondencji elektronicznej.
 4. Informacje, o których mowa w ust. 1 przekazują wychowawcy oddziałów lub inni nauczyciele upoważnieni przez dyrektora.
 • 28.7

Dyrektor, na podstawie odrębnych przepisów, zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, nauki drugiego języka obcego.

 • 29.7
 1. Częstość oceniania bieżącego wynika z zasad przedmiotowego oceniania.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 3. Uzupełnienie braków polega na:

1) umożliwieniu uczniowi uczęszczania na dodatkowe zajęcia (z grupą lub indywidualnie), prowadzone przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne,

2) zorganizowanie przez wychowawcę klasy pomocy koleżeńskiej, w tym na terenie internatu.

 • 30.7
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest jeden raz w ciągu roku szkolnego. Szczegółowy termin klasyfikacji śródrocznej określa dyrektor szkoły.
 2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne roczne (śródroczne) ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący                             6 (cel),

2) stopień bardzo dobry                    5 (bdb),

3) stopień dobry                                 4 (db),

4) stopień dostateczny                      3 (dst),

5) stopień dopuszczający                 2 (dop),

6) stopień niedostateczny                 1 (ndst).

 1. Ocenę zachowania roczną (śródroczną) ustala się według następującej skali:

1) wzorowe                                                          (wz),

2) bardzo dobre                                  (bdb),

3) dobre                                                (db),

4) poprawne                                                       (pop),

5) nieodpowiednie                              (ndp),

6) naganne                                                          (ng).

 1. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6. Szczegółowe kryteria ocen z zachowania określają odrębne przepisy.

 

 • 31.7
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć praktycznych ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu.
 3. Oceny klasyfikacyjne z ww. zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z tym, że roczna ocena klasyfikacyjna z tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 • 32.7
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • 33.7
 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem  ust. 2. i § 34.7
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
  w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 34.7 ust. 1 i § 36.7
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 34.7
 • 34.7
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Tryb postępowania w takim przypadku określają odrębne przepisy.
 • 35.7

Zasady uzyskiwania promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem oraz ukończenia szkoły z wyróżnieniem określają odrębne przepisy.

 • 36.7
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę negatywną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy..
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • 37.7

Zasady kończenia szkoły przez uczniów określają odrębne przepisy.

 • 38.7
 1. W Szkole stosuje się następujące procedury prowadzące do wystawienia oceny zachowania:

1) samoocena ucznia,

2) ocena klasy,

3) informacje o zachowaniu od nauczycieli uczących, innych pracowników szkoły, wychowawców i nauczycieli szkolenia praktycznego,

4) ocena wychowawcy,

5) ustalenie oceny ostatecznej przez wychowawcę.

 1. Procedury prowadzące do wystawienia oceny rocznej (śródrocznej) z zajęć edukacyjnych:

1) systematyczne sprawdzanie postępów ucznia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w ciągu semestrów i stosowanie różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności,

2) wystawienie:

 1. a) minimum trzech ocen w ciągu półrocza  dla przedmiotów nauczanych w wymiarze 1-2 godziny w tygodniu,
 2. b) dla przedmiotów nauczanych w wymiarze 3-godziny lekcyjne i więcej w tygodniu przyjmuje się zasadę – ilość godzin danych zajęć lekcyjnych plus dwie oceny.
 3. O ocenie rocznej (śródrocznej z wyjątkiem punktu 8) decydują między innymi oceny:

1) z prac kontrolnych (klasowych),

2) ze sprawdzianów i testów,

3) z odpowiedzi ustnych,

4) z prac domowych,

5) za aktywność na lekcji,

6) za wykonanie dodatkowych prac i zadań,

7) za udział w konkursach przedmiotowych,

8) ocena śródroczna.

3a. Ustalając oceny bieżące nauczyciele są zobowiązani do ich uzasadniania poprzez:
1) informowanie ucznia o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się,
2) wskazanie uczniowi, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

3b. Oceniając co najmniej jedną pracę pisemną, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2, nauczyciel uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań lub efektów kształcenia, stosując zasady określone
w ust. 3a.

3c. Nauczyciele wychowania fizycznego ustalając oceny bieżące powinni brać pod uwagę następujące kryteria:

1) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,

2) systematyczność udziału ucznia w zajęciach,

3) aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania oraz oceny zachowania. Odbywa się to w terminie określonym w „organizacji roku szkolnego” na dany rok.
 2. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. Odbywa się to w terminie określonym w „organizacji roku szkolnego” na dany rok.
 3. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, to jest zobowiązany napisać ją w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły.
 4. Ponadto uczeń ma prawo:

9) być powiadomiony z wyprzedzeniem, co najmniej jednego tygodnia o terminie i zakresie prac klasowych i testów

10) w ciągu dnia, może być tylko jedna praca klasowa, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy

11) sprawdzian może być zapowiedziany lub niezapowiedziany, jeśli dotyczy trzech ostatnich lekcji

12) poprawione sprawdziany powinny być oddane w ciągu tygodnia, a prace klasowe w ciągu dwóch tygodni

13) każdy następny sprawdzian lub praca klasowa może być przeprowadzona dopiero po ocenieniu poprzedniego.

 1. Poprawa pracy klasowej jest dobrowolna, musi odbywać się poza lekcjami w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu w ciągu 2 tygodni od oddania prac. Uczeń pisze ją tylko raz, a ocena z poprawy zostaje wpisana do dziennika. Kryteria oceny i forma pracy pozostają takie same jak przyjęte na danej pracy klasowej, którą uczeń poprawia. W przypadku niewykorzystania możliwości poprawy prac w ustalonych terminach nie dopuszcza się ewentualności ich zaliczenia w formie sprawdzianu półrocznego
 2. W przypadku niedostatecznej oceny śródrocznej uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia wiedzy z danych zajęć edukacyjnych. Ocena śródroczna ma znaczący wpływ na ocenę roczną.

10.Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego z zajęć edukacyjnych, uzupełniania tematów w razie nieobecności w szkole oraz do systematycznego odrabiania prac domowych.

11.Raz w półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych.

12.W przypadkach losowych nauczyciel służy pomocą w uzupełnieniu materiału przedmiotowego.

13.Ocenę niedostateczną z pracy domowej uczeń może poprawić tylko na następnej lekcji.

14.Punktacja i kryteria oceniania podawane są wraz ze sprawdzianami i pracami klasowymi.

15.Sprawdziany i kartkówki nie podlegają poprawie.

16.Uczniowie, którzy nie byli obecni na sprawdzianach i kartkówkach, piszą je w możliwie najbliższym terminie.

17.Oceny proponowane są zgodne z przyjętą w szkole skalą ocen.

18.Miesiąc przed klasyfikacją śródroczną każdy nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej dla niego niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wpisując ją w dzienniku szkolnym w rubryce zakreślonej na zielono poprzedzającej rubrykę na ocenę śródroczną.

19.Na zebraniu z rodzicami przed klasyfikacją śródroczną wychowawca informuje rodziców lub prawnych opiekunów o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych ucznia.

20.Na miesiąc przed klasyfikacją roczną każdy nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej dla niego ocenie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wpisując ją
w dzienniku szkolnym w rubryce zakreślonej na zielono poprzedzającej rubrykę na roczną ocenę klasyfikacyjną, a wychowawca klasy informuje o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

21.Na zebraniu z rodzicami przed klasyfikacją roczną wychowawca informuje rodziców lub prawnych opiekunów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie zachowania.

22.Uczeń swoją pracą na zajęciach edukacyjnych może wpłynąć na zmianę proponowanej oceny śródrocznej i rocznej.

23.W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu wychowawca klasy zawiadamia ich pisemnie o przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych ucznia.

24.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 34 ust.1.

25.Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przed klasyfikacją roczną, jeżeli spełni określone wymagania.

 1. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli uzyska odpowiednią ilość punktów określoną w § 32 ust.. 4 i 5.
 • 39.7

Ustala się następujące ogólne kryteria stopni z zajęć edukacyjnych:

 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który
 2. a)     opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć edukacyjnych w danej klasie
 3. b)     samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
 4. c)     biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych
 5. d)     proponuje nietypowe rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych ujętych w programie zajęć edukacyjnych
 6. e)     osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim lub krajowym
 7. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 8. a)     opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć edukacyjnych w danej klasie
 9. b)     sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami
 10. c)     rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie zajęć edukacyjnych
 11. d)     potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach
 12. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 13. a)     nie opanował w pełni wiadomości określonych programem zajęć edukacyjnych w danej klasie
 14. b)     poprawnie stosuje wiadomości
 15. c)     rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania praktyczne i teoretyczne
 16. d)     rozwiązuje przy pomocy nauczyciela problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie zajęć edukacyjnych

4.Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. a)     opanował wiadomości i umiejętności określone programem zajęć edukacyjnych na poziomie podstawowym
 2. b)     wykonuje i rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne  o średnim stopniu trudności
 3. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 4. a)     ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności określonych programem zajęć edukacyjnych w danej klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości opanowania wiedzy i umiejętności danych zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki
 5. b)     wykonuje i rozwiązuje  zadania praktyczne i teoretyczne i problemy typowe o niewielkim stopniu trudności.
 6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 7. a)     nie opanował wiedzy i umiejętności określonych programem zajęć edukacyjnych w danej klasie i braki te uniemożliwiają mu zdobywanie wiedzy i umiejętności w ciągu dalszej nauki z tych zajęć edukacyjnych
 8. b)     nie jest w stanie wykonać i rozwiązać  zadań praktycznych i teoretycznych o niewielkim stopniu trudności.
 • 40.7
 1. Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna ma na celu informowanie ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia, motywowanie do postępów w zachowaniu.
 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając:

1) uwagi i opinie nauczycieli i pracowników szkoły i  internatu .

2) samoocenę ucznia dokonaną w oparciu o kryteria ocen zachowania,

3) opinię uczniów danej klasy.

5.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania jest zgodna z § 29 ust.3.
 2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 33
 3. Ustala się następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności:

1) rodzice (prawni opiekunowie) informują wychowawcę osobiście lub telefonicznie w ciągu 2 dni o przyczynach nieobecności ucznia,

2) uczeń ma obowiązek dostarczyć w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia powrotu ucznia do szkoły usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych,. Zasady te obowiązują wszystkich uczniów bez względu na wiek,

3) uwzględniając pisemne oświadczenie pełnoletniego ucznia, dopuszcza się usprawiedliwianie nieobecności przez tego ucznia.

 • 41.7

Procedury prowadzące do wystawienia oceny rocznej ( śródrocznej) z zajęć praktycznych polegają na systematycznym sprawdzaniu postępów z praktycznej nauki zawodu takich jak:

1)    umiejętność organizacji pracy, zaangażowanie i aktywność,

2)    przestrzeganie ładu i porządku na stanowisku pracy,

3)    frekwencja i dyscyplina pracy,

4)    poszanowanie narzędzi, maszyn, wyposażenia warsztatowego i materiałów do produkcji warsztatowej,

5)    przestrzeganie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych,

6)    stosowanie różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności poprzez korelację teorii z praktyką oraz ćwiczenia indywidualne i grupowe,

7)    przestrzeganie wymagań zawartych w zasadach przedmiotowego oceniania,

8)    wystawianie minimum sześciu ocen w półroczu.

 • 42.7
 1. Oceny bieżące notuje nauczyciel w dzienniku lekcyjnym, który jest dokumentem wewnątrzszkolnym (oceny w skali 1-6)

1) nauczyciel uczący danego przedmiotu winien w dzienniku lekcyjnym opisać rubryki: aktywność, prace klasowe, prace domowe, odpowiedzi ustne, itp.(w zależności od specyfiki przedmiotu), aby w czasie spotkań z rodzicami można było udzielić informacji dotyczących pracy ucznia,

2) dopuszcza się stosowanie w dzienniku lekcyjnym w rubrykach przeznaczonych na oceny stosowanie oznaczeń:

 1. a) nb– nieobecność,
 2. b) np – brak przygotowania (oznaczenie kolumny przez np. i  w rubrykach wpisywanie daty nieprzygotowania),
 3. c)  /  – ocena postawiona za takim znakiem oznacza poprawę oceny poprzedzającej „ukośnik”,
 4. d) 1s –  oznaczenie oceny niedostatecznej uzyskanej w wyniku niesamodzielnej pracy, która nie podlega poprawie.
 5. Ocenę roczną zapisuje wychowawca w arkuszu ocen ucznia.
 6. Ocenione prace klasowe, testy i wypracowania szkolne przechowuje nauczyciel przez jeden rok.
 • 43.7
 1. Zapisy w dzienniku lekcyjnym dotyczą:

1) postępów w nauce,

2) frekwencji na zajęciach edukacyjnych,

3) zachowania ucznia na zajęciach,

4) kontaktów wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami), kuratorem sądowym.

 1. Dokumentacja gromadzona przez wychowawcę klasy ma postać:

1) notatki ze spotkań z rodzicami

2) pisemnych informacji z rozmów z rodzicami i uczniami dotyczących nauki, frekwencji i zachowania oraz przyjętych wspólnych ustaleń,

3) pisemnych informacji o wyróżnieniach, sukcesach, nagrodach, o wykonanych pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska,

4) pisemnych informacji o udzielonych upomnieniach, naganach i karach.

