Program Wychowawczy

02 lip Program Wychowawczy

Spis treści

Podstawy prawne
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
Konwencja Praw Dziecka.
Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998r., rozdz. V:,. Wychowanie młodego pokolenia”.
Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z1998, nr 1, poz. 318).
Karta Nauczyciela.
Statut Ośrodka.
Wstęp

Wychowanie to jeden podstawowych wymiarów pracy każdego nauczyciela – wychowawcy, stanowiący integralną część jego działania.
W podstawie programowej zapisano, że „Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia, kształcenia umiejętności i wychowania.” Współczesna szkoła stawia zatem znak równości między przekazem wiedzy, kształtowaniem umiejętności i wychowaniem.
Naturalna jedność i równowaga tych trzech wymiarów stwarza najlepszą organizację dla wszechstronnego rozwoju ucznia.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że dzisiejsza szkoła nie może poprawnie funkcjonować bez zaangażowania się w proces edukacyjny uczniów, rodziców i nauczycieli-wychowawców. Przyjmujemy priorytet rodzinny w wychowaniu młodego pokolenia. Uznajemy, że Ośrodkowi przypada rola wspomagająca i uzupełniająca obowiązki rodziców.
Rozdział I
Misja Ośrodka
Ośrodek jakiego chcemy
Wszyscy, którzy pracują w naszym Ośrodku mają na celu dobro dziecka. Nauczyciele, uczniowie
i rodzice dążą do tego, aby każdy kto kończy naszą szkołę był człowiekiem uczciwym, mądrym przygotowanym do dorosłego i samodzielnego życia. Uczniowie otoczeni są miłością dorosłych,
a dorośli otoczeni szacunkiem uczniów. Nauczyciele, wychowawcy pomagają dzieciom i młodzieży
w rozwoju intelektualnym, fizycznym, moralnym i emocjonalnym. Biorąc pod uwagę potrzeby uczniów
w zakresie komunikowania się z otoczeniem i problemy z tym związane, wszystkie nasze działania zmierzają do ułatwienia dzieciom porozumiewania się ze środowiskiem ludzi słyszących.
W tym Ośrodku panuje klimat spokoju, życzliwości, współpracy i tolerancji. Każde dziecko – zdolne
i mniej, sprawne i mniej sprawne – jest tak samo ważne i traktowane z uwzględnieniem jego indywidualnej drogi rozwoju.
W naszym Ośrodku nie tolerujemy przemocy i agresji, a wszelkie problemy staramy się rozwiązywać na drodze konstruktywnego dialogu. Będziemy wspomagać wszelkie inicjatywy dzieci niepełnosprawnych, które pragną uczestniczyć w wielu dziedzinach życia społecznego, między innymi w sporcie, imprezach artystycznych, turystyce, rekreacji, ekologii. Nasi uczniowie chcą być traktowani jako pełnoprawni obywatele regionu i brać aktywny udział w jego życiu.
My uczniowie
Chcemy, aby szkoła umożliwiła nam zdobycie zawodu i wyposażyła w umiejętności potrzebne do dorosłego i samodzielnego życia. Ośrodek to miejsce, gdzie chętnie przebywamy i pragniemy uczyć się z radością.
Od nauczycieli i wychowawców oczekujemy, aby byli życzliwi, sprawiedliwi i mieli dla nas czas.
Chcemy, by nasi opiekunowie umożliwiali nam rozwijanie zainteresowań, a nasze osiągnięcia były widoczne w szerszym środowisku.
Prosimy naszych rodziców, aby pomagali nam i pedagogom tworzyć szkołę taką o jakiej marzymy, taką w której nieuniknione konflikty będziemy umieli rozwiązywać w drodze rozmów i rzeczowej dyskusji, a nie przemocy i agresji.
Te wszystkie nasze pragnienia zmierzają do tego, abyśmy mogli w przyszłości aktywnie uczestniczyć
w życiu i byśmy nie mieli problemów w kontaktach z ludźmi.
My nauczyciele i wychowawcy
Chcemy, aby w naszym Ośrodku uczniowie czuli się bezpiecznie, nie bali się nas, a między pedagogami, uczniami i rodzicami nawiązała się więź porozumienia. Pragniemy tworzyć placówkę mądrą, wszechstronnie rozwijającą osobowość dziecka, by uczniowie byli wyposażeni w wiedzę
i umiejętności przydatne w samodzielnym życiu. Będziemy starać się tak wychować naszych uczniów aby byli wrażliwi na drugiego człowieka, sztukę i przyrodę. Będziemy wyzwalać i popierać inicjatywy dzieci, uczyć je konsekwencji, uczyć organizowania życia w Ośrodku i w otoczeniu. Chcemy aby rodzice poznali język dziecka, angażowali się w pracę szkoły i internatu.

