WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW

02 lip WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW

 

 

PREAMBUŁA

Nauczyciele Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku  w dokumencie wewnątrzszkolnego systemu oceniania określili warunki, które mają dopomóc każdemu z nich w procesie obiektywnego oceniania uczniów. Opracowany system oceniania, oparty na przyjętych wspólnie zasadach, ma pomóc nauczycielom i uczniom, a także ich rodzicom (prawnym opiekunom) w określeniu efektywności i skuteczności procesu kształcenia i wychowania w naszej placówce, ma być także źródłem informacji o postępach edukacyjnych uczniów.

Tak rozumiany proces oceniania dotyczy nie tylko ucznia, ale również nauczyciela. Chcemy, aby ocenianie mogło być odtąd traktowane jako element wspierający i wspomagający proces edukacji szkolnej.

 

Tekst jednolity dokumentu  zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2015  r.

 

Spis treści

 

 1. DOKUMENTY I ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE OCENIANIA

II.  CELE SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

III.  OGÓLNIE UMOWY DOTYCZĄCE OCENIANIA

IV. FUNKCJE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 1. Funkcja informacyjna
 2. Funkcja motywacyjno – wychowawcza
 3. Funkcja metodyczna

V. NARZĘDZIA OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 1. Rodzaje narzędzi oceniania wewnątrzszkolnego
 2. Zasady stosowania narzędzi oceniania wewnątrzszkolnego
 3. Ogólna umowa dotycząca oceniania prac pisemnych
VI. ZASADY OCENIANIA
 1. Zasada jawności ocen
 2. Zasady oceniania przedmiotów artystycznych, religii, przedmiotów dodatkowych
 3. Rodzaje i kryteria ocen:

– Rodzaje ocen zajęć dydaktycznych

– Ocenianie uczniów upośledzonych umysłowo

– Kryteria ocen z zajęć dydaktycznych

– Zasady oceniania zachowania

– Skala ocen zachowania

 

VII. ZASADY KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

 1. Zasady ogólne
 2. Zasady informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)

o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

VIII. ZASADY PROMOWANIA
 1. Zasady otrzymywania promocji do klasy programowo wyższej
 2. Zasady otrzymywania promocji z wyróżnieniem
 3. Zasady ukończenia szkoły podstawowej
 4. Zasady ukończenia gimnazjum
 5. Zasady ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
 6. Zasady ukończenia szkoły średniej i policealnej
 7. Zasady ukończenia szkoły z wyróżnieniem
 8. Zasady ukończenia szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym

 

 1. ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
 2. Rodzaje i kryteria ocen

– Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne

– Zasady oceniania

– Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne

 1. Zasady oceniania zachowania
 2. Zasady oceniania przedmiotów artystycznych, religii, przedmiotów dodatkowych
 3. Zasady ukończenia szkoły podstawowej
 4. Zasady ukończenia gimnazjum
 5. Zwolnienie z nauki języka obcego

 

 1. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH
 1. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

XII. ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W OSTATNIM ROKU NAUKI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ I EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI

W GIMNAZJUM

XIII. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

XIV. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

 1. ŚWIADECTWA

XVI. ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOLE POLICEALNEJ

XVII. EWALUACJA WSO

XVIII. ZAŁĄCZNIKI

 1. DOKUMENTY I ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE OCENIANIA

Dokument powstał na podstawie:

 • Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. z 1996 r. nr 67,  poz. 329.)
  z późniejszym zmianami.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999roku, z dnia 10 czerwca 2015 roku, w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i  słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 843).
 • Programów nauczania, obowiązujących w szkołach Ośrodka, i/lub zatwierdzonych, przez Ministra Edukacji Narodowej
 • Statutu Ośrodka zatwierdzonego na Radzie Pedagogicznej w dniu 31.2015r.03.2006r.
  z późniejszym zmianami.
 • Programu wychowawczego Ośrodka zatwierdzonego na Radzie Pedagogicznej w dniu 25 października 2013 roku. z późniejszym zmianami.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 roku, w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U z 2015 r., poz. 959)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku, w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2001 r.

            nr 29, poz. 323.) z późniejszymi zmianami.

 1. CELE SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 Cele ogólne:

 1. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
 2. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
 3. Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań.
 4. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 5. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 6. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 7. Dostarczenie nauczycielom informacji o poziomie osiągnięć w zakresie założonych celów kształcenia.
 8. Budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.