Rozdział 8

Organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

 • 44.8
 1. Zajęcia praktyczne organizowane są w warsztatach szkolnych. Regulamin praktyk zawarty jest w oddzielnych przepisach.
 2. W ramach zajęć praktycznych warsztaty szkolne mogą świadczyć usługi na rzecz środowiska, a także współpracować z innymi szkołami, podmiotami gospodarczymi itp.
 3. W zajęciach praktycznych uczestniczą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i od 2019 roku uczniowie szkól ponadpodstawowych w których prowadzone jest kształcenie zawodowe.
 4. Zajęcia praktyczne są organizowane przez szkołę.
 • 45.8
 1. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.
 2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu.
 3. Zajęcia praktyczne mogą być organizowana w systemie zmianowym.
 4. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznych dla uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznych dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania.
 5. Zaopatrzenie uczniów w odzież i obuwie ochronne określają odrębne przepisy.

 

 • 46.8
 1. Zajęcia praktyczne są prowadzone w grupach.
 2. Podziału uczniów na grupy dokonuje dyrektor szkoły uwzględniając odrębne przepisy.
 • 47.8
 1. Umowę o zajęcia praktyczne organizowane poza szkołą z podmiotem przyjmującym uczniów na te zajęcia zawiera dyrektor szkoły.
 2. Do prowadzenia zajęć praktycznych z uczniami poza szkołą wyznaczeni są nauczyciele zajęć praktycznych.
 • 48.8
 1. Praktyka zawodowa uczniów jest organizowana przez szkołę.
 2. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 3. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin określa program nauczania dla danego zawodu.
 • 49.8

Praktyka zawodowa uczniów jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwić realizację programu nauczania dla danego zawodu
i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

 • 50.8
 1. Umowę o praktykę zawodową organizowaną poza daną szkołą zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodową.
 2. Termin zawarcia umowy oraz szczegółowy jej zakres określają odrębne przepisy.

Rozdział 9

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia  Nr 3
w Olecku

 • 51.9
 1. O przyjęcie do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 3 mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych. Kandydaci muszą posiadać orzeczenia o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Szczegółowy nabór kandydatów określają odrębne przepisy.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Na odpowiednie badania lekarskie do wskazanej placówki opieki zdrowotnej kieruje Szkoła po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia do szkoły na podstawie świadectwa i wyników egzaminu po VIII klasie szkoły podstawowej.
 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji, dyrektor szkoły może powołać Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków Komisji.

Do zadań komisji należy:

udostępnienie informacji o warunkach rekrutacji;

przeprowadzenie rekrutacji;

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły;

sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego

 1. Dyrektor przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń Komisji.

 

Rozdział 10

Formy opieki i pomocy uczniom

 • 52.10
 1. W Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia nr 3 funkcje opiekuńcze wobec uczniów sprawują:

1) pedagog,

2) wychowawcy oddziałów szkolnych i internackich

3) nauczyciele.

 1. Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Specjalistyczne zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wykonuje pedagog i psycholog szkolny. Szczegółowe zadania, obowiązki pedagoga i psychologa szkolnego określają odrębne przepisy.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

 • 53.11
 1. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 3 używa pieczęci urzędowej i stempli według ustalonego wzoru.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
 3. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęci, którą opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie niepełnosprawności uczniów.
 4. Zasady gospodarki finansowej i materialnej szkoły określają odrębne przepisy.
 5. Sprawy nie uregulowane powyższym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności przez ustawę o systemie oświaty.
 • 54.11

1.Jednolity tekst Statutu uchwalono uchwałą nr I/3/6/18/19 dnia 9 marca 2019 roku.

 1. Zmiany do Statutu zatwierdzono uchwałą nr I/4/4/19/20 na zebraniu rady pedagogicznej dnia 22 listopada 2019 roku.

 

STATUT

Technikum Specjalnego nr 3 w Olecku

Technikum Specjalne nr 3 działa na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 59).

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).

Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych(Dz. U. z 2015 poz. 843).

Rozporządzenia MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017, poz. 622);

Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 (Dz. U. poz. 1606).

 

Rozdział 1

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 98 ust. 1pkt 1-3 Prawa oświatowego – statut szkoły zawiera obowiązkowo:
1) nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę, a w przypadku gdy szkoła wchodzi w skład zespołu szkół także nazwę zespołu;
2)  imię szkoły, o ile zostało nadane;

3) nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę.

Rozdział zawiera więcej informacji niż w dyspozycji ustawowej, wypełniając  komplet podstawowych informacji o szkole.

 • 1.1
 1. Technikum Specjalne nr 3 w Olecku  jest szkołą publiczną.
 2. Pełna nazwa szkoły brzmi – Technikum Specjalne nr 3 dla Młodzieży Niepełnosprawnej.
 3. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: Technikum nr 3 w Olecku.
 4. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku
 5. Siedzibą szkoły jest budynek w Olecku przy ul. Słowiańskiej 2, w którym realizowane są zajęcia szkolne (lekcje i praktyki zawodowe).
 6. Nauka w szkole trwa pięć lat. Absolwenci otrzymują zawód:
 7. a) technik żywienia i usług gastronomicznych (343404) w kwalifikacjach: HGT.02. Przygotowywanie i wydawanie dań i HGT.32. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych;
 8. b) technik informatyk (351203) w kwalifikacjach: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  i INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Absolwenci mają możliwość przystąpienia do Państwowego Egzaminu Dojrzałości i Państwowego Egzaminu w Zawodzie.

 1. Na specjalny wniosek złożony u dyrektora placówki można wydłużyć okres  nauki w szkole o 1 rok .
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Olecku.
 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty .
 4. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Starostwa Powiatowego w Olecku.
 5. Szkoła na podstawie odrębnych przepisów prowadzi rachunek dochodów własnych.
 6. Obsługę administracyjno-finansową szkoły prowadzi Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku.
 7. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej i  przechowuje je zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Szkoła posiada internat dla młodzieży mieszkającej daleko od placówki. 15. Działalność Internatu SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone w Olecku określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 2

Cele i zdania szkoły

 • 2.2
 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i uzyskania kwalifikacji w wybranym zawodzie poprzez:

 1. a) realizację programów nauczania dopuszczonych do użytku na podstawie odrębnych przepisów,
 2. b) ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań na takim poziomie, aby zagwarantować odpowiednio wysoki poziom przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 3. c) organizowanie wycieczek przedmiotowych do różnych zakładów,
 4. d) organizowanie zajęć z udziałem pracodawców działających w różnych obszarach kształcenia zawodowego,
 5. e) organizowanie spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki,
 6. f) organizowanie wycieczek o charakterze kulturalnym i dydaktycznym,
 7. g) przekazywanie uczniom informacji dotyczących dalszego kierunku kształcenia,
 8. h) przygotowanie do działań przedsiębiorczych i możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej.

2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów z określoną niepełnosprawnością, poprzez:

 1. a) podmiotowe traktowanie uczniów we wszystkich dziedzinach życia szkoły,
 2. b) rozbudzanie u uczniów świadomości życiowej użyteczności, zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,
 3. c) rozbudzanie u uczniów odpowiedzialności za siebie i innych,
 4. d) wskazywanie uczniom dróg, dzięki którym mogą osiągnąć zamierzone przez siebie cele życiowe i wartości ważne dla odnalezienia własnego miejsca we współczesnym świecie,
 5. e) kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i szanowania ich poglądów,

3) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej poprzez:

 1. a) przygotowania do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
 2. b) uczenie szacunku dla dobra wspólnego, jako postawy życia społecznego,
 3. c) realizowanie treści programowych poszerzających i propagujących wśród uczniów wiedzę o regionie, w którym żyją,

4) organizuje, w ramach planu zajęć szkolnych, naukę religii i etyki na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych) bądź samych uczniów, według następujących zasad:

 1. a) po osiągnięciu pełnoletniości o uczestniczeniu w lekcjach religii lub etyki decydują sami uczniowie,
 2. b) życzenie jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione,

5) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:

 1. a) ścisłą współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami wspierającymi wychowanie w zakresie diagnozy oraz metod i form pomocy udzielanej uczniom i rodzicom,
 2. b) promocję zdrowia poprzez propagowanie zasad zdrowego stylu życia,
 3. c) prowadzenie działalności profilaktycznej dotyczącej nałogów i uzależnień,
 4. d) organizowanie zajęć społecznie aktywizujących we współdziałaniu z rodzicami, opiekunami, instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi.
 • 3.2
 1. Zadania, o których mowa w § 2 ust. 1, szkoła realizuje mając na uwadze – określone w odrębnych przepisach – uwzględniające typ i rodzaj szkoły wymagania stawiane przez Państwo.
 2. Za sposób wykonywania zadań odpowiada dyrektor szkoły we współpracy z innymi nauczycielami.
 • 4.2

Uczniowie oceniani są według Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania.

 • 5.2

W miarę możliwości finansowych dyrektor szkoły organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

 • 6.2

Na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty szkoła zapewnia pomoc materialną uczniom.

 • 7.2

Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

 

Rozdział 3

Organy szkoły

 • 8.3

Organami szkoły są:

dyrektor szkoły,

Rada Pedagogiczna SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone;

Rada Rodziców SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone;

samorząd wychowanków SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone.

 • 9.3
 1. Dyrektorem Technikum jest dyrektor SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone w Olecku.
 2. Dyrektor odpowiada za działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.
 3. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela oraz przepisach wydanych na podstawie tych ustaw, a w szczególności:

1) ustala zadania nauczycieli oraz pracowników szkoły,

2) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

3) na podstawie odrębnych przepisów administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

4) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) zapewnia warunki organizacji opieki zdrowotnej nad uczniami.

 1. W celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz organizacyjnych, na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, dyrektor powołuje kierownika internatu ośrodka.
 2. Szczegółowy zakres czynności dla kierownika internatu  określa dyrektor szkoły.
 • 10.3

Rada Pedagogiczna SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki.

Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.

Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone” który określa:

organizację zebrań;

sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;

sposób dokumentowania działań rady;

wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

Rada Pedagogiczna realizuje kompetencje rady szkoły określone w ustawie.

 • 11.3

Samorząd wychowanków SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów.

Reprezentantami ogółu uczniów są wybierane na dany rok szkolny:

trzy lub dwuosobowe samorządy klasowe wyłanianie na zebraniach klasowych w pierwszym tygodniu września;

trzyosobowy zarząd samorządu uczniowskiego.

Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego  określa „Regulaminu Samorządu Wychowanków SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone” uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

Samorząd uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące  wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów.

Szczegółowe prawa samorządu uczniowskiego określa ustawa.

Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczyciela „Opiekuna Samorządu”.

 • 12.3

Rada Rodziców  SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.

Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów  są rady oddziałowe rodziców.

Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców SOSWdDG
im. św. Filipa Smaldone”.

Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach szkoły.

Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.

Rada Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora szkoły  o jego aktualizację.

Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w szkole.

 

 • 13.3
 1. Każdy organ Technikum ma swobodę działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 2. Organy szkoły mają prawo do swobodnego przedstawienia swoich racji.
 3. Szczegółowe zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określają odrębne przepisy.
 • 14.3
 1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci.
 2. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami stwarzając możliwość wymiany informacji na tematy wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze.
 3. Szczegółowe zasady współdziałania rodziców i nauczycieli Technikum określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 4.

Organizacja szkoły

 • 15.4
 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa minister właściwy do spraw oświaty
  i wychowania.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora.
 3. Podstawową jednostką szkoły jest oddział.
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:

1) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w kierunkowym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego,

2) na podstawie odrębnych przepisów planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom potrzebującym takiej pomocy.

 1. Dyrektor szkoły powołuje  zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe, których pracą kierują przewodniczący powoływani przez dyrektora, na wniosek zespołu.
 2. Zakres i czas działania zespołów, o których mowa w ust. 5, ich cele i zadania określa dyrektor szkoły.
 3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
 4. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia praktyczne, specjalizujące, nauczanie języków obcych, informatyki mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek.
 5. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.
 6. Godzina zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut.
 7. Podziału oddziału na grupy dokonuje dyrektor zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb, zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. Organizację biblioteki szkolnej, zadania nauczyciela bibliotekarza, zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami określają odrębne przepisy.
 9. Uczniowie uczący się poza miejscem zamieszkania mogą na czas nauki mieszkać w internacie SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone w Olecku. Organizację zakwaterowania określają inne przepisy.
 • 16.4

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

1)      sale przedmiotowe,

2)      salę gimnastyczną z zapleczem ,boiskiem oraz siłownię,

3)      bibliotekę, czytelnię  i pracownię multimedialną

4)      gabinet  pomocy przedlekarskiej,

5)      gabinet pedagoga,

6)      archiwum,

7)      szatnię,

8)      pomieszczenia administracyjne.

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 • 17.5
 1. Nauczycieli pracujących w Technikum Specjalnym nr 3 zatrudnia się w SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone w Olecku.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.
 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 4. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:

 1. a) organizowanie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i zajęć praktycznych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa,
 2. b) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas pełnienia dyżurów na przerwach, przed i po lekcjach,
 3. c) w czasie wycieczek, biwaków i imprez pozaszkolnych za bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel zgodnie z zasadami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczniami.

2) dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodny z osiągnięciami współczesnej nauki,

3) wzbogacanie bazy dydaktycznej w powierzonej sali przedmiotowej przy pomocy administracji szkolnej,

4) dbanie o rozwój zdolności i zainteresowań uczniów,

5) opieka nad uczniami uzdolnionymi i uczniami mającymi trudności w nauce,

6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

7) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji, organizowanie niezbędnej pomocy profilaktyczno-resocjalizacyjnej,

8) współpraca z domem rodzinnym ucznia,

9) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę.