My rodzice
Chcemy, aby nasze dzieci zdobywały taką wiedzę, którą będą potrafiły w przyszłości wykorzystać. Pragniemy, aby wyposażono je w umiejętności rozwiązywania problemów i wykształcono potrzebę samodzielnego docierania do informacji.
Jesteśmy pełni nadziei, że Ośrodek, któremu powierzamy nasze dzieci będzie bezpieczny i wolny od zagrożeń, które niesie współczesna cywilizacja, gdzie nauczyciel i wychowawca, będzie kompetentny, życzliwy, opiekuńczy, wyrozumiały i pełen ciepłej akceptacji dla każdego dziecka.
Biorąc pod uwagę specyfikę komunikowania się naszych dzieci czujemy potrzebę poznania ich języka.
Oczekujemy, że tworząc wspólny front z pedagogami przygotujemy je do godnego i odpowiedzialnego pełnienia roli pracownika, obywatela, rodzica. Chcielibyśmy, aby program – wizja, którą roztoczyliśmy, stanowił trzon wszelkich planów wychowawczych, które powstaną w naszej placówce
Rozdział II
Aksjologiczne podstawy wychowania (wartości)
Uwzględniając informacje uzyskane od rodziców, nauczycieli, wychowawców i uczniów oraz podstawę programową uznajemy, że proces wychowawczy musi odnosić się do określonego systemu wartości.

Jesteśmy Społecznością Szkolną, która opiera swoje działania na takich wartościach jak:

osoba ucznia, jego wszechstronny rozwój,
dociekliwość poznawcza ucznia, ukierunkowana na dobro, prawdę i piękno,
edukacja, uczenie się,
samodzielność,
wolność w połączeniu z odpowiedzialnością.
umiejętność odnajdywania celu życia i rzetelnej pracy, która do niego prowadzi,
wspólnota w państwie, ojczyźnie, społeczności lokalnej, rodzinie, szkole,
wartości moralne, doskonalenie się,
tolerancja, umiejętność dialogu.
Rozdział III
Cele wychowania
Proces wychowawczy ma na uwadze pełny rozwój młodego człowieka. Wszechstronność rozwoju oznacza, że nauczyciele-wychowawcy powinni wspomagać rozwój ucznia we wszystkich wymiarach, a więc: intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym
Główne cele pracy wychowawczej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone to:
przyswajanie i stosowanie zasad kulturalnego zachowania,

przygotowanie do życia w rodzinnie i społeczeństwie,

propagowanie zdrowego stylu życia,

rozwijanie umiejętności kreowania swojej osoby,

kształtowania umiejętności porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów,

przysposobienie do uczestnictwa w kulturze, dostrzegania ciągłości kultury przez wpajanie szacunku do tradycji regionalnej, europejskiej i światowej.
Rozdział IV
Wizja absolwenta
Miarą sukcesu wychowawczego naszego Ośrodka, będzie młody człowiek, który identyfikuje się z preferowanym systemem wartości, a w szczególności:
jest odpowiedzialny za swoje postępowanie i wybory,

potrafi okazywać uczucia i dostrzegać potrzeby innych,

jest ciekawy świata,

umie wykorzystać w życiu codziennym, umiejętności i wiedzę zdobytą na każdym etapie edukacyjnym,

jest tolerancyjny, rozumie odmienności kulturowe, religijne oraz inne występujące w społeczeństwie,

poszukuje, odkrywa i dąży na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wszelkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia swojego miejsca świecie,

identyfikuje się ze swoim krajem, narodem, kulturą i tradycją,

ma świadomość, czym jest rodzina i zna role poszczególnych członków rodziny,

kształtuje w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umie współdziałać i współtworzyć w Ośrodku wspólnotę nauczycieli i uczniów,

jest samodzielny, potrafi stawiać sobie cele i je realizować, umiejętnie dąży do dobra wspólnego z dobrem innych, wolność własną utożsamia z wolnością innych,

cechuje go wysoka kultura osobista.

