RODO

03 marzec RODO

INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku, ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

Administratorem Danych Osobowych jest dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Głuchych  w Olecku.

Ośrodek szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku, udostępnia dane osobowe podmiotom ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośba o udzielenie informacji.

DYREKTOR OSW
Artur Sobolewski

 

klauzula rodzice

klauzula pracownicy