 1. Uprawnienia nauczycieli:

1) decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu, (jeśli nauczyciel prowadzi koło lub zespół, decydowanie o treści programu tego zespołu lub koła),

2) decydowanie, zgodnie z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania, o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,

3) współdecydowanie o ocenie zachowania swoich uczniów,

4) zgłaszanie wniosków w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

 • 18.5
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy odział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu nauczycielem-wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały tok nauczania.
 3. Wychowawca klasy zapoznaje rodziców z programem wychowawczym szkoły.
 4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się, oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ustępie 4 w szczególności:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami,

 1. a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
 2. b) treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym jest potrzebna indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów,

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań
i szczególnych uzdolnień uczniów.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada klasowa rodziców poprzez Radę Rodziców może wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie oraz podpisy przynajmniej 75% rodziców uczniów klasy.
 2. Wychowawca, na zlecenie dyrektora szkoły lub w wyniku uchwał Rady Pedagogicznej realizuje inne bardziej szczegółowe zadania wynikające z aktualnego planu i życia szkoły.
 3. Wychowawca klasy prowadzi dokumentację, składa sprawozdania z przebiegu efektów pracy z klasą i rodzicami na radach klasyfikacyjnych, organizuje okresowe i śródokresowe spotkania z rodzicami.
 4. W swojej pracy wychowawca otrzymuje pomoc ze strony dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i pedagoga szkolnego oraz właściwych placówek i instytucji oświatowych poprzez:

1) możliwość uczestniczenia w lekcjach otwartych,

2) korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli,

3) korzystanie z konspektów ciekawych lekcji wychowawczych,

4) aktywny udział w pracach Zespołu Wychowawczego Szkoły.

 

Rozdział 6

Uczniowie szkoły

 • 20.6

Uczeń ma prawo do:

1) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły poprzez:

 1. a) korzystanie z wyposażenia pracowni przedmiotowych w ramach lekcji i nadobowiązkowych zajęć dodatkowych,
 2. b) korzystanie z biblioteki, czytelni i centrum multimedialnego oraz brania udziału w spotkaniach z ludźmi literatury i nauki,
 3. c) uczestnictwo w spotkaniach z ludźmi kultury i sztuki,
 4. d) korzystanie z sali gimnastycznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w ramach nadobowiązkowych zajęć dodatkowych lub w ramach indywidualnych rozgrywek.

2) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,

3) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, bez uwłaczania czyjejkolwiek godności, osobistej,

4) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach, olimpiadach przedmiotowych i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

5) odpoczynku w przerwach świątecznych i feriach – na ten czas nie zadaje się prac domowych,
6) w ramach dbałości o zdrowie korzystania z porad pielęgniarki,

7) uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę w czasie ferii zimowych i letnich,

8) wybierania i bycia wybieranym do władz samorządowych szkoły,

9) jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności. Ocena z przedmiotu jest oceną odzwierciedlającą faktyczny stan wiedzy ucznia, na ocenę tę nie ma wpływu jego zachowanie,

10) samooceny zachowania wobec całej klasy,

11) decydowania o uczestniczeniu w lekcjach religii oraz w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – dotyczy uczniów pełnoletnich,

12) zamieszkania w internacie, o ile spełnia warunki określone przepisami w tej sprawie,

13) odwołania się do Dyrektora Szkoły w przypadku naruszenia praw, określonych w statucie szkoły lub od decyzji o wymierzonej karze.

 • 21.6
 1. Uczeń ma następujące obowiązki:

1)  przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,

2)  zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka; być kulturalnym, tak wobec starszych jak i rówieśników,

3)  wykorzystywać w pełni czas spędzony w szkole  na poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności,

4)  nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych,

5)  postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję szkoły, współtworzyć jej autorytet,

6)  systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia edukacyjne,

7)  przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:

 1. a)   przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,
 2. b)   nie stosować przemocy psychicznej i fizycznej,
 3. c)   szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
 4. d)   szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,
 5. e)   naprawiać wyrządzone przez siebie szkody,

8)  dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; a w szczególności przestrzegać zasady, że uczeń nie pali tytoniu, nie używa e-papierosów, nie pije alkoholu, nie posiada i nie używa narkotyków  oraz innych środków odurzających, nie wnosi na teren szkoły materiałów pirotechnicznych, środków chemicznych oraz przedmiotów zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu,

9)  przestrzegać zasad ubioru dostosowanych do norm obowiązujących w miejscach publicznych,

10) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,

11) zawiadomić o przyczynie swojej nieobecności w szkole wychowawcę oraz dostarczyć usprawiedliwienie lub zwolnienie lekarskie. Usprawiedliwienie od rodziców/prawnych opiekunów lub zwolnienie lekarskie musi zostać dostarczone wychowawcy klasy w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia powrotu ucznia do szkoły. Zasady te obowiązują wszystkich uczniów bez względu na wiek,

12) bezwzględnie podporządkować się przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy w szkole, w warsztatach szkolnych, internacie oraz w czasie wycieczek i biwaków,

13) informować rodziców o spotkaniach i wywiadówkach organizowanych na terenie szkoły oraz o swoich postępach w nauce,

14) dbać o podręczniki i estetykę zeszytów przedmiotowych,

15) w czasie praktyk zawodowych dostosować się do regulaminu pracy zakładu,

16) poszerzać swoją wiedzę korzystając z biblioteki i centrum multimedialnego,

17) w przypadku niszczenia mienia szkolnego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani pokryć koszty związane z naprawą wyrządzonych szkód.

 • 22.6
 1. Uczeń ma prawo do nagród:

1) za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie,

2) za pracę na rzecz środowiska szkolnego i społeczności lokalnej,

3) za uczestnictwo w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

 1. Do nagrody indywidualnej może typować ucznia każdy członek rady pedagogicznej w czasie zebrania dotyczącego klasyfikacji rocznej. Wszystkie kandydatury do nagród muszą uzyskać akceptację rady pedagogicznej.
 2. Nagrody mogą mieć formę rzeczową lub pieniężną.
 3. Wyróżniający się uczniowie, po spełnieniu wymogów określonych w odrębnych przepisach, są typowani do stypendium dyrektora SOSWdDG im. św. Filipa Smaldone
  w Olecku.
 • 23.6
 1. Za łamanie postanowień statutu i regulaminu szkoły uczeń może być ukarany:

1) pisemnym upomnieniem wychowawcy klasy,

2) pisemną naganą wychowawcy klasy,

3) pisemnym upomnieniem dyrektora szkoły,

4) pisemną naganą dyrektora szkoły,

5) skreśleniem z listy uczniów w przypadku, gdy żadne działania wychowawcze podejmowane przez szkołę wobec ucznia nie odnoszą skutku.

 1. W przypadku rażącego naruszenia Statutu możliwe jest pominięcie stopniowania kar.
 2. Odwołanie od kary może złożyć zainteresowany uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia na ręce dyrektora szkoły.
 3. W stosunku do ucznia nie mogą być zastosowane dwie kary jednocześnie.
 4. Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia z listy uczniów w następujących przypadkach:

1) przebywania pod wpływem alkoholu na terenie szkoły lub podczas imprez organizowanych przez szkołę,

2) zażywania środków psychoaktywnych, przebywania pod ich wpływem lub ich rozprowadzania,

3) pobicia i zastraszania kolegów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły,

4) znieważania nauczyciela lub pracownika szkoły,

5) udowodnionej kradzieży mienia społeczności szkolnej,

6) celowej dewastacji lub kradzieży mienia szkolnego,

7) wnoszenia na teren szkoły materiałów lub przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu lub życiu,

8) gdy, mimo wszelkich możliwych działań wychowawczych, uczeń nadal rażąco łamie statut szkoły,

9) w  innych, niewymienionych przypadkach, na wniosek wychowawcy klasy lub Rady Pedagogicznej.

 1. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów może podjąć dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 2. Odwołanie od skreślenia z listy uczniów może złożyć pełnoletni uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) za pośrednictwem dyrektora szkoły – w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji – do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 

Rozdział 7

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

 • 24.7

W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenie podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie.

 • 25.7
 1. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest informowanie wszystkich zainteresowanych (ucznia, jego rodziców/prawnych opiekunów oraz nauczycieli) o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, jego zachowaniu, o postępach w tym zakresie oraz o trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju oraz motywować do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma także umożliwić nauczycielom doskonalenia organizacji
  i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • 26.7
 1. Do obowiązkowych zadań każdego nauczyciela w zakresie realizacji oceniania wewnątrzszkolnego należy:

1) formułowanie wymagań edukacyjnych;

2) informowanie uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych;

3) informowanie uczniów i ich rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;

4) informowanie uczniów i ich rodziców o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej;

5) indywidualizowanie pracy z uczniem w zależności od tego, jakie są jego potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

6) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

7) przestrzeganie zasady jawności oceniania (dotyczy to ucznia i jego rodziców);

8) uzasadnianie ustalonej oceny w sposób określony w rozdziale Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania;

9) przestrzeganie zasad klasyfikacji uczniów, o których mowa w odrębnych przepisach, w szczególności:

 1. a) zasady braku wpływu na siebie oceniania zajęć edukacyjnych i oceniania zachowania,
 2. b) informowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w terminie i formie określonych w rozdziale Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania.

2 Do obowiązkowych zadań każdego wychowawcy oddziału w zakresie realizacji oceniania wewnątrzszkolnego należy:

1) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów i ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów i ich rodziców o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;

3) informowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.”;

 • 27.7
 1. Pisemne prace ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi:
  1) na zajęciach dydaktycznych;
  2) na dyżurze nauczycieli;

3)  na konsultacjach.

 1. Pisemne prace ucznia mogą być udostępniane do wglądu jego rodzicom:

1)  na dyżurze nauczycieli;

2)  na zebraniach ogólnych:

3)  drogą elektroniczną lub w formie odbitek ksero.

 1. Dokumentacja dotycząca egzaminów przeprowadzanych w szkole jest udostępniana do wglądu, na wniosek ucznia lub jego rodziców, w gabinecie dyrektora.
 2. Przekazywanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych jego uzdolnieniach następuje na dyżurach nauczycieli, na konsultacjach oraz na zebraniach ogólnych.
 3. Przekazywanie informacji może odbywa się ustnie, pisemnie lub w formie korespondencji elektronicznej.
 4. Informacje, o których mowa w ust. 1 przekazują wychowawcy oddziałów lub inni nauczyciele upoważnieni przez dyrektora.
 • 28.7

Dyrektor, na podstawie odrębnych przepisów, zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, nauki drugiego języka obcego.

 • 29.7
 1. Częstość oceniania bieżącego wynika z zasad przedmiotowego oceniania.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 3. Uzupełnienie braków polega na:

1) umożliwieniu uczniowi uczęszczania na dodatkowe zajęcia (z grupą lub indywidualnie), prowadzone przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne,

2) zorganizowanie przez wychowawcę klasy pomocy koleżeńskiej, w tym na terenie internatu.

 • 30.7
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest jeden raz w ciągu roku szkolnego. Szczegółowy termin klasyfikacji śródrocznej określa dyrektor szkoły.
 2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne roczne (śródroczne) ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący                             6 (cel),

2) stopień bardzo dobry                    5 (bdb),

3) stopień dobry                                 4 (db),

4) stopień dostateczny                      3 (dst),

5) stopień dopuszczający                 2 (dop),

6) stopień niedostateczny                 1 (ndst).

 1. Ocenę zachowania roczną (śródroczną) ustala się według następującej skali:

1) wzorowe                                                          (wz),

2) bardzo dobre                                  (bdb),

3) dobre                                                (db),

4) poprawne                                                        (pop),

5) nieodpowiednie                              (ndp),

6) naganne                                                          (ng).

 1. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6. Szczegółowe kryteria ocen z zachowania określają odrębne przepisy.
 • 31.7
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć praktycznych ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu.
 3. Oceny klasyfikacyjne z ww. zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z tym, że roczna ocena klasyfikacyjna z tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 • 32.7
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • 33.7
 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem  ust. 2. i § 34
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
  w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 34 ust. 1 i § 36.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 34.
 • 34.7
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Tryb postępowania w takim przypadku określają odrębne przepisy.
 • 35.7

Zasady uzyskiwania promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem oraz ukończenia szkoły z wyróżnieniem określają odrębne przepisy.

 • 36.7
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę negatywną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy..
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • 37.7

Zasady kończenia szkoły przez uczniów określają odrębne przepisy.

 • 38.7
 1. W Szkole stosuje się następujące procedury prowadzące do wystawienia oceny zachowania::

1) samoocena ucznia,

2) ocena klasy,

3) informacje o zachowaniu od nauczycieli uczących, innych pracowników szkoły, wychowawców i nauczycieli szkolenia praktycznego,

4) ocena wychowawcy,

5) ustalenie oceny ostatecznej przez wychowawcę.