Rozdział V
Wzór osobowy nauczyciela — wychowawcy
Zakładamy, że nauczyciele i wychowawcy wychowują głównie poprzez modelowanie i oddziaływanie własnymi postawami oraz przekonują prezentacją własnych umiejętności, które chcą przekazać wychowankom.
Oznacza to, że wzorem osobowym nauczyciela – wychowawcy staje się ten nauczyciel, który:
w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych kieruje się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, postawą moralną,

szanuje godność osobistą wychowanka,

jest kompetentny,

jest wzorem i przykładem, doradcą, mistrzem i przewodnikiem,
jest otwarty na problemy wychowanków,

nie wyróżnia dzieci i nie kieruje się własnymi emocjami przy wydawaniu opinii pedagogicznych,

jest gotowy wspierać uczniów w kłopotach osobistych,

umie motywować uczniów do pracy,

potrafi stawiać wymagania i konsekwentnie je egzekwuje,

jest serdeczny i życzliwy,

jest ciepły i wyrozumiały,

uczestniczy w życiu klasy i grupy,

systematycznie doskonali swoje umiejętności wychowawcze.
Cel – przyswajanie i stosowanie zasad kulturalnego zachowania
Wartości Wskaźniki efektów Procedury osiągania celów Odpowiedzialni
szacunek Uczeń:
– okazuje należny szacunek – spotkania integracyjne wychowawcy,
różnym osobom (rodzicom, wychowanków, rodzice,
nauczycielom, – godziny wychowawcze nauczyciele,
wychowawcom, kolegom), poświęcone zasadom dobrego zachowania dyrekcja, samorząd
tolerancja – potrafi zachowywać się imprezy: wychowanków,
właściwie w różnych • Święto Ośrodka rada rodziców.
sytuacjach i w różnych • Dzień Niesłyszących
miejscach, • Pożegnanie Jesieni,
– potrafi być tolerancyjny i wyrozumiały wobec „inności” • Andrzejki,
• Mikołajki,
• Spotkania opłatkowe,
Bal karnawałowy,
Dzień Kobiet,
• Walentynki,
• Powitanie Wiosny,
• Studniówka,
• Dzień Dziecka,

– szanuje mienie własne i
cudze, – Prace na rzecz Ośrodka
życzliwość okazuje życzliwość i pomoc osobom, z którymi się spotyka
Praca w samorządzie wychowanków

uprzejmość – jest odpowiedzialny za dobro klasy, grupy, społeczności uczniowskiej Ośrodka,
– stosuje zwroty grzecznościowe,
– jest uczynny względem innych,
– jest otwarty na potrzeby innych i niesienie pomocy potrzebującym,
– przestrzega zasad kulturalnego zachowania się zgodnie z obowiązującymi normami – Imprezy pozaszkolne:
wycieczki,
kino,
wystawy,
imprezy sportowe
Rozdział VI
Zadania wychowawcze, procedury osiągania celów
Wartości Wskaźniki efektów Procedury osiągania celów Odpowiedzialni
– rodzina Uczeń: wychowawcy,
– miłość – zna role pełnione w – zajęcia edukacyjne nauczyciele,
– szacunek rodzinie przez prowadzone aktywnymi ksiądz,
– odpowie – poszczególnych członków, metodami, rodzice.
działalność – wypowiedzi pisemne,
– tolerancja – okazuje szacunek i miłość – oglądanie filmów
– otwartość rodziny, jest otwarty – dyskusje,
– wytrwałość – uroczystości rodzinne,
– zaufanie – zna normy i zasady np. Dzień Matki, Ojca,
– uczciwość zachowania w grupie, Babci,
– akcje charytatywne,
– bierze aktywny udział w – pomoc koleżeńska,
pracach samorządu sąsiedzka,
wychowanków,