III. OGÓLNIE UMOWY DOTYCZĄCE OCENIANIA

 1. Ocenianiu podlegają:
 2. osiągnięcia edukacyjne ucznia

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów uczniów w zakresie opanowania przez nich wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
z  podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających te podstawy oraz formułowaniu oceny.

 1. zachowanie ucznia

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie ośrodka.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

2.1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

o postępach w tym zakresie;

2.2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

2.3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

2.4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

2.5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 2. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zadań edukacyjnych
 3. ustalanie kryteriów oceniania zachowania
 4. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 1. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zg. z rozdz. X pkt.4,5,9,10-16
 2. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wg skali o której mowa w rozdz. VI pkt.3.3 i pkt. 3.7e
 3. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 20 października) informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zadań edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (do 20 października) informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. W szkołach policealnych zachowania nie ocenia się. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, której mowa w rozdziale VI. pkt. 3.3 ustala się po każdym semestrze.
 3. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
  i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

7a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować uczniowi wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

 • posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa
w przepisach w sprawie zasad  udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 1. 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

8.2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w pkt. 8.1, może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

8.3. Wniosek, o którym mowa w pkt.8 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz
z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

 

 1. FUNKCJE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 Zgodnie z Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001 r., ustawą o systemie oświaty art. 22

z dnia 7 września 1991r. oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
7 września 2004 roku
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Proces oceniania wewnątrzszkolnego ma spełniać następujące funkcje: informacyjną, motywacyjno-wychowawczą, metodyczną.

 1. Funkcja informacyjna

Proces oceniania wewnątrzszkolnego ma dostarczać uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o:

 • wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania
 • poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowaniu
 • dokonywanych przez ucznia postępach w procesie edukacyjnym
 • trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu
 • specjalnych uzdolnieniach ucznia
 1. Funkcja motywacyjno-wychowawcza

Proces oceniania wewnątrzszkolnego powinien:

 • motywować uczniów do dalszej pracy
 • kształtować u nich poczucie własnej wartości
 • wzmacniać zaufanie we własne siły
 • doskonalić umiejętności samooceny i systematyczności
 1. Funkcja metodyczna – dotyczy usprawniania procesu nauczania i wychowania

Proces oceniania powinien dostarczać nauczycielowi informacji o organizacji i metodach pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. NARZĘDZIA OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
 1. Rodzaje narzędzi oceniania wewnątrzszkolnego:
 2. pisemne:
 • prace klasowe
 • testy
 • sprawdziany
 • kartkówki
 • dyktanda, pisanie tekstu na podstawie odczytywania mowy z ust i ze słuchu
 • zadania domowe
 • ćwiczenia w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń
 • prace dodatkowe
 1. ustne:
 • odpowiedzi (dialog, opis, streszczenie, referat, opowiadanie …)
 • wypowiedzi (często określane jako aktywność ucznia)
 1. sprawnościowe, doświadczalne i praktyczne
 • dotyczą zajęć, podczas których uczymy, ćwiczymy i kontrolujemy sprawności oraz umiejętności praktyczne
 1. Zasady stosowania narzędzi oceniania wewnątrzszkolnego
 2. a) praca klasowa – forma pisemna obejmująca materiał powyżej trzech lekcji trwająca od 1 do 2 godzin lekcyjnych, zapowiedziana na dwa tygodnie wcześniej z odpowiednią adnotacją w dzienniku lekcyjnym i zeszycie przedmiotowym ucznia.

Dopuszcza się przeprowadzenie maksymalnie dwóch prac klasowych w tygodniu.

Uczeń powinien znać termin pracy klasowej i zakres materiału, który ona obejmuje.

 1. b) test kompetencji
 • nie wystawia się ocen
 • może być przeprowadzony bez zapowiedzi z dowolnej partii materiału
 1. c) sprawdzian – pisemna forma oceny wiadomości z ostatnich trzech lekcji, trwająca nie

dłużej niż 20 minut

 • nie wymaga wcześniejszej zapowiedzi
 1. d) kartkówka – krótka pisemna forma oceny wiadomości z ostatniej lekcji
 • nie wymaga wcześniejszej zapowiedzi
 1. e) zadanie domowe
 • uczeń ma obowiązek systematycznie odrabiać zadania domowe
 • każde zadanie domowe powinno być sprawdzone przez nauczyciela (szczegółowo przynajmniej u jednego ucznia, u innych odnotowany fakt wykonania zadania lub jego brak)
 • brak zadania domowego może być równoznaczny z otrzymaniem oceny niedostatecznej
 • nauczyciel może uwzględnić brak pracy domowej w przypadku szczególnych okoliczności poświadczonych przez rodziców lub wychowawcę internatu
 • zapomnienie zeszytu, w którym znajdowało się zadanie domowe oznacza jego brak