 1. Procedury prowadzące do wystawienia oceny rocznej (śródrocznej) z zajęć edukacyjnych:

1) systematyczne sprawdzanie postępów ucznia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w ciągu semestrów i stosowanie różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności,

2) wystawienie:

 1. a) minimum trzech ocen w ciągu półrocza  dla przedmiotów nauczanych w wymiarze 1-2 godziny w tygodniu,
 2. b) dla przedmiotów nauczanych w wymiarze 3-godziny lekcyjne i więcej w tygodniu przyjmuje się zasadę – ilość godzin danych zajęć lekcyjnych plus dwie oceny.
 3. O ocenie rocznej (śródrocznej z wyjątkiem punktu 8) decydują między innymi oceny:

1) z prac kontrolnych (klasowych),

2) ze sprawdzianów i testów,

3) z odpowiedzi ustnych,

4) z prac domowych,

5) za aktywność na lekcji,

6) za wykonanie dodatkowych prac i zadań,

7) za udział w konkursach przedmiotowych,

8) ocena śródroczna.

3a. Ustalając oceny bieżące nauczyciele są zobowiązani do ich uzasadniania poprzez:
1) informowanie ucznia o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się,
2) wskazanie uczniowi, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

3b. Oceniając co najmniej jedną pracę pisemną, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2, nauczyciel uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań lub efektów kształcenia, stosując zasady określone w ust. 3a.

3c. Nauczyciele wychowania fizycznego ustalając oceny bieżące powinni brać pod uwagę następujące kryteria:

1) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,

2) systematyczność udziału ucznia w zajęciach,

3) aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania oraz oceny zachowania. Odbywa się to w terminie określonym w „organizacji roku szkolnego” na dany rok.
 2. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. Odbywa się to w terminie określonym w „organizacji roku szkolnego” na dany rok.
 3. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, to jest zobowiązany napisać ją w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły.
 4. Ponadto uczeń ma prawo:

9) być powiadomiony z wyprzedzeniem, co najmniej jednego tygodnia o terminie i zakresie prac klasowych i testów

10) w ciągu dnia, może być tylko jedna praca klasowa, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy

11) sprawdzian może być zapowiedziany lub niezapowiedziany, jeśli dotyczy trzech ostatnich lekcji

12) poprawione sprawdziany powinny być oddane w ciągu tygodnia, a prace klasowe w ciągu dwóch tygodni

13) każdy następny sprawdzian lub praca klasowa może być przeprowadzona dopiero po ocenieniu poprzedniego.

 1. Poprawa pracy klasowej jest dobrowolna, musi odbywać się poza lekcjami w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu w ciągu 2 tygodni od oddania prac. Uczeń pisze ją tylko raz, a ocena z poprawy zostaje wpisana do dziennika. Kryteria oceny i forma pracy pozostają takie same jak przyjęte na danej pracy klasowej, którą uczeń poprawia. W przypadku niewykorzystania możliwości poprawy prac w ustalonych terminach nie dopuszcza się ewentualności ich zaliczenia w formie sprawdzianu półrocznego
 2. W przypadku niedostatecznej oceny śródrocznej uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia wiedzy z danych zajęć edukacyjnych. Ocena śródroczna ma znaczący wpływ na ocenę roczną.

10.Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego z zajęć edukacyjnych, uzupełniania tematów w razie nieobecności w szkole oraz do systematycznego odrabiania prac domowych.

11.Raz w półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych.

12.W przypadkach losowych nauczyciel służy pomocą w uzupełnieniu materiału przedmiotowego.

13.Ocenę niedostateczną z pracy domowej uczeń może poprawić tylko na następnej lekcji.

14.Punktacja i kryteria oceniania podawane są wraz ze sprawdzianami i pracami klasowymi.

15.Sprawdziany i kartkówki nie podlegają poprawie.

16.Uczniowie, którzy nie byli obecni na sprawdzianach i kartkówkach, piszą je w możliwie najbliższym terminie.

17.Oceny proponowane są zgodne z przyjętą w szkole skalą ocen.

18.Miesiąc przed klasyfikacją śródroczną każdy nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej dla niego niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wpisując ją w dzienniku szkolnym w rubryce zakreślonej na zielono poprzedzającej rubrykę na ocenę śródroczną.

19.Na zebraniu z rodzicami przed klasyfikacją śródroczną wychowawca informuje rodziców lub prawnych opiekunów o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych ucznia.

20.Na miesiąc przed klasyfikacją roczną każdy nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej dla niego ocenie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wpisując ją
w dzienniku szkolnym w rubryce zakreślonej na zielono poprzedzającej rubrykę na roczną ocenę klasyfikacyjną, a wychowawca klasy informuje o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

21.Na zebraniu z rodzicami przed klasyfikacją roczną wychowawca informuje rodziców lub prawnych opiekunów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie zachowania.

22.Uczeń swoją pracą na zajęciach edukacyjnych może wpłynąć na zmianę proponowanej oceny śródrocznej i rocznej.

23.W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu wychowawca klasy zawiadamia ich pisemnie o przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych ucznia.

24.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 34 ust.1.

25.Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przed klasyfikacją roczną, jeżeli spełni określone wymagania.

 1. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli uzyska odpowiednią ilość punktów określoną w § 32 ust.. 4 i 5.
 • 39.7

Ustala się następujące ogólne kryteria stopni z zajęć edukacyjnych:

 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który
 2. a)     opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć edukacyjnych w danej klasie
 3. b)     samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
 4. c)     biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych
 5. d)     proponuje nietypowe rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych ujętych w programie zajęć edukacyjnych
 6. e)     osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim lub krajowym
 7. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 8. a)     opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć edukacyjnych w danej klasie
 9. b)     sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami
 10. c)     rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie zajęć edukacyjnych
 11. d)     potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach
 12. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 13. a)     nie opanował w pełni wiadomości określonych programem zajęć edukacyjnych w danej klasie
 14. b)     poprawnie stosuje wiadomości
 15. c)     rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania praktyczne i teoretyczne
 16. d)     rozwiązuje przy pomocy nauczyciela problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie zajęć edukacyjnych

4.Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. a)     opanował wiadomości i umiejętności określone programem zajęć edukacyjnych na poziomie podstawowym
 2. b)     wykonuje i rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne  o średnim stopniu trudności
 3. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 4. a)     ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności określonych programem zajęć edukacyjnych w danej klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości opanowania wiedzy i umiejętności danych zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki
 5. b)     wykonuje i rozwiązuje  zadania praktyczne i teoretyczne i problemy typowe o niewielkim stopniu trudności.
 6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 7. a)     nie opanował wiedzy i umiejętności określonych programem zajęć edukacyjnych w danej klasie i braki te uniemożliwiają mu zdobywanie wiedzy i umiejętności w ciągu dalszej nauki z tych zajęć edukacyjnych
 8. b)     nie jest w stanie wykonać i rozwiązać  zadań praktycznych i teoretycznych o niewielkim stopniu trudności.
 • 40.7
 1. Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna ma na celu informowanie ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia, motywowanie do postępów w zachowaniu.
 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając:

1) uwagi i opinie nauczycieli i pracowników szkoły i  internatu .

2) samoocenę ucznia dokonaną w oparciu o kryteria ocen zachowania,

3) opinię uczniów danej klasy.

5.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania jest zgodna z § 29 ust.3.
 2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 33
 3. Ustala się następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności:

1) rodzice (prawni opiekunowie) informują wychowawcę osobiście lub telefonicznie w ciągu 2 dni o przyczynach nieobecności ucznia,

2) uczeń ma obowiązek dostarczyć w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia powrotu ucznia do szkoły usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych,. Zasady te obowiązują wszystkich uczniów bez względu na wiek,

3) uwzględniając pisemne oświadczenie pełnoletniego ucznia, dopuszcza się usprawiedliwianie nieobecności przez tego ucznia.

 • 41.7

Procedury prowadzące do wystawienia oceny rocznej ( śródrocznej) z zajęć praktycznych polegają na systematycznym sprawdzaniu postępów z praktycznej nauki zawodu takich jak:

1)    umiejętność organizacji pracy, zaangażowanie i aktywność,

2)    przestrzeganie ładu i porządku na stanowisku pracy,

3)    frekwencja i dyscyplina pracy,

4)    poszanowanie narzędzi, maszyn, wyposażenia warsztatowego i materiałów do produkcji warsztatowej,

5)    przestrzeganie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych,

6)    stosowanie różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności poprzez korelację teorii z praktyką oraz ćwiczenia indywidualne i grupowe,

7)    przestrzeganie wymagań zawartych w zasadach przedmiotowego oceniania,

8)    wystawianie minimum sześciu ocen w półroczu.

 • 42.7
 1. Oceny bieżące notuje nauczyciel w dzienniku lekcyjnym, który jest dokumentem wewnątrzszkolnym (oceny w skali 1-6)

1) nauczyciel uczący danego przedmiotu winien w dzienniku lekcyjnym opisać rubryki: aktywność, prace klasowe, prace domowe, odpowiedzi ustne, itp.(w zależności od specyfiki przedmiotu), aby w czasie spotkań z rodzicami można było udzielić informacji dotyczących pracy ucznia,

2) dopuszcza się stosowanie w dzienniku lekcyjny w rubrykach przeznaczonych na oceny stosowanie oznaczeń:

 1. a) nb– nieobecność,
 2. b) np – brak przygotowania (oznaczenie kolumny przez np. i  w rubrykach wpisywanie daty nieprzygotowania),
 3. c)  /  – ocena postawiona za takim znakiem oznacza poprawę oceny poprzedzającej „ukośnik”,
 4. d) 1s –  oznaczenie oceny niedostatecznej uzyskanej w wyniku niesamodzielnej pracy, która nie podlega poprawie.
 5. Ocenę roczną zapisuje wychowawca w arkuszu ocen ucznia.
 6. Ocenione prace klasowe, testy i wypracowania szkolne przechowuje nauczyciel przez jeden rok.
 • 43.7
 1. Zapisy w dzienniku lekcyjnym dotyczą:

1) postępów w nauce,

2) frekwencji na zajęciach edukacyjnych,

3) zachowania ucznia na zajęciach,

4) kontaktów wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami), kuratorem sądowym.

 1. Dokumentacja gromadzona przez wychowawcę klasy ma postać:

1) notatki ze spotkań z rodzicami

2) pisemnych informacji z rozmów z rodzicami i uczniami dotyczących nauki, frekwencji i zachowania oraz przyjętych wspólnych ustaleń,

3) pisemnych informacji o wyróżnieniach, sukcesach, nagrodach, o wykonanych pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska,

4) pisemnych informacji o udzielonych upomnieniach, naganach i karach.

 

Rozdział 8

Organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

 • 44.8
 1. Zajęcia praktyczne organizowane są w warsztatach szkolnych. Regulamin praktyk zawarty jest w oddzielnych przepisach.
 2. W ramach zajęć praktycznych warsztaty szkolne mogą świadczyć usługi na rzecz środowiska, a także współpracować z innymi szkołami, podmiotami gospodarczymi itp.
 3. W zajęciach praktycznych uczestniczą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczniowie szkól ponadpodstawowych, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe.
 4. Zajęcia praktyczne są organizowane przez szkołę.
 • 45.8
 1. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.
 2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu.
 3. Zajęcia praktyczne mogą być organizowana w systemie zmianowym.
 4. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznych dla uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznych dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania.
 5. Zaopatrzenie uczniów w odzież i obuwie ochronne określają odrębne przepisy.
 • 46.8
 1. Zajęcia praktyczne są prowadzone w grupach oddziałowych.
 2. Podziału uczniów na grupy dokonuje Dyrektor Szkoły uwzględniając odrębne przepisy.

 

 • 47.8
 1. Umowę o zajęcia praktyczne organizowane poza szkołą z podmiotem przyjmującym uczniów na te zajęcia zawiera dyrektor szkoły.
 2. Do prowadzenia zajęć praktycznych z uczniami poza szkołą wyznaczeni są nauczyciele zajęć praktycznych.
 • 48.8
 1. Praktyka zawodowa uczniów jest organizowana przez szkołę.
 2. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 3. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin określa program nauczania dla danego zawodu.
 • 49.8

Praktyka zawodowa uczniów jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwić realizację programu nauczania dla danego zawodu
i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

 • 50.8
 1. Umowę o praktykę zawodową organizowaną poza daną szkołą zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodową.
 2. Termin zawarcia umowy oraz szczegółowy jej zakres określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 9

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum Specjalnego nr 3 w Olecku.

 • 51.9
 1. O przyjęcie do klas pierwszych Technikum Specjalnego nr 3 mogą ubiegać się  absolwenci szkół podstawowych. Kandydaci muszą posiadać orzeczenia
  o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Szczegółowy nabór kandydatów określają odrębne przepisy.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Na odpowiednie badania lekarskie do wskazanej placówki opieki zdrowotnej kieruje szkoła po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia do szkoły na podstawie świadectwa i wyników egzaminu po VIII klasie szkoły podstawowej.
 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji, dyrektor szkoły może powołać Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków Komisji.
 4. Do zadań komisji należy:

udostępnienie informacji o warunkach rekrutacji;

przeprowadzenie rekrutacji;

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły;

sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego

 1. Dyrektor przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń Komisji.

 

Rozdział 10

Formy opieki i pomocy uczniom

 • 52.10
 1. W Technikum Specjalnym  nr 3 funkcje opiekuńcze wobec uczniów sprawują:

1) pedagog,

2) wychowawcy oddziałów szkolnych i internackich

3) nauczyciele.