– podejmuje działania na rzecz społeczności ośrodkowej,
– jest zaangażowany w organizowanie imprez i uroczystości szkolnych – udział w różnorodnych akcjach,
– sprzątanie terenu wokół Ośrodka,
– udział w akcjach: W.O.Ś.P

– okazuje szacunek
drugiemu człowiekowi (bez – spotkania z
względu na wyznanie), psychologiem,

– umiejętnie ocenia
zachowania własne i cudze, – zajęcia edukacyjne,
Zrozumienie
Otwartość
Szczerość
Uczciwość – stawia cele i konsekwentnie dąży do ich realizacji

– jest odpowiedzialny za własne zachowanie,

– przestrzega zasad moralnych,

– przestrzega prawa,

– żyje i postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami,

– przestrzega zasad obowiązujących w danej grupie

– uczy się zrozumienia innych,

– uczy się zachowań asertywnych

– potrafi wykorzystać swoje umiejętności,

– rozpoznaje swoje zdolności

– przełamuje nieśmiałość,

– ma poczucie sprawstwa – udział w pracach na rzecz innych organizowanych przez szkołę i internat,
– spotkania ze społecznością innych szkół i środowisk,
– udział w projektach, zajęciach i spotkaniach organizowanych przez osoby z zew.
– zajęcia o charakterze dydaktycznym i wychowawczym,

– zajęcia z wolontariuszami,
– spotkania z młodzieżą z zagranicy w ramach wymiany , nauczyciele, wychowawcy

psycholog
Cel – Przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie

Cel – propagowanie zdrowego stylu życia
Wartości Wskaźniki efektów Procedury osiągania celów Odpowiedzialni
zdrowie Uczeń: -wychowawcy,
– zna zasady racjonalnego – zajęcia -nauczyciele
odżywiania,

– ma podstawową wiedzę na
temat zdrowia profilaktyki zdrowotnej,
wychowania fizycznego, biologii
odpowiedzialność
– dba o higienę osobistą, – lekcje i zajęcia biologii,
wychowawcze, przygotowania do
– zna techniki uczenia się – zawody sportowe, życia w rodzinie,
(efektywne), – spotkania z -pielęgniarka
lekarzami, szkolna,

dbałość o środowisko – potrafi prawidłowo
wykorzystać czas wolny
pielęgniarkami, -dyrekcja
– rozumie potrzebę dbania o – wyjścia na basen, -samorząd
rozwój fizyczny poprzez – biwaki, wychowanków,
aktywność ruchową (sport, – wycieczki piesze
rekreacja, turystyka), – zajęcia sportowe,
– zajęcia
– jest ciekawy świata integracyjne z
rówieśnikami
– dostrzega związek między stanem zdrowia, a stanem środowiska ze szkół masowych

-dba o środowisko naturalne

– umie szukać informacji dotyczących zdrowia,

– zna zagrożenia związane z nałogami

– potrafi odmawiać i przekonywać innych o szkodliwości używek

– zna zagrożenia wywołane chorobami cywilizacyjnymi i AIDS

– zna zasady BHP,
– zna zasady
udzielania pierwszej
pomocy,
– przestrzega zasad higieny pracy.

Cel – rozwijanie umiejętności kreowania swojej osoby
Wartości Wskaźniki efektów Procedury osiągania celów Odpowiedzialni

– odpowiedzialność Uczeń: -nauczyciele,
– krytycyzm
– szacunek wobec własnej osoby,
– akceptacja siebie – posiada wzorzec osobowy i dąży do niego – zajęcia edukacyjne -wychowawcy,
– zna swoją wartość, – przygotowanie
mocne i słabe strony, imprez,
– spotkania i
– jest odpowiedzialny za wywiady z
swoje postępowanie i ciekawymi ludźmi,
wybory(jest świadomy konsekwencji płynących z wyborów) – wybór samorządu