i może pociągnąć za sobą wstawienie oceny niedostatecznej

 1. f) wypowiedź ustna
 • przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji,
  w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu
 1. g) zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń)
 • uczeń ma obowiązek sumiennie prowadzić zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń)
 • uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas nieobecności w szkole (może być kopia „ksero”)
 • każdy zeszyt sprawdzany jest pod kątem kompletności notatek, poprawności merytorycznej, estetyki oraz poprawności ortograficznej
 • brak zeszytu przedmiotowego (zeszytu ćwiczeń) odnotowany jest w dzienniku

w postaci (-)

 • trzykrotny brak zeszytu przedmiotowego (zeszytu ćwiczeń) może być równoznaczny

z otrzymaniem oceny niedostatecznej

 1. h) praca w grupie
 • ocenie podlega planowanie, organizowanie pracy, umiejętność współpracy

z innymi członkami grupy

 1. aktywność
 • za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać ocenę, plus (+), albo minus (-):

   posiadanie trzech plusów może być równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej, posiadanie trzech minusów może być równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej

 1. Ogólna umowa dotycząca oceniania prac pisemnych

Łączna suma punktów uzyskana przez ucznia za pracę pisemną przeliczana jest na ocenę

Szkoły średnie – przedmioty zawodowe:

od  0% do 40%   –  niedostateczny

od 41% do 50%  –  dopuszczający

od 51% do 75%  –  dostateczny

od 76% do 90%  –  dobry

od 91% do 100% – bardzo dobry

powyżej 100%     – celujący

w sposób następujący:

 

od  0% do 30%   –  niedostateczny

od 31% do 50%  –  dopuszczający

od 51% do 75%  –  dostateczny

od 76% do 90%  –  dobry

od 91% do 100% – bardzo dobry

powyżej 100%     – celujący

 

 1. ZASADY OCENIANIA

 

 1. Zasada jawności ocen

1.1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria każdej z form aktywności podlegającej ocenie.

1.2. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na bieżąco o ocenie
i wynikających z niej konsekwencjach.

         1.3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, wskazując, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. w sposób określony  w statucie ośrodka.

1.4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 20 października) informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających ze zrealizowanych przez siebie programów nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

1.5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.  Ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia wychowawca na prośbę rodziców (lub prawnych opiekunów) powinien uzasadnić.

1.6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu  uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na warunkach określonych przez nauczycieli.

 

 1. Zasady oceniania z przedmiotów: wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, religii albo etyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych

 

2.1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

               Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

2.2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego , zajęć komputerowych lub informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o braku możliwości o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2.3. Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy (jak w rozdziale VI).

2.3a. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach

znajdują się w załączniku nr 8.

2.4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu,z nauki drugiego języka obcego.

2.5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

2.6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji   przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony” albo „zwolniona”.

2.7. Dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz religia i etyka są oceniane zgodnie ze skalą ocen  rozdz. VI  pkt.3.3 i nie mają wpływu na klasyfikację i promocję ucznia.

2.8. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.

 

 1. Rodzaje i kryteria ocen

3.1. Oceny dzielą się na:

 1. bieżące – określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej

części programów nauczania,

 1. b) klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) – określające ogólny poziom wiadomości
  i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (semestr, rok szkolny), stopnie te nie powinny być ustalone jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.

3.2. Ocenianie bieżące w klasach I-III szkoły podstawowej może przybierać formę symboliczną, punktową, literową, opisową, bądź cyfrową w ustalonej skali.

3.3. W klasach I-III szkoły podstawowej w ocenianiu uczniów  stosuje się oceny cząstkowe cyfrowe.

3.4. W klasach I – III szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są ocenami opisowymi opracowanymi na postawie załącznika nr 1.

3.4a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w pkt.  3.4, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

Ocena opisowa ucznia stanowi załącznik do arkusza ocen.

3.5. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy czwartej ustala się według następującej skali:

 • stopień celujący – 6
 • stopień bardzo dobry – 5
 • stopień dobry –  4
 • stopień dostateczny – 3
 • stopień dopuszczający – 2
 • stopień niedostateczny – 1

Skala ocen bieżących może być rozszerzona o (+) i (–).