 1. Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Specjalistyczne zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wykonuje pedagog i psycholog szkolny. Szczegółowe zadania , obowiązki pedagoga i psychologa szkolnego określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

 • 53.11
 1. Technikum używa pieczęci urzędowej i stempli według ustalonego wzoru.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
 3. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęci, którą opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie niepełnosprawności uczniów.
 4. Zasady gospodarki finansowej i materialnej szkoły określają odrębne przepisy.
 5. Sprawy nie uregulowane powyższym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności przez ustawę.
 • 54.11
 1. .Jednolity tekst Statutu uchwalono uchwałą nr I/4/6/18/19 dnia 9 marca 2019 roku.
 2. Zmiany do Statutu zatwierdzono uchwałą nr I/3/4/19/20 na zebraniu rady pedagogicznej dnia 22 listopada 2019 roku.

STATUT

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Olecku

Szkoła  Specjalna Przysposabiająca do Pracy  działa na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 59).

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).

Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych(Dz. U. z 2015 poz. 843).

Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 (Dz. U. poz. 1606)

Rozdział 1

Informacje ogólne o szkole.

 • 1.1

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku, ul. Słowiańska 2.
 2. statucie, należy przez to rozumieć Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku, ul. Słowiańska 2
 3. dyrektorze szkoły, należy przez to rozumieć dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku.
 4. nauczycielu, należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku;
 1. rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osób (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 • 2.1

1.Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy jest szkołą publiczną o 3-letnim okresie  nauczania.

2.Nauka w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy może trwać do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24. rok życia.

 1. Szkoła prowadzi nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 1. Nauka w szkole jest bezpłatna.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek w Olecku przy ul. Słowiańskiej 2.
 • 3.1
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwach oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymacje szkolną, pomija się określenie „specjalna”, natomiast na innych dokumentach zachowuje się jej pełne  brzmienie.
 • 4.1

Szkoła jest jednostką budżetową, a zasady prowadzenia gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 • 5.1
 1. Organem prowadzącym szkołę, o której mowa w § 1 ust.1 jest Starostwo Powiatowe w Olecku.
 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

 

 • 6.1
 1. Uczniowie szkoły muszą posiadać aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności sprzężone.
 2. Szkoła prowadzi dla uczniów, o których mowa w ust. 1 indywidualne nauczanie, zgodne z odrębnymi przepisami.
 • 7.1
 1. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. Przez niespełnianie obowiązku o którym mowa w ust.1. rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% dni zajęć w szkole.
 • 8.1

Uczeń szkoły ma prawo do przedłużenia okresu nauki o jeden rok.

 • 9.1
 1. Decyzje o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu:

1) opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeb przedłużenia okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

2) oraz wniosku/zgody rodziców ucznia albo wniosku/zgody pełnoletniego ucznia.

 1. Decyzję, o której mowa w ust.1. podejmuje się nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły.

 • 10.2

Szkoła realizuje cele poprzez dążenie  do przygotowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie do życia w integracji ze społeczeństwem, a w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, poprzez realizowanie treści programowych zgodnych z rodzajem niepełnosprawności intelektualnej, za pomocą specjalnych metod i form pracy oraz szeroko pojętej indywidualizacji nauczania;
 2. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 3. zapewnia uczniom bezpieczne warunki kształcenia;
 4. udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;
 6. przygotowuje uczniów do pełnienia określonych ról społecznych;
 7. rozwija u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla dziedzictwa kultury polskiej i ochrony środowiska naturalnego;
 8. umożliwia uczniom korzystanie z dostępu do Internetu wraz z zainstalowanym i aktualizowanym oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów;
 9. prowadzi działalność innowacyjną i wdraża programy autorskie na podstawie odrębnych przepisów.
 • 11.2

W procesie osiągania celów szkoła realizuje zadania, w szczególności:

 1. organizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zgodne z programem nauczania danych zajęć w zakresie podstawy programowej odpowiedniej do rodzaju  i stopnia niepełnosprawności;
 1. organizuje zajęcia wychowawcze, opiekuńcze i profilaktyczne, zgodne z przyjętymi w szkole programami tych zajęć dostosowanymi do stopnia i rodzaju niepełnosprawności;
 2. organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 3. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. zapewnia uczniom dostęp do nowoczesnych źródeł wiedzy, prowadzi edukację informacyjną;
 5. tworzy warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów na zajęciach edukacyjnych   oraz poprzez organizowanie kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych i zajęć wyrównujących szanse edukacyjne;

7.wdraża uczniów do samokształcenia, nauki uczenia się na miarę możliwości i potrzeb uczniów;

 1. stymuluje i wspiera rozwój samorządności uczniów;
 2. buduje relacje oparte na zaufaniu i zasadzie podmiotowości, sprzyjające nauce i pracy;
 3. organizuje wycieczki szkolne przedmiotowe, krajoznawcze i integracyjne;
 4. organizuje uroczystości, imprezy, przeglądy, konkursy szkolne i umożliwia udział w formach międzyszkolnych;
 5. dba o wyposażenie i bazę szkoły;
 6. przestrzega regulaminów wewnętrznych obowiązujących w szkole;
 7. tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych wszystkich pracowników szkoły;
 8. współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym, w tym z organizacjami pożytku publicznego;
 9. współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami wspomagającymi prace szkoły;
 10. współpracuje z organem prowadzącym szkołę i organem nadzoru pedagogicznego.
 • 12.2
 1. Szkoła realizuje zadania uwzględniając obowiązujące zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia, spełniając następujące warunki:

podczas wszystkich zajęć realizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami sprawuje odpowiednio wychowawca, nauczyciel, pomoc nauczyciela;

budynek szkoły i przynależne do niego boisko sportowe oraz  plac zabaw dla dzieci nie stanowią zagrożeń dla przebywających tam uczniów i utrzymane są zgodnie
z obowiązującymi zasadami bhp i p. poż.;

budynek posiada instrukcję przeciwpożarową, instrukcję i plan ewakuacji;

zaplecze sanitarne szkoły jest zorganizowane w sposób zapewniający uczniom dostęp do źródła ciepłej i zimnej wody;

pracownie szkolne posiadają regulaminy uwzględniające obowiązujące przepisy bhp,
z którymi uczniowie zostają zapoznani na pierwszych zajęciach prowadzonych w pracowni;

dyżury nauczycieli podczas przerw na terenie budynku i boiska szkolnego zapewniają bezpieczeństwo uczniom.

 1. Organizację wycieczek, obowiązki kierownika i opiekunów podczas wycieczek szkolnych, imprez sportowych i rekreacyjnych określają odrębne regulaminy.
 • 13.2
 1. W szkole mogą działać organizacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności przez organizację lub stowarzyszenie, o których mowa w ust.1. wyraża Dyrektor ośrodka, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

Rozdział 3

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • 14.3
 1. W szkole organizuje się i prowadzi zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie rozpoznania i w celu zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych ucznia.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor ośrodka.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielają uczniom i rodzicom – wychowawcy klas, nauczyciele, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele logopedzi, w razie potrzeb także we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 5. O potrzebie objęcia pomocą psychologiczno –pedagogiczną informuje się rodziców   ucznia lub pełnoletniego ucznia.
 6. O różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole może wnioskować w szczególności uczeń lub jego rodzic, dyrektor ośrodka, wychowawca klasy, inny nauczyciel, pielęgniarka szkolna.

7.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole podejmowana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem i obejmuje w szczególności formy odpowiednie do zaleceń zawartych
w  orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również zgodne z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i psychofizycznymi ucznia określonymi w ramach rozpoznania prowadzonego w szkole, w tym wsparcia  z zakresu doradztwa zawodowego.

 1. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacji świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom, w tym koordynatorem prac zespołu, który ustala dla ucznia:

1) formy pomocy;

2) okres udzielania tej pomocy;

3) wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

 1. Powyższe ustalenia zespół uwzględnia w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 2. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w półroczu.
 3. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, o którym są informowani pisemnie.
 4. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię:

1) wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;

2) indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

 1. Szczegółowy tryb udzielania uczniowi i jego rodzicom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole określa odrębna procedura.

Rozdział 4

Indywidualne nauczanie

 • 15.4
 1. Dla ucznia w stosunku, do którego poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, szkoła organizuje tę formę nauczania.
 2. W celu uruchomienia indywidualnego nauczania rodzic składa wniosek do dyrektora ośrodka załączając orzeczenie wydane przez poradnię.

3.Indywidualne nauczanie obejmuje wszystkie obowiązkowe zajęcia wynikające z ramowego planu nauczania  dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 1. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia.
 2. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzone są w wymiarze od 12 do 16 godzin tygodniowo przez co najmniej trzy dni.
 3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor ośrodka może powierzyć nauczanie indywidualne nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.
 4. Dla ucznia, który realizuje indywidualne nauczanie prowadzi się odrębny dziennik indywidualnego nauczania.
 5. Dyrektor ośrodka, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi stosownie do możliwości ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 9. musi zawierać uzasadnienie.

10.Szczegółowe zasady organizacji i dokumentowania indywidualnego nauczania muszą być zgodne z  przepisami.

Rozdział 5

Pomoc materialna, rzeczowa udzielana uczniom.

 • 16.5
 1. Z funduszu gromadzonego z dobrowolnych składek rodziców uczeń, który losowo znalazł się w trudnej życiowej, rodzinnej sytuacji może otrzymać wsparcie poprzez:

1) okresową, finansową pomoc w formach dożywiania,

2) dofinansowanie wycieczki klasowej lub szkolnej.

 1. O wsparcie wymienione w ust.1 pkt 1) i 2) do Rady Rodziców może wnioskować uczeń, rodzic lub wychowawca klasy.
 2. Pomoc uczniom w trudnych sytuacjach losowych, w miarę zgromadzonych funduszy udziela także TPD.
 3. Szkoła udziela rodzicom wsparcia w celu pozyskania pomocy w MOPR-u w formie opiniowania wniosków o tę pomoc.
 4. Z wnioskiem o pomoc wymienioną w ust. 3 i 4 może wystąpić uczeń, rodzic lub wychowawca klasy.
 5. W miarę posiadanych środków finansowych Rada Rodziców może z funduszu gromadzonego z dobrowolnych składek rodziców fundować lub dofinansowywać nagrody dla uczniów.

Rozdział 6

Organizacja dowozów.

 • 17.6
 1. Uczniowie szkoły mają prawo do bezpłatnego dowozu organizowanego zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Podczas dowozu opiekę nad uczniami sprawują osoby zatrudnione przez przewoźnika.
 3. Celem zapewnienia warunków bezpieczeństwa uczniom niepełnosprawnym korzystającym z bezpłatnego dowozu na przewoźniku spoczywają następujące obowiązki:

odebranie ucznia od rodziców lub prawnych opiekunów celem dowozu do szkoły;

sprawowanie podczas transportu opieki zapewniającej bezpieczeństwo uczniom niepełnosprawnym;

przekazanie ucznia pracownikowi świetlicy po przywiezieniu go do szkoły;

odebranie ucznia po zakończonych przez niego zajęciach bezpośrednio od wychowawców świetlicy lub kierownika świetlicy;

przekazanie ucznia rodzicom lub prawnym opiekunom w miejscu ustalonym przez przewoźnika wspólnie z rodzicami.

Rozdział 7

Organy szkoły.

 • 18.7
 1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor  – należy przez to rozumieć Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone;

2) Rada Pedagogiczna – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone;

3) Samorząd Uczniowski –  należy przez to rozumieć Radę Samorządu Wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone;

4) Rada Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone;

Rozdział 8

Dyrektor szkoły

 • 19.8
 1. Współpracę organów szkoły koordynuje dyrektor ośrodka , który w szczególności:

1) każdemu z nich zapewnia możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach przypisanych im kompetencji;

2) organizuje spotkania przedstawicieli organów;

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych bądź planowanych działaniach i decyzjach;

4) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i rozstrzyga spory miedzy organami.

 1. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny w terminie określonym przez    Dyrektora ośrodka.
 1. Każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, przedstawiając swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji pozostałych organów.
 • 20.8
 1. Stanowisko Dyrektora ośrodka powierza organ prowadzący szkołę.
 2. Zasady postępowania w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora lub jego odwołania ze stanowiska określa ustawa-Prawo oświatowe.
 • 21.8

Dyrektor ośrodka  w szczególności:

 1. kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanymi przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;
 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
 7. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 8. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

9.odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

 1. współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, a także jeśli są zatrudnieni z lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad   dziećmi   i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem  właściwej realizacji tej opieki;
 2. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 • 22.8
 1. Dyrektor ośrodka może w uzasadnionych przypadkach wnioskować do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 musi być uzasadniony i wyczerpywać wszystkie działania podjęte wcześniej na terenie szkoły w celu pomocy uczniowi w realizacji obowiązku nauki.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust.1 i po uzasadnieniu, o którym mowa w ust.2 powinien uwzględniać rozpoznanie i dalsze pozytywne rokowanie dotyczące funkcjonowania ucznia w innej rzeczywistości szkolnej i innym szkolnym środowisku.
 • 23.8
 1. Dyrektor ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń.