– umie zaprezentować się – programy
na forum klasy, grupy i profilaktyczno-
Ośrodka, wychowawcze,
– udział w konkursach, występach

– podejmuje działania na rzecz innych – organizowanie zajęć, spotkań, imprez dla młodszych kolegów,
– podejmowanie działań na rzecz słabszych, małych i starszych (przedszkole, uczniowie młodszych klas, domy pomocy społecznej, hospicja)

Cel – porozumiewanie się i rozwiązywanie konfliktów
Wartości Wskaźniki efektów Procedury osiągania celów Odpowiedzialni
tolerancja Uczeń: -nauczyciele
– porozumiewa się z – wszystkie zajęcia -wychowawcy,
odpowiedzialność otoczeniem językiem edukacyjne i -bibliotekarze,
migowym, mową, pismem, wychowawcze, -samorząd
szacunek – dyskusje, wychowanków,
– rozumie teksty pisane – godziny -dyrekcja,
prawość programowo dostosowane do danego poziomu wychowawcze, -psycholog,
– zajęcia
krytycyzm – wycieczki,
– potrafi wysłuchać racji – uczestnictwo w
innych osób, działalności kół
zainteresowań,
– w dyskusji potrafi bronić swoich racji,

– potrafi uargumentować swoje zdanie i wysłuchać zdania innych, aby osiągnąć porozumienie,

– zna pojęcie kompromisu- dąży do rozwiązania konfliktu.
Cel – Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze, dostrzegania ciągłości kultury przez szacunek do tradycji regionalnej, ojczystej, europejskiej i światowej
Wartości Wskaźniki efektów Procedury osiągania celów Odpowiedzialni
patriotyzm Uczeń:
– identyfikuje się ze swoim – zajęcia lekcyjne -nauczyciele,
Środowiskiem (Ośrodkiem (poznawanie dzieł literackich, -wychowawcy,
regionem, krajem) malarstwa i rzeźby),

– psycholog,
– tworzenie obrzędowości
– zna i szanuje tradycje swojej rodziny, swojego kraju Ośrodka,

– uczestnictwo w imprezach,
– zna zadania najważniejszych instytucji europejskich i światowych – organizowanie uroczystości
z okazji świąt narodowych, szkolnych, lokalnych i młodzieżowych
– jest tolerancyjny wobec
innych ludzi, zwyczajów
i kultur,

– szanuje symbole narodowe

Cel – Rozwijanie postaw bezpiecznego zachowania się w życiu codziennym

Wartości Wskaźniki efektów Procedury osiągania celów

Rozwaga, rozsądek,
Odpowiedzialność,
Szacunek wobec innych,
Troska o bezpieczeństwo swoje i innych
Uczeń
– zna instrukcje i procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ośrodku

* zna regulaminy (wychowanka internatu, regulamin zachowania w osw …,

* zna regulaminy poszczególnych pracowni internatowych i sal lekcyjnych,
– wie jak zachować się podczas pożaru,
Uczeń:
– ma poczucie bezpieczeństwa

* system monitoringu
– wie, że jego zachowanie jest obserwowane i monitorowane (wejścia główne do budynków, wybrane miejsca na terenie ośrodka),
– zna podstawowe przepisy o ruchu drogowym,
– potrafi w sposób bezpieczny korzystać ze środków komunikacji PKP i PKS

– zna zasady prawidłowego zachowania się w różnego rodzaju akwenach wodnych,
– zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy,

– wie o konsekwencjach niebezpiecznych zachowań (bójki, zastraszanie, wymuszanie, niewłaściwe korzystanie z internetu)

– wie i zna zagrożenia wynikające z korzystania z różnego rodzaju używek
– spotkania z dyrektorem,
– lekcje wychowawcze,
-zajęcia w internacie,
– zajęcia z poszczególnymi nauczycielami przedmiotu,
– filmy dydaktyczne
– lekcje wychowawcze,
– filmy dydaktyczne,
– próbne alarmy,
– spotkania ze specjalistami ds. bezpieczeństwa,
– zajęcia wychowawcze w szkole i internacie
– spotkania uczniów z dyrektorem,
– lekcje wychowawcze,
– spotkania uczniów z samorządem osw,
– zajęcia edukacyjne z wychowania komunikacyjnego,
– lekcje wychowawcze,
– wycieczki,