3.6. Ocenianie uczniów upośledzonych umysłowo.

 1. Uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim otrzymują oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, adekwatne do wymagań programowych, dostosowanych do ich możliwości intelektualnych (wg skali ocen – pkt. 3.3)
 2. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych dla uczniów ze sprzężeniami i uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3.7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

Szczegółowe informacje o sposobie oceniania wyżej wymienionych uczniów zamieszczone są w załączniku nr 9.1, 9.2.

 1. 8. Kryteria poszczególnych ocen z zajęć edukacyjnych
 2. stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem zajęć edukacyjnych w danej klasie oraz:
 • samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy
 • osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych formach rywalizacji międzyszkolnej (rozdz. VII pkt. 15)
 1. stopień bardzo dobry  otrzymuje uczeń, który:
 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem zajęć edukacyjnych w danej klasie
 • sprawnie posługuje się wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne  ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu zadań problemowych.
 1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności
 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programie zajęć edukacyjnych danej klasy
 • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował w pełni materiału zawartego w programie zajęć edukacyjnych, ale te braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy
  z zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki
 • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela
 1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w programie zajęć edukacyjnych w danej klasie, a braki wiadomości uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy

 

 1. Zasady oceniania zachowania
 2. a) ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
 • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym
 • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych
 1. b) ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem rozdz. VIII pkt. 1.8 i 1.9.
 1. c) ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę:
 • opinię wychowawców internatu
 • opinię nauczycieli uczących jego klasę
 • opinię innych pracowników Ośrodka
 • wypowiedź zespołu uczniowskiego, który może wyrażać własną opinię

o zachowaniu kolegów

 • samoocenę, o ile uczeń sam chce coś istotnego wnieść do opinii o swym zachowaniu
 1. d) ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna z zastrzeżeniem

rozdz. VII pkt. 23.

 1. e) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne

z zastrzeżeniem pkt. 3.5. i 3.7 h).

 1. f) w klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi (załącznik nr 1.4.).
 2. g) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną

zachowania.

 1. przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

3.10. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania.

               Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

               1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

               2)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

               3)  dbałość o honor i tradycje szkoły;

               4)  dbałość o piękno mowy ojczystej;

               5)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

               6)  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

               7)  okazywanie szacunku innym osobom.

 

 1. a) Ustala się następujące szczegółowe kryteria oceniania zachowania ucznia:
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
 • stosunek do obowiązków szkolnych, którego przejawem jest:
 • wysiłek wkładany w naukę, którego nie wolno utożsamiać z uzyskiwanymi efektami postępów w nauce
 • systematyczność, staranność, praca nad własnym rozwojem
 • punktualność, frekwencja
 • systematyczne noszenie aparatów słuchowych
 • funkcjonowanie ucznia w środowisku Ośrodka
 • dbałość o piękno mowy ojczystej
 • dbałość o honor i tradycje Ośrodka
 • godne reprezentowanie Ośrodka
 • dbałość o piękno klasy, Ośrodka i jego otoczenia
 • poszanowanie mienia Ośrodka
 • kulturalny i życzliwy stosunek do kolegów, nauczycieli i innych osób
 • godne, kulturalne zachowanie poza Ośrodkiem
 • wszechstronny rozwój osobowości ucznia
 • udział ucznia gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego pkt. 3.10
 • przestrzeganie Regulaminu zachowania wychowanka w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku (załącznik nr 2).
 1. b) Ośrodek piętnuje szczególnie:
 • postawy zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu fizycznemu i psychicznemu ucznia oraz osób, na które uczeń wywiera wpływ
 • nieusprawiedliwioną absencję
 • wandalizm
 • zabór mienia
 • wulgarność języka, gestów
 • arogancję wobec rówieśników i dorosłych
 • ignorowanie nauczycieli, niską kulturę osobistą
 • niewykonywanie poleceń
 • utrudnianie procesu dydaktycznego w klasie poprzez przyjmowanie niepożądanych postaw podczas zajęć
 • picie lub posiadanie na terenie Ośrodka alkoholu
 • palenie papierosów
 • zażywanie lub rozprowadzanie środków uzależniających i psychotropowych

3.11. Skala ocen zachowania.

W związku z kryteriami przedstawionymi w pkt. 3.7. i 3.8. przyznaje się odpowiednie oceny zachowania w przyjętej skali ocen:

 • ocenę – zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, którego zachowanie spełnia wszystkie wymogi opisane w pkt. 3.8.a)
 • ocenę – zachowanie wzorowe uczeń może otrzymać bez względu na uzyskane wyniki w nauce
 • ocenę – zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który nie spełnia jednego

z wymogów opisanych w pkt. 3.8.a), a jego kultura osobista nie budzi żadnych zastrzeżeń

 • ocenę – zachowanie dobre otrzymuje uczeń, którego zachowanie spełnia zdecydowaną większość wymogów opisanych w pkt. 3.8.a), a jego kultura osobista nie budzi żadnych zastrzeżeń
 • ocenę – zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości obowiązków kwalifikujących jego zachowanie jako dobre, ale zadowalająco wywiązuje się z obowiązków szkolnych, a przede wszystkim zachowuje się w sposób bezpieczny dla siebie i innych oraz przejawia troskę o zdrowie własne i innych osób
 • ocenę – zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który nie sprostał wymaganiom opisanym w pkt. 3.8.a), a jego zachowanie charakteryzuje się co najmniej jedną cechą negatywną z niżej wymienionych:
 • nie wypełnia w znacznym stopniu obowiązku szkolnego
 • wszedł w konflikt z prawem
 • cechuje go niska kultura osobista
 • pije alkohol, pali papierosy, narkotyzuje się itp.
 • ocenę – zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który w drastyczny sposób łamie ogólnie przyjęte zasady funkcjonowania w placówce.

 

3.12.  Udział uczniów gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego

3.10.1 Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

3.10.2 Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu związanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3.10.3 Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub

wykraczać poza te treści.

3.10.4 Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela

i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

3.10.5 Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum

w porozumieniu z radą pedagogiczną.

3.10.6 Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

3.10.7 Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)

o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

3.10.8 Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

3.10.9 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

3.10.10 W przypadkach, o których mowa w pkt.3.10.9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

3.13.Postanowienia końcowe.

Dopuszcza się odstępstwa od zasad regulaminu w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 

VII. ZASADY KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

 

Zasady ogólne

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, według skali określonej w statucie szkoły, oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,
 3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,
  z zastrzeżeniem pkt. 4
 4. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w rozdz. VI. pkt.3.4 a i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z rozdz. VI pkt. 3.5.
 5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną powinien uzupełnić wiedzę zgodnie z treściami programowymi na pierwszy semestr w uzgodnieniu

z nauczycielem, na zasadach ustalonych w przedmiotowym systemie oceniania.

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej  stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła,

w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 1. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z rozdz. VI pkt. 3.7f
 2. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w rozdz. III, pkt. 7a.1, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z   VI pkt. 3.4 b i rozdz. VI pkt. 3.5 , zgodnie z zał. nr 9.
 3. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z rozdz. VI pkt. 3.3 i 3.7e
 4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w rozdz. III pkt. 7a.1, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych zgodnie z rozdz. VI pkt. 3.4 b i rozdz. III pkt. 3e. zgodnie z zał. nr 9.2.
 • Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego zachowania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa
  w rozdz. III pkt. 7a.1, w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z rozdz. VI pkt. 3.4 b i rozdz. III pkt. 3e. zgodnie z zał. nr 9.2.
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną
  i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, na warunkach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy
i w indywidualnych gospodarstwach rolnych – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu;

2)  w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
 2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy – szkoła policealna) ani na ukończenie szkoły.
 3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim
  w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
  w gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany do ciągłego monitorowania obecności swoich uczniów.

W sytuacji zauważenia miesięcznej nieobecności ucznia jest zobowiązany do ustalenia terminu i formy uzupełnienia materiału. Ustalenia te należy przedstawić rodzicom.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Jeżeli nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych przekroczy połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania może nie być klasyfikowany bez względu na to, jakie oceny otrzymał wcześniej.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny – rozdz. X.
 4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny – rozdz. X.
 5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko

w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego według zasad zamieszczonych
w rozdziale XI.