 1. Dyrektor ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
 2. W przypadku nieobecności Dyrektora ośrodka zastępuje go wicedyrektor.
 3. Zakres zadań i odpowiedzialności wicedyrektora i innych pracowników na stanowiskach kierowniczych ustala zgodnie z potrzebami Dyrektor ośrodka.
 • 24.8

Dyrektor ośrodka:

 1. wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom szkoły;
 2. dokonuje oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 3. dokonuje oceny dorobku zawodowego w związku z awansem zawodowym nauczycieli, których staż rozpoczął się przed 1 września 2018r.
 4. decyduje wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącego funkcjonowania;
 5. wykorzystuje środki finansowe przyznawane na działalność szkoły zgodnie z planem finansowym.
 • 25.8
 1. Do obowiązków dyrektora ośrodka w zakresie zapewnienia uczniom i pracownikom szkoły  bezpiecznych i higienicznych warunków pracy należy w szczególności:

1)  kontrola, co najmniej raz w roku, obiektów należących do szkoły;

2) zapewnienie uczniom możliwości pozostawiania w szkole części podręczników i przyborów szkolnych;

3) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia i zróżnicowanie tych zajęć w każdym dniu;

4) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

5) ogrodzenie terenu szkoły;

6) zapewnienie właściwego oświetlenia, odpowiedniej nawierzchni dróg, przejść i boisk;

7) zapewnienie w pomieszczeniach szkoły lub placówki właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania;

8) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsca pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp, osobom nieuprawnionym;

9) za zgodą organu prowadzącego zawieszenie zajęć na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

 1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, budynki szkolne i przyległy teren , objęte są nadzorem monitoringu..
 2. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu określa regulamin.
 3. Ustalony plan dyżurów nauczycieli podczas przerw zapewnia bezpieczeństwo uczniom na terenie szkoły, jak i na boisku szkolnym.

Rozdział 9

Rada Pedagogiczna.

 • 26.9
 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone.
 2. Przewodniczącym rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.
 3. Dyrektor ośrodka przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 4. Rada Pedagogiczna obraduje na posiedzeniach lub w powołanych przez siebie zespołach zadaniowych, problemowych, przedmiotowych powoływanych corocznie do realizacji zadań.
 5. Zespołami, o których mowa w ust.3 kierują liderzy i koordynatorzy.
 6. Pracę zespołów nadzoruje dyrektor.
 7. Zespoły określają plany pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.
 8. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się przynajmniej raz w roku, np. podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej.
 9. Szczegółowe zasady pracy rady pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.
 10. Nauczyciele, członkowie rady pedagogicznej mają status funkcjonariusza publicznego.
 • 27.9

Rada Pedagogiczna w ramach swych kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swej działalności;
 2. uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany;
 3. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
 4. odejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
 5. podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu i zgody rodziców;
 6. może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych ucznia lub na prośbę jego rodziców;
 7. zatwierdza plan pracy szkoły;
 8. podejmuje uchwały w sprawie w innowacji;
 9. podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców.
 10. podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 11. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • 28.9

Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących, opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkładu zajęć edukacyjnych;
 2. projektu planu finansowego szkoły;
 3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 5. dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania;
 6. program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;
 7. wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
 8. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 9. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określone w sprawie organizacji roku szkolnego;
 10. wniosek Dyrektora o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub problemowo-zadaniowego;
 11. powierzenia stanowiska Dyrektora ośrodka, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
 12. delegowania przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora ośrodka;
 13. powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

Rozdział 10

Rada Rodziców

 • 29.10

1.W szkole działa Rada Rodziców, która jest reprezentantem ogółu rodziców uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone.

 1. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,
 1. W wyborach, o których mowa w ust. 2. jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 2. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Rada Rodziców wybiera spośród swoich przedstawicieli Prezydium Rady.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady.

 • 30.10

Rada Rodziców może występować do Dyrektora ośrodka oraz innych organów szkoły, a także do organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 • 31.10

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

 1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo profilaktycznego szkoły;
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora ośrodka;
 4. opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli Dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku
  w szkole;
 5. inicjowanie i organizowanie pomocy dla uczniów szkoły.

 

 

 • 32.10
 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, program ten ustala Dyrektor ośrodka w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 2. Program ustalony przez dyrektora ośrodka obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 • 33.10
 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
 3. Fundusze, o których mowa w ust. 1 mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
 • 34.10

Formy współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci  uwzględniają prawo rodziców do:

 1. informacji na temat zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole;
 2. informacji na temat zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu zewnętrznego;
 3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
 4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
 5. inicjowania, współdziałania i uczestniczenia w organizowanych przez szkołę zadaniach: uroczystościach, imprezach, konkursach, przeglądach i innych formach, w zależności od potrzeb.

Rozdział 11

Samorząd Uczniowski

 • 35.11

Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem Wychowanków” tworzą  wszyscy uczniowie.

Organami  samorządu są:

1) przewodniczący samorządu ;

2) zastępca przewodniczącego samorządu;

3) skarbnik

Tworzą oni  na poziomie ośrodka  Radę Samorządu Wychowanków

 1. Zasady wybierania i działania organu, jakim jest Rada Samorządu Wychowanków określa regulamin uchwalony z udziałem uczniów, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 2. Rada Samorządu Wychowanków może przedstawić dyrektorowi ośrodka i radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji i przestrzegania praw ucznia, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, cele i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny własnych postępów w nauce i zachowania;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych  proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania  własnych zainteresowań;

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz   rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem ośrodka może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.
 3. Działania z zakresu wolontariatu opisane są w Regulaminie Samorządu Wychowanków.

Rozdział 12

Zasady współpracy organów szkoły

 • 36.12
 1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego  szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich    kompetencji.
 1. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie poprzez swoje reprezentacje:

Prezydium Rady Rodziców;

Radę Samorządu Wychowanków.

 1. Rada Rodziców i Rada Samorządu Wychowanków przedstawiają wnioski i opinie dyrektorowi ośrodka w formie ustnej lub pisemnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

4.Wnioski lub opinie tych organów są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

 1. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o planowanych działaniach.
 2. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji, ustalenia planowanych działań, powiadamiając ich w stosownym terminie umożliwiającym uczestnictwo.

Rozdział 13

Zasady rozstrzyganie sporów między organami

 • 37.13
 1. Spór (konflikt) pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

1) wychowawca klasy – w przypadku sporu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie, a uczniami tej klasy;

dyrektor ośrodka – jeżeli decyzja wychowawcy klasy nie zakończyła konfliktu lub konflikt dotyczył wychowawcy klasy; od decyzji dyrektora ośrodka  może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego;

odwołanie wnosi jedna ze stron, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wydania decyzji.

 1. Spór (konflikt) pomiędzy nauczycielami:

1) postępowanie prowadzi rzecznik etyki zawodowej;

2) w przypadku, kiedy spór nie został rozstrzygnięty, postępowanie prowadzi dyrektor ośrodka ; w przypadku nierozstrzygnięcia sporu przez dyrektora ośrodka – strony sporu mogą odwołać się do organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego.

 1. Spór (konflikt) pomiędzy dyrektorem ośrodka a nauczycielem lub pracownikiem szkoły:

1) rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

2) w przypadku nierozstrzygnięcia sporu przez organy, o których mowa w ust.3. pkt.1 lub nie akceptacji decyzji wydanej przez te organy, stronom przysługuje odwołanie się do decyzji sądu.

 1. Spór (konflikt) pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:

1) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi rzecznik etyki zawodowej;

2) w sprawach nierozstrzygniętych w pierwszej instancji, przysługuje stronom prawo odwołania się do dyrektora ośrodka;

3) w przypadku, dalej nie rozwiązanego sporu przynależy stronom odwołanie się do organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego; odwołanie należy  wnieść drogą pisemną w ciągu 14 dni.

 1. Zaleca się aby:

1) spory między organami szkoły rozwiązywane były wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów;

2) rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

Rozdział 14

Organizacja nauczania, wychowania, opieki

 • 38.14
 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Szczegółowe terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Zasady tworzenia oddziałów określa Dyrektor ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Oddziałem opiekuje się wychowawca.
 5. Wychowawcę wspomaga drugi nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy wspomagającego.
 6. Liczba uczniów w oddziale wynosi do 4.
 7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny, opracowany przez Dyrektora ośrodka, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.
 8. Arkusz organizacyjny oraz tworzony do niego aneks Dyrektor przedkłada organowi prowadzącemu szkołę i organowi nadzoru pedagogicznego, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych oraz Rady Pedagogicznej, w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 9. W celu dokumentowania przebiegu nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji szkoła prowadzi dokumentację zgodnie odrębnymi z przepisami.

10.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 1. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust.10, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.
 3. W sytuacji zaistnienia doraźnej konieczności skrócenia lekcji, decyzję taką podejmuje dyrektor ośrodka w formie zarządzenia, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym umożliwiającym poinformowanie rodziców.

 

 • 39.14
 1. Działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły określają następujące formy, w szczególności:

obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane w oparciu o  programy nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych;

zajęcia rewalidacyjne;

zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

zajęcia prowadzone w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

zajęcia prowadzone w ramach planu pracy świetlicy szkolnej;

zajęcia prowadzone w ramach planu pracy biblioteki szkolnej;

zajęcia prowadzone w ramach planów pracy  organizacji szkolnych i kół zainteresowań.

 1. W celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania i zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, w tym przestrzegania regulaminów, w szczególności:

1) regulaminów korzystania z pracowni;

2) regulaminów korzystania z sali gimnastycznej, z siłowni i boiska szkolnego;

3) regulaminów wyjść i wycieczek szkolnych;

4) regulaminów dyżurów nauczycieli.

 • 40.14
 1. W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą, szkoła zapewnia uczniowi zajęcia przysposobienia do pracy.
 2. Zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy prowadzone są na terenie Ośrodka w:

1) pracowni gastronomicznej;

2) pralni;

3) pracowni plastycznej;

4) pomieszczeń sypialnych

6) na terenach zielonych ośrodka.

 1. Szkoła monitoruje regionalny rynek pracy w celu określania czynności możliwych do wykonywania przez uczniów.
 2. Szkoła nawiązuje kontakty z pracodawcami z różnych sektorów i branż, u których uczniowie realizują praktyki wspomagane bądź mogliby po zakończeniu edukacji uzyskać zatrudnienie.
 3. Szkoła organizuje praktyki wspomagane na indywidualnie dobranych stanowiskach pracy przy wsparciu nauczycieli.
 4. Praktyki wspomagane mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych.
 5. Zespół nauczycieli uwzględniając możliwości psychofizyczne ucznia decyduje o jego udziale w praktykach wspomaganych.
 6. Uczniowie niezakwalifikowani do uczestnictwa w praktykach wspomaganych realizują przysposobienie do pracy w oparciu o bazę materialno – dydaktyczną ośrodka.
 7. W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z wchodzeniem w rolę pracownika, szkoła zapewnia zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 8. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego wchodzą w zakres kompetencji nauczycieli realizujących doradztwo zawodowe i nauczycieli przysposobienia do pracy.

Rozdział 15

Organizacja biblioteki szkolnej i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 • 41.15
 1. W Ośrodku działa biblioteka, która służy społeczności szkolnej do realizacji zadań z zakresu:

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem aktualnych przepisów.

 1. Ze zbiorów biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły.
 2. Formy pracy biblioteki szkolnej umożliwiają w szczególności:

1) rozwijanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich świadomości i kultury czytelniczej;

2) przygotowanie uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji;

3) przygotowania uczniów do wyszukiwania, przetwarzania i wykorzystania informacji z różnych źródeł;

4) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. W bibliotece szkolnej przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru biblioteki szkolnej, z    uwzględnieniem aktualnych przepisów.
 2. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

1) właściwą obsadę personalną;

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu  uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;

6) zatwierdzenie planu pracy biblioteki;

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarzy.

 1. Godziny pracy biblioteki w każdym roku szkolnym dostosowywane są do tygodniowego planu zajęć uczniów.
 2. Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa jej regulamin.
 • 42.15
 1. Nauczyciel bibliotekarz realizuje zadania, w szczególności:

1) w zakresie pracy pedagogicznej:

 1. a) udostępnia zbiory czytelnikom, prowadząc ewidencje wypożyczeni,
 2. b) współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 3. c) prowadzi lekcje biblioteczne według planu na dany rok szkolny,
 4. d) prowadzi różne formy upowszechniania czytelnictwa, poradnictwa,
 5. e) rozbudza i rozwija czytelnicze zainteresowania uczniów związane z nauką i zainteresowaniami w formach  konkursów, imprez, spotkań z książka i innych;

2) w zakresie pracy organizacyjnej:

 1. a) gromadzi zbiory zgodnie z potrzebami i możliwościami szkoły,
 2. b) prowadzi ewidencję, opracowuje zbiory, dokonuje selekcji księgozbioru,
 3. c) prowadzi bieżącą informacje na temat zakupionych nowości,
 4. d) dokonuje analizy stanu czytelnictwa.
 5. Zadania wymienione w ust.1 realizowane są z uwzględnieniem wymiaru godzin pracy nauczyciela bibliotekarza w danym roku szkolnym.

Rozdział 16

Organizacja świetlicy szkolnej

 • 43.16
 1. W Ośrodku funkcjonuje świetlica szkolna dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy rodziców oraz organizację dowozów muszą przebywać w szkole dłużej.
 2. Czas pracy świetlicy szkolnej dostosowany jest do potrzeb rodziców i tygodniowego rozkładu zajęć uczniów oraz określany jest co roku w planie pracy świetlicy.
 3. Ilość grup w świetlicy szkolnej i liczebność tych grup określa się zgodnie z obowiązującymi przepisami..
 4. Świetlica szkolna działa w oparciu o plan pracy.
 5. Wychowawcy świetlicy współpracują z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami w celu w realizacji zadań statutowych szkoły.
 6. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:

1) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy, dostosowanych do jego wieku, zainteresowań i potrzeb rozwojowych;

2) korzystania z pomocy wychowawcy świetlicy podczas odrabiania zadań domowych;

3) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w świetlicy szkolnej.