– kursy, spotkania z ratownikami medycznymi, instruktorami,
– udział w zajęciach PCK,

– pogadanki z psychologiem, pedagogiem,
– lekcje z wychowawcą,
– spotkania z przedstawicielami prawa (policja, adwokat, sędzia)
– pogadanki,
– spotkania ze specjalistami,
– filmy edukacyjne ( godz, wych, zajecia internatowe, dyskusyjny klub filmowy)

Rozdział VII
Działania psychologiczno – pedagogiczne. Profilaktyka uzależnień

Cel Zadanie Sposoby realizacji Odpowiedzialni
I
Wspomaganie przez Ośrodek wychowawczej
roli rodziców. Diagnoza wychowawczej sytuacji uczniów. Rozpoznawanie środowiska rodzinnego i pozaszkolnego uczniów poprzez:
– rozmowy
– obserwacje
– wizyty w domu uczniów
– ankiety.

Analiza pod względem wychowawczym wszystkich klas i grup w internacie poprzez:
– obserwacje
– ankiety
– rozmowy
– gry psychologiczne
– techniki socjometryczne. wychowawcy klas i
pozostali
nauczyciele

wychowawcy internatu
Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych trudnościami na tle konfliktów rodzinnych i kontaktów rówieśniczych Indywidualne rozmowy wspierające i terapeutyczne z potrzebującymi wychowankami i ich rodzicami. Prowadzenie zajęć wychowawczo – profilaktycznych na temat:
– radzenia sobie z emocjami
– rozwiązywania konfliktów
– zasad i norm potrzebnych do poprawnych relacji w grupie
– tolerancja
– jak stać się asertywnym. nauczyciele i wychowawcy, nauczyciel religii, specjaliści z poradni psychologiczno pedagogicznej
Eliminowanie napięć związanych z trudnościami w nauce Rozpoznawanie trudności
uczniów i ich przyczyn poprzez:
– obserwacje
– rozmowy
– badania diagnostyczne
– dostosowanie wymagań programowych do możliwości uczniów (zgodnie z opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej)
Posługiwanie się oceną jako
miarą wiedzy ucznia, a nie jako karą.
Uczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niepowodzeń szkolnych nauczyciele i wychowawcy, nauczyciel religii, specjaliści z poradni psychologiczno pedagogicznej
Wspomaganie rodziców w ich roli wychowawczej. Poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych poprzez:
– rozmowy indywidualne
– popularyzację literatury psychologiczno – pedagogicznej
– udział rodziców w zajęciach wychowawczo – profilaktycznych
– prelekcje
– kursy języka migowego
– spotkania terapeutyczne Organizowanie pogadanek nt. zagrożeń współczesnego świata:
– narkomania
– sekty
– przemoc
– subkultury młodzieżowe. nauczyciele i wychowawcy, nauczyciel religii, specjaliści z poradni psychologiczno pedagogicznej
II.
Profilaktyka uzależnień – Rozpowszechnianie prawdziwych i rzetelnych informacji o problemach, które interesują wychowanków.
– Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.
– Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji
-Rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności
– Umożliwienie wczesnego rozpoznawania, diagnozowania zagrożeń oraz rozwijania strategii przeciwdziałania.
– Kształtowanie postawy asertywności
– Utrwalenie wiadomości dotyczących zagrożeń związanych z wybranymi nałogami: narkotyki, alkoholizm, niekontrolowane korzystanie z technologii informacyjnej
– Kształtowanie postawy świadomego sposobu życia bez : używek, dopalaczy oraz uzależnień i osiągnięć cywilizacji
– Rozwijanie zainteresowań
– Kształtowanie nawyku spędzania czasu wolnego w sposób aktywny
– Propagowanie aktywnego uczestnictwa w życiu placówki poprzez kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności, kształtowanie postaw prospołecznych
Realizacja programów wychowawczo – profilaktycznych takich , Programy dotyczące profilaktyki uzależnień