 1. Uczeń przebywający w świetlicy ma obowiązek:

1) utrzymywania ładu i porządku w świetlicy;

2) sprzątania gier po zakończonej zabawie;

3) wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy;

4) powiadomienia wychowawcy o potrzebie opuszczenia pomieszczenia świetlicy i powrocie.

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.
 2. Dopuszczalne jest prowadzenie zajęć świetlicowych w salach dydaktycznych, zawsze jednak pod nadzorem nauczyciela.
 3. Uczestników świetlicy obowiązuje regulamin, wywieszony w widocznym miejscu.

Rozdział 17

Nauczyciele i pracownicy samorządowi

 • 44.17
 1. W szkole realizują zadania:

1) pracownicy pedagogiczni: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy;

2) pracownicy samorządowi zatrudnieni w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone;

 1. Zasady zatrudnienia, zwalniania i wynagradzania nauczycieli określają odrębne przepisy ustawy Karta Nauczyciela oraz akty wydane na jej podstawie.
 2. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników samorządowych określają przepisy ustawy Kodeks Pracy oraz akty wydane na jej podstawie.
 3. Do zadań pracowników samorządowych należy w szczególności:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły pod względem organizacyjnym  i finansowym;

2) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki poprze utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie, porządku i sprawności technicznej urządzeń;

3) współdziałanie z nauczycielami, rodzicami i uczniami w celu realizowania zadań wychowawczych szkoły.

 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników samorządowych ustala Dyrektor ośrodka.
 2. Nauczyciele realizują zadania w ramach przydzielonych zajęć zgodnie z obowiązującym programem nauczania oraz zadaniami dodatkowymi. Prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną oraz są odpowiedzialni za jej jakość i wyniki.
 3. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami, według zasad i kryteriów opracowanych przez Dyrektora i zatwierdzonych przez  Radę Pedagogiczną.

Rozdział 18

Zadania nauczycieli

 • 45.18

Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

 1. rzetelne i systematyczne przygotowywanie się i prowadzenie zajęć;
 2. prawidłowa realizacja podstawy programowej i właściwa konstrukcja zajęć;
 3. systematyczna współpraca z rodzicami i bieżące przekazywanie informacji o postępach i trudnościach edukacyjnych uczniów;
 4. przeprowadzenie diagnozy wstępnej określającej poziom możliwości edukacyjnych uczniów, ich potencjału, w tym mocnych i słabych stron oraz predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 5. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestniczenie w życiu szkoły;
 6. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 7. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym;
 8. dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb ucznia w zakresie form i metod pracy z uczniem oraz stosowania indywidualizacji w nauczaniu;
 9. stosowanie oceniania kształtującego;
 10. doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy i wyposażenie klasopracowni;
 11. współpraca z innymi nauczycielami w zakresie realizacji treści międzyprzedmiotowych;
 12. stosowanie ciekawych aktywizujących form i metod pracy z uczniem, zwiększających efektywność procesu edukacyjnego;
 13. wspieranie ucznia w pokonywaniu trudności edukacyjnych;
 14. wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora szkoły, w tym podejmowanie czynności dodatkowych zatwierdzonych w planie organizacyjnym szkoły.
 • 46.18

Nauczyciel ma prawo do:

 1. decydowania w sprawach doboru metod, form organizacyjnych pracy, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;
 2. wewnątrzszkolnych form doskonalenia zawodowego;
 3. doskonalenia zawodowego w formach zewnętrznych po uzyskaniu zgody dyrektora ośrodka w  przypadkach, w których stara się o dofinansowanie.

Rozdział 19

Zadania wychowawcy

 • 47.19

Dyrektor ośrodka powierza każdy oddział opiece wychowawczej nauczycielowi uczącemu w oddziale, zwanemu wychowawcą.

 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca opiekował się oddziałem na całym etapie edukacyjnym.
 2. Do zadań wychowawcy klasy należy w szczególności:

1) organizowanie zajęć zespołu klasowego, kształtowanie atmosfery pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów;

2) współpraca z nauczycielami uczącymi w danej klasie, w której pełni wychowawstwo, pedagogiem, psychologiem, rodzicami lub opiekunami uczniów w celu zapewnienia wszechstronnej pomocy uczniom oraz skutecznego przeciwdziałania różnym zagrożeniom;

3) koordynowanie prac zespołu nauczycieli, do którego należy planowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, w tym wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;

4) kontrola realizacji obowiązku nauki;

5) udzielanie uczniowi bieżącego wsparcia i pomocy, otaczanie go opieką;

6) systematyczne informowanie rodziców/opiekunów o postępach i trudnościach w nauce oraz zachowaniu uczniów poprzez spotkania z rodzicami, wizyty domowe,  telefony, korespondencję;

7) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji przebiegu nauczania;

8) wspieranie szkolnego bibliotekarza w dystrybucji podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;

9) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami;

10) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na zebraniach Rady Pedagogicznej.

 1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor ośrodka może zmienić wychowawcę; zmianę zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 2. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz innych placówek lub instytucji oświatowych
  i naukowych działających na rzecz edukacji i wychowania.

Rozdział 20

Obowiązki nauczycieli w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa

 • 48.20

W związku z zapewnieniem uczniom bezpiecznych warunków pobytu w szkole, nauczyciel w szczególności:

 1. nie pozostawia uczniów bez nadzoru podczas wszelkich zajęć i ćwiczeń;
 2. utrzymuje dyscyplinę w ramach obowiązujących regulaminów i dyżurów;
 3. reaguje w sposób stanowczy na przejawy naruszenia przez uczniów regulaminów, zasad postępowania oraz przepisów bhp lub p.poż. przez uczniów;
 4. przeciwdziała wandalizmowi i niszczeniu mienia przez uczniów;
 5. przeciwdziała bójkom i awanturom miedzy uczniami;
 6. wyprasza ze szkoły osoby podejrzane o rozprowadzanie środków odurzających, alkoholu lub podejrzane o inna, szkodliwą działalność;
 7. zauważone zagrożenia natychmiast usuwa we własnym zakresie, a jeżeli nie jest to możliwe sprawę przekazuje Dyrektorowi ośrodka;
 8. zawsze daje uczniom dobry przykład swoim postępowaniem;
 9. czynnie, rzetelnie wypełnia obowiązki zawarte w regulaminie dyżurów nauczycieli.

 

 • 49.20

Nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu wychowania fizycz­nego lub zajęć, w których przeprowadza się doświadczenia, ćwiczenia praktyczne mogące stanowić zagrożenie,  dodatkowo zobowiązani są:

1) każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć, skontrolować stan techniczny sprzętu i urządzeń gimnastycznych, a także sprawdzić stan boiska czy sali gimnastycznej;

2) stosować niezbędne, konieczne zabezpieczenia uczniów podczas wykonywania przez nich ćwiczeń, doświadczeń;

3) cały czas obserwować uczniów ćwiczących i nie pozostawiać ich bez opieki;

4) obligatoryjnie wyłączyć z zajęć uczniów, których kondycja fizyczna lub psychiczna w danym dniu nie gwarantuje zacho­wania pełnego bezpieczeństwa podczas ćwiczeń;

5) nie wydawać sprzętu sportowego uczniom, jeżeli nie jest za­pewniony fachowy nadzór nad ich użytkowaniem;

6) przyuczać uczniów do zajęć ratowniczych i porządkowych.

Analogiczne zasady postępowania i kontroli stanu technicznego wyposażenia i urządzeń oraz nadzoru obowiązują nauczycieli prowadzących zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych.

Rozdział 21

Obowiązki pedagoga i psychologa szkolnego

 • 50.21

Pedagog i psycholog w szkole realizują  zajęcia w ramach zadań związanych z:

 1. prowadzeniem badań i działań diagnostycznych, w tym badań przesiewowych, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
  w funkcjonowaniu;
 2. diagnozowaniem sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 3. udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;
 5. podejmowaniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;

6.minimalizowaniem skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiem zaburzeniom zachowania oraz inicjowaniem różnych form pomocy wychowawczej w środowisku
szkolnym  i pozaszkolnym ucznia;

 1. inicjowaniem i prowadzeniem działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 2. pomocą rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 3. wspieraniem nauczycieli, wychowawców klas i innych specjalistów w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

Rozdział 22

Zasady przyjmowania do szkoły

 • 51.22
 1. Szkoła nie jest szkołą obwodową.
 2. Szkoła przyjmuje uczniów także w trakcie trwania roku szkolnego.
 3. Warunkiem przyjęcia ucznia do danego oddziału w trakcie trwania roku szkolnego jest:

1) posiadanie wolnego miejsca w oddziale, przez co należy rozumieć, że przyjęcie ucznia     nie będzie skutkować przekroczeniem liczby uczniów,

2) uwzględnienie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w klasie

3) skierowanie do szkoły wydane przez  Starostę Powiatu Oleckiego.

 1. Jeśli spełnione są warunki, o którym mowa w ust.3. rodzic przedkłada szkole wymagane dokumenty:

1) wniosek, tj. kartę zgłoszenia ucznia do szkoły,

2) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

3) w przypadku posiadania, także aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez  zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,

4) świadectwo promocyjne klasy, którą uczeń ukończył,

5) opinię wychowawcy klasy, psychologa lub pedagoga  ze szkoły, z której uczeń przychodzi,

6) kartę zdrowia,

7) dwa zdjęcia.

 1. Rodzic składający wniosek o przyjęcie do szkoły wyraża w ten sposób akceptację do zasad pracy obowiązujących w szkole, zgodnych z zapisami w statucie szkoły.
 2. Przed wydaniem decyzji o przyjęciu ucznia, Dyrektor ośrodka kierując się dobrem ucznia uwzględnia jego potrzeby i możliwości, warunki lokalowe, sprzętowe i kadrowe szkoły.

W szczególnych przypadkach zasięga opinii pedagoga i psychologa szkolnego.

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy, przedmioty, pieniądze, które uczeń przyjęty do szkoły, wnosi na jej teren.

Rozdział 23.

Strój ucznia i jego postawa

 • 52.23
 1. Codzienny strój ucznia jest świadectwem dbałości o czystość i higienę osobistą.
 2. Ubiór galowy stanowią:

1) dla dziewcząt: biała bluzka i granatowa (ew. ciemna) spódnica lub spodnie;

2) dla chłopców: biała koszula i granatowe (ew. ciemne) spodnie.

 1. Uczniów podczas uroczystości szkolnych, w szczególności:

1) rozpoczęcie  i zakończenie roku szkolnego;

2) pasowanie na ucznia szkoły;

3) w dniach, w których w szkole obchodzone są uroczystości okolicznościowe oraz święta państwowe obowiązuje ubiór galowy.

 1. Uczeń podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych wykazuje troskę o kulturę języka ojczystego.
 2. Uczeń swoją postawą, na miarę swoich możliwości wynikających z dysfunkcji, przynosi dumę szkole, do której uczęszcza.

Rozdział 24

Prawa i obowiązki ucznia

 • 53.24

Uczeń ma prawo w szczególności do:

 1. informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania danego przedmiotu, w tym kryteriach oceniania wymagań edukacyjnych
  i kryteriach oceniania zachowania;
 2. uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 3. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć świetlicowych i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę;
 4. swobodnego wyrażania swoich myśli, przekonań, opinii na temat treści nauczania, spraw ważnych w życiu szkolnym, klasowym i jego życiu osobistym;
 5. życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 6. poszanowania godności własnej, dyskrecji w sprawach rodzinnych, osobistych i koleżeńskich;
 7. wpływania na życie szkoły poprzez zaangażowanie w działalność samorządu klasowego, szkolnego, uczniowskiego;
 8. należenia do wybranej przez siebie organizacji na zasadach dobrowolności;
 9. uczestniczenia i udziału w organizowanych przez szkołę imprezach edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych;
 10. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
 11. uczeń pełnoletni ma prawo usprawiedliwić nieobecność trwającą jeden dzień;
 12. w przypadku dłuższej nieobecności zobowiązany jest przedstawić zwolnienie lekarskie.
 • 54.24

W przypadku naruszenia praw ucznia, przysługuje mu lub jego rodzicowi złożenie skargi, według trybu:

 1. w terminie 7 dni od uzyskania informacji o naruszeniu praw uczniowskich, uczeń lub jego rodzic składa pisemną skargę do dyrektora ośrodka;
 2. skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty świadczące o naruszeniu praw;
 3. w terminie 14 dni roboczych Dyrektor ośrodka przeprowadza postępowanie wyjaśniając i treść decyzji przekazuje wnioskodawcy;
 4. od decyzji dyrektora ośrodka rodzice lub uczeń mają prawo odwołać się do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za powiadomieniem dyrektora ośrodka.
 • 55.24

Uczeń ma obowiązek w szczególności:

 1. przestrzegać obowiązujących w szkole zasad zachowania i starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny swojego zachowania;
 2. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły i koleżanek i kolegów;
 3. w relacjach rówieśniczych unikać przejawów agresji fizycznej i słownej; szanować inność drugiej osoby;
 4. regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne, nie spóźniać się, systematycznie uczyć się i rozwijać umiejętności na miarę swoich możliwości;
 5. usprawiedliwiać wszelkie nieobecności w szkole w terminie jednego tygodnia od powrotu do szkoły; formy usprawiedliwień ustala wychowawca z rodzicami;
 6. dbać o ład, porządek w klasie, na swoim stanowisku pracy;
 7. dbać o swoje rzeczy i przybory szkolne; szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy;
 8. nie niszczyć mienia szkolnego;
 9. chronić swoje zdrowie i życie, przestrzegać zasad higieny osobistej;
 10. unikać zagrożeń, nałogów szkodliwych dla zdrowia;
 11. przestrzegać obowiązujących w szkole zasad zachowania i regulaminów.
 • 56.24

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

 1. Uczniowie nie mogą używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, np. MP3 w czasie lekcji i podczas przerw.
 2. Poprzez „używanie” należy rozumieć (w przypadku telefonu komórkowego:

1) nawiązywanie połączenia telefonicznego (z wyłączeniem konieczności skontaktowania się z rodzicami) po uprzednim zgłoszeniu nauczycielowi;

2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu SMS, MMS lub podobnej;

3) rejestrowanie materiału audiowizualnego;

4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;

5) transmisja danych.

 1. Przed rozpoczęciem zajęć uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon.
 2. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonu komórkowego na terenie szkoły skutkuje odebraniem telefonu do depozytu. Aparat odbiera rodzic lub opiekun prawny ucznia.
 3. Pracownik szkoły odbierający uczniowi telefon i przekazujący go do „depozytu” ma obowiązek:

1) wyłączyć go przy właścicielu;

2) wypisać pokwitowanie ( 2 egzemplarze) , w którym powinny być zawarte następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, data, godzina zabrania telefonu, nazwa aparatu, imię i nazwisko nauczyciela, podpis nauczyciela;

3) jeden egzemplarz pokwitowania otrzymuje uczeń; drugi wraz z telefonem pozostaje w depozycie  do czasu odbioru przez rodziców lub prawnych opiekunów.

 1. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej oraz w czasie pełnienia dyżurów międzylekcyjnych.
 2. Szkoła nie odpowiada za przyniesione i skradzione lub zniszczone telefony komórkowe lub inne urządzenia elektroniczne.

Rozdział 25

Nagrody i wyróżnienia

 • 57.25
 1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia, w szczególności za:

1) wysokie wyniki w nauce oraz właściwe zachowanie;

2) zaangażowanie w pracę w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań;

3) udział i osiąganie sukcesów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych; zawodach sportowych, w działalności kulturalno-artystycznej;

4) reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

 1. Szkolne formy nagród i wyróżnień to w szczególności:

1) pochwała wychowawcy klasy lub nauczyciela na forum klasy lub szkoły;

2) pochwała dyrektora ośrodka na forum szkoły;

3) dyplom na zakończenie roku szkolnego;

4) list pochwalny do rodziców;

5) nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego;

 • 58.25
 1. Od przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzic mają prawo się odwołać wówczas, gdy uznają, że osiągnięcia ucznia są coraz wyższe, a w przyznawaniu nagród i wyróżnień nie następuje stosowna do osiągnięć gradacja.
 2. Odwołanie do Dyrektora ośrodka składa rodzic lub pełnoletni uczeń w ciągu 7 dni od dnia uzyskania nagrody.
 3. Odwołanie składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
 4. W terminie 14 dni roboczych Dyrektor ośrodka przeprowadza postępowanie wyjaśniające i treść decyzji przekazuje wnioskodawcy.
 5. Od decyzji Dyrektora ośrodka rodzice lub pełnoletni uczeń mają prawo odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, za powiadomieniem Dyrektora ośrodka.

Rozdział 26

Kary

 • 59.26

Uczeń może otrzymać karę w szczególności za:

 1. lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, w tym za nieusprawiedliwione nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczające 50%;
 2. nieodpowiednie zachowanie w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek;
 3. przejawy agresji fizycznej i słownej w stosunku do kolegów i koleżanek oraz pracowników szkoły;
 4. posiadanie niebezpiecznych przedmiotów, używek zagrażających zdrowiu lub życiu;
 5. nierespektowanie zasad wnoszenia i zakazu używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć;
 6. zachowanie zagrażające zdrowiu własnemu i innych uczniów bądź nauczycieli.
 • 60.26

Szkolne formy kar, to w szczególności:

 1. upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela;
 2. uwaga wpisana do dzienniczka ucznia;
 3. pisemne wezwanie rodziców do szkoły;
 4. rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą lub psychologiem/pedagogiem szkolnym;
 5. zawieszenie w prawach do udziału w konkursach, imprezach szkolnych, sportowych oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 1. obniżenie śródrocznej lub rocznej oceny zachowania;
 2. powiadomienie właściwych organów (np. policja, sąd rodzinny) o postępowaniu ucznia,    gdy mimo zastosowanych oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych zachowanie    ucznia nie przynosi oczekiwanej poprawy i nie rokuje zmiany w zachowaniu;
 1. wystąpienie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły (na wniosek Rady Pedagogicznej, w porozumieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków, gdy naganne funkcjonowanie ucznia wynika z interakcji z określonym zespołem rówieśniczym na terenie szkoły).
 2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, jeśli ukończył 18 lat w przypadku, gdy:

1)  jego absencja na zajęciach jest większa niż 50% w półroczu;

2) uchyla się i nie wypełnia obowiązku nauki, mimo wcześniej zastosowanych środków zaradczych dotyczących tej sytuacji;

3) zagraża bezpieczeństwu innych uczniów pod względem fizycznym i emocjonalnym;

4) wchodzi w konflikt z prawem a rokowania co do dalszego jego funkcjonowania społecznego na terenie szkoły są niekorzystne;

5) przed pojęciem decyzji o skreśleniu, Dyrektor zasięga opinii Samorządu Wychowanków.

 • 61.
 1. Od nałożonej kary rodzic lub pełnoletni uczeń ma prawo złożyć odwołanie do dyrektora ośrodka w ciągu 7 dni od dnia uzyskania informacji o nałożonej karze.
 2. Odwołanie składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
 3. W terminie 14 dni roboczych Dyrektor ośrodka przeprowadza postępowanie wyjaśniające i treść decyzji przekazuje wnioskodawcy.
 4. Od decyzji Dyrektora ośrodka rodzice lub pełnoletni uczeń mają prawo odwołać się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny według właściwości, za powiadomieniem Dyrektora ośrodka.

Rozdział 27

Zasady ogólne

 • 62.27
 1. W szkole dokonuje się ocenienia osiągnięć edukacyjnych i oceniania zachowania ucznia.
 2. Ocenienie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciel poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
 4. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 5. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o „ocenie” należy przez to rozumieć ocenę opisową.
 • 63.27
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju na miarę jego   możliwości;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z jego możliwościami;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, a także śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych;

5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

7) formułowanie oceny bieżącej, śródrocznej, rocznej i końcowej w formie opisowej  z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

 • 64.27

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu śródrocznych    ocen klasyfikacyjnych zachowania.

Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.

 • 65.27
 1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikację końcową przeprowadza się w klasie programowo najwyższej.
 3. Klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
 5. Oceny z religii/etyki nie mają wpływu na promocję ucznia do następnej klasy.
 6. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania.

Rozdział 28

Indywidualizacja i dostosowanie wymagań

 • 66.28
 1. Na zajęciach edukacyjnych i innych, nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę    z uczniem odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości    psychofizycznych ucznia.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, formy i metody pracy z uczniem do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, form i metod pracy z uczniem, o których mowa w ust.2. prowadzone jest w takim zakresie, aby umożliwić uczniowi nabywanie wiedzy i umiejętności na kolejnych etapach edukacyjnych w oparciu o zasób wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych.

Rozdział 29

Jawność ocen i ich uzasadnianie

 • 67.29
 1. Ocenianie jest jawne dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Nauczyciele na pierwszych zajęciach edukacyjnych na początku roku szkolnego informują    uczniów o:

1) wymaganiach edukacyjnych;

2) kryteriach oceniania postępów edukacyjnych i zachowania;

3) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 1. Wychowawca klasy na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami informuje ich o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
 2. Rodzice poświadczają przyjęcie informacji, o których mowa w ust.3 podpisem w dzienniku prowadzonym przez wychowawcę klasy.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przekazuje uczniowi przedmiotowe zasady wymagań edukacyjnych oraz kryteria oceniania i sprawdzania wymagań.
 4. Na miesiąc przed klasyfikacją, wychowawca klasy przekazuje rodzicom w formie pisemnej    opisową ocenę osiągnięć i opisową ocenę zachowania.

Rozdział 30

Warunki zwalniania z określonych ćwiczeń lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego

 • 68.30

1.Dyrektor ośrodka  może zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2.Dyrektor ośrodka zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie    opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza,   na czas określony w tej opinii.

3.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwi ustalenie oceny  śródrocznej lub rocznej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 1. Jeśli występują nagłe sytuacje losowe, a przedmiot w planie zajęć ucznia jest na pierwszej lub ostatniej lekcji, Dyrektor ośrodka lub upoważniona przez niego osoba może zwolnić ucznia z tych zajęć na pisemną prośbę rodziców wyrażoną w dzienniczku ucznia.
 2. Organizacja późniejszego dowiezienia ucznia do szkoły lub jego wcześniejszego odbioru leży po stronie rodziców i musi spełniać wymogi bezpieczeństwa.
 3. Uczeń pełnoletni sam przyjeżdża do szkoły i sam wraca do domu po zajęciach, jeśli jego rozwój psychofizyczny na to pozwala, a rodzice wcześniej wyrazili zgodę w formi pisemnej.

Rozdział 31

Rodzaje ocen szkolnych

 • 69.31
 1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny bieżące, śródroczne i roczne.
 2. Uczeń otrzymuje opisowe oceny śródroczne i roczne poza oceną z religii/etyki, która wyrażona jest cyfrą w skali ocen szkolnych.
 3. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, stosuje się zasady oceniania kształtującego:

1) docenienie dobrych elementów pracy ucznia;

2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby mógł uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności;

3) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę;

4) wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien pracować dalej.

 1. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie przez nauczycieli dowolnych symboli, które powinny być znane uczniom.

Rozdział 32

Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

 • 70.32
 1. Bieżące ocenianie ucznia polega na wzmacnianiu pozytywnym nawet niewielkich postępów ucznia. Natomiast brak postępów nie podlega wzmacnianiu negatywnemu.
 2. Opisowa forma oceny zawiera informację o tym, co uczeń zrobił dobrze, co powinien poprawić i jak dalej się uczyć; ma pomóc uczniowi pokonać trudności w nauce poprzez wskazanie błędów i sposobów radzenia sobie z nimi.
 3. Ocenianie bieżące służy określeniu poziomu umiejętności i postępów w zakresie poszczególnych sfer funkcjonowania ucznia.
 4. Głównym kryterium oceny umiejętności i funkcjonowania ucznia są jego indywidualne predyspozycje, przyrost umiejętności, zaangażowanie oraz wysiłek włożony w wykonanie zadania z uwzględnieniem zapisów zawartych w indywidualnym  programie edukacyjno- terapeutycznym.
 5. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia uwzględnia:

1) aktywność indywidualną z równoczesnym zaangażowaniem sfery umysłowej, emocjonalno-motywacyjnej i działaniowej;

2) sferę najbliższego rozwoju;

3) wytwory pracy uczniów.

Rozdział 33

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

 • 71.33

Na zajęciach edukacyjnych obowiązują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów, w szczególności:

 1. obserwacja pracy ucznia, w tym jego aktywność, samodzielność, umiejętność wykorzystania wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach, przygotowanie się do lekcji, praca indywidualna i w grupie;
 2. obserwacja i ocena wytworów pracy ucznia, w tym zaangażowanie w ich wykonanie, stopień trudności;
 3. wypowiedzi ustne, w tym wypowiedzi na dowolny temat, na zadany temat, odpowiedzi na pytania, uczestnictwo w rozmowie, w dyskusji;
 4. wypowiedzi pisemne, prace kontrolne, zadania domowe.

Rozdział 34

Ocenianie zachowania

 • 72.34
 1. Kryteria oceniania zachowania dotyczą w szczególności:

1) systematyczności w nauce, motywacji do pokonywania trudności, wywiązywania się z obowiązków ucznia;

2) kultury osobistej, dbałości o czystość mowy ojczystej w szkole i poza szkołą;

3) dbałości o czystość, higienę, bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych;

4) przeciwdziałaniu przejawom agresji, przemocy i wulgarności;

5) okazywaniu szacunku innym osobom; tolerancji dla inności;

6) postępowania zgodnego  dobrem społeczności szkolnej;

7 )przestrzegania obowiązujących w szkole norm życia społecznego;

8) uczestnictwa w życiu klasy i szkoły;

9) bezinteresownej pomoc innym;

10) nieulegania nałogom i uzależnieniom, właściwej postawy wobec prawa szkolnego.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia należy uwzględnić wpływ zaburzeń psychofizycznych na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.
 2. Uczeń lub jego rodzic mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora ośrodka, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 3. Zastrzeżenie zgłasza się pisemnie w terminie nie później niż dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor ośrodka powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 5. W skład komisji, o której mowa w ust. 5 wchodzą:

1) przewodniczący – dyrektor ośrodka lub inny nauczyciel na stanowisku kierowniczym;

2) wychowawca klasy;

3) dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7) przedstawiciel rady rodziców.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Rozdział 35

Promowanie i ukończenie szkoły

 • 73.35

Ucznia promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).