Organizowanie zajęć alternatywnych wobec nudy, braku zainteresowań itp.
Organizowanie zajęć na tematy dotyczące np.: alkoholu, narkotyków i innych środków uzależniających.

prowadzenie cyklu zajęć profilaktyczno-wychowawczych ,

– trening asertywności – cykl warsztatowych zajęć dla wybranej młodzieży Gimnazjum i ZSZ przejawiającej problemy w sferze kontaktów rówieśniczych; – zajęcia socjoterapeutyczne
– wycieczki przedmiotowe, turystyczno – krajoznawcze, biwaki, obozy,
– udział w kółkach zainteresowań i sportowych,
– udział w imprezach sportowych, konkursach i turniejach na terenie Ośrodka i poza nim;
– aktywny udział w pracach Samorządu Wychowanków;
– praca w klubie internatowym;
– realizacja projektu „Ośrodek promujący zdrowie”;
– nauka pływania
nauczyciele i wychowawcy, dyrekcja, specjaliści z poradni, z policji, pielęgniarka.
Rozdział VIII
Program doskonalenia zawodowego nauczycieli – wychowawców w aspekcie wychowawczym
Wychowanie stanowi integralną część działania każdego nauczyciela – wychowawcy, który ma być nie tylko dydaktykiem, ale swoistym trenerem, opiekunem, doradcą, przewodnikiem młodego człowieka.
Wymaga to od nauczycieli – wychowawców doskonalenia umiejętności wychowawczych niezbędnych do efektywnej pracy.
Wszechstronny rozwój ucznia – wychowanka zakłada wszechstronny rozwój nauczyciela- wychowawcy.
Należy pogłębić doskonalenie zawodowe w zakresie:
jak rozumieć i rozwiązywać sytuacje wychowawcze,
jak kierować uczniami – wychowankami i utrzymać dyscyplinę w klasie i grupie wychowawczej,
jak wprowadzić aktywne metody prowadzenia spotkań z rodzicami,
jak motywować i edukować do aktywnej postawy wychowawczej wobec swoich dzieci,
jak radzić sobie z agresją i manipulacją?
Preferowane przez nauczycieli – wychowawców formy doskonalenia to:
szkolenie rady pedagogicznej przez specjalistów,
wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w zespole nauczycieli – wychowawców,
warsztaty,
kursy,
inne formy doskonalenia.

Rozdział IX
Ewaluacja Programu Wychowawczego Ośrodka
Cele ewaluacji:
poinformowanie zainteresowanych o efektach wdrożonego programu,
korygowanie i uaktualnianie programu,
starania o dodatkowe środki finansowe,
promocja Ośrodka.
Proponowanie metody ewaluacji:
ankiety dla uczniów-wychowanków, rodziców, nauczycieli-wychowawców,
wywiady i rozmowy z rodzicami i nauczycielami-wychowawcami,
wskaźniki ilościowe (przyrost – spadek liczby opuszczonych godzin lekcyjnych, spóźnień, liczba uczniów-wychowanków zaangażowanych w społeczne życie szkoły itp),
wskaźniki jakościowe (rodzaje aktywności uczniów na terenie Ośrodka i w środowisku),
dokumentacja fotograficzna, nagrania filmowe, kroniki, gazeta szkolna, księga absolwenta Ośrodka

Rozdział X
Postanowienia końcowe
Uzupełnieniem programu wychowawczego Ośrodka są: statut Ośrodka, program rozwoju Ośrodka, szkolny zestaw programów nauczania, oraz co roku sporządzane na ich podstawie:
programy wychowawcze klas i grup w internacie,
kalendarz uroczystości ogólnoośrodkowych,
projekty okolicznościowe (np. dotyczące określonego zagadnienia, scenariusze uroczystości, plan wycieczek, plan pracy samorządu wychowanków, plany kół zainteresowań, plany pracy organizacji młodzieżowych)
scenariusze ogólnoośrodkowych form realizujących cele założone w programie wychowawczym.
Znowelizowany Program Wychowawczy Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku zatwierdzono po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Wychowanków i Rady Rodziców na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25 października 2013 roku.