 1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,
  z zastrzeżeniem pkt. 28.
 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemną prośbę do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu (w formie podanej w przedmiotowym systemie oceniania przez nauczyciela przedmiotu) w celu uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  w terminie do 5 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.
 3. O zmianie oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych decyduje komisja zgodnie  z punktem 28.1) i
 4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemną prośbę do dyrektora szkoły o podwyższenie oceny zachowania w terminie do 5 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.
 5. O zmianie oceny zachowania decyduje komisja zgodnie z pkt. 28. 2) i 29 oraz 26. 2).
 6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej podanej
  w przedmiotowym systemie oceniania przez nauczyciela przedmiotu, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
  w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 • Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 29. 1), przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 27.

Termin sprawdzianu  uzgadnia się  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 1. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

kierownicze – jako przewodniczący komisji,

 1. wychowawca klasy,
 2. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne

w danej klasie,

 1. psycholog,
 2. przedstawiciel rady samorządu wychowanków,
 3. przedstawiciel rady rodziców.
 4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem rozdz. XI pkt. 1.

Z prac komisji sporządza się protokół (załącznik 4.3. i 4.4). Protokół stanowi załącznik do arkusza  ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 26.1), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 2. Przepisy pkt. 26-29 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
  W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Zasady informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

 

 1. Poszczególni nauczyciele przekazują pisemną informację w dzienniczku ucznia oraz na formularzu (załącznik nr 3.1, 3.2 ) o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniu z danych zajęć edukacyjnych rodzicom (prawnym opiekunom) na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną śródroczną i roczną. Informacja ta zostaje podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów) i oddana wychowawcy.
 2. Wychowawca klasy przekazuje pisemną informację w dzienniczku ucznia oraz na formularzu (załącznik nr 3.1., 3.2. ) o zagrożeniu oceną naganną zachowania rodzicom (prawnym opiekunom) na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną śródroczną i roczną. Informacja ta zostaje podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów) i oddana wychowawcy.
 3. W przypadku, gdy absencja ucznia jest ciągła, wychowawca ma obowiązek listownie przekazać informację o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniu z danych zajęć edukacyjnych na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej (załącznik nr 3.1. i 3.2.).
 4. Przed zebraniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)

o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych  ocenach klasyfikacyjnych z zajęć

edukacyjnych w terminie 7 dni przed radą pedagogiczną w dzienniczku ucznia.

 1. Przed zebraniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
  o przewidywanej dla niego śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania
  w terminie 7 dni przed radą pedagogiczną w dzienniczku ucznia.

 

 

VIII. ZASADY PROMOWANIA

 

 1. Zasady otrzymywania promocji do klasy programowo wyższej
  • Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
  • Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

1.3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

1.4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem p. 1.5 i 1.7.

1.5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

1.6. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,

w  porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 • Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum rada pedagogiczna może, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 • Uczeń, który nie otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny wyższej od oceny niedostatecznej, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 1.7
 • Na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) decyzją Rady Pedagogicznej uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole podstawowej specjalnej lub w gimnazjum specjalnym uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz rokuje, na podstawie przeprowadzonych testów kompetencji przedmiotowych, opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 • Uczeń, który w wyniku śródrocznej klasyfikacji nie był klasyfikowany z powodu nieobecności może otrzymać promocję do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że zda egzamin klasyfikacyjny według zasad określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
 • Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji był nieklasyfikowany z jednych zajęć edukacyjnych z powodu nieobecności, może otrzymać promocję do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że zda egzamin klasyfikacyjny według zasad określonych
  w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
 • Jeżeli uczeń był nieklasyfikowany i nie zgłosił się na egzaminy klasyfikacyjne śródroczne, to również nie może być klasyfikowany na zakończenie roku szkolnego, gdyż nie będzie podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej. Jeżeli w drugim semestrze są podstawy do klasyfikacji (oceny pozytywne), to uczeń powinien przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu pierwszego semestru. W przeciwnym razie nie będzie podstaw do ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych. Termin egzaminów klasyfikacyjnych uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

1.13.Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może otrzymać promocję do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że zda egzamin poprawkowy według zasad określonych
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

1.14. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

1.15.W szkole policealnej promowanie uczniów  odbywa się po każdym semestrze.

 

 • Zasady otrzymywania promocji z wyróżnieniem.

2.1 Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo

wyższej z wyróżnieniem.

2.2 Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do

średniej ocen, o której mowa w pkt.2.1 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć

2.3 W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych
z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

 • Zasady ukończenia szkoły podstawowej.

3.1 Uczeń kończy szkołę podstawową,  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą  składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane

w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych,
z uwzględnieniem pkt.15 rozdz. VII- uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt. 1.5 rozdz. VIII –

3.2 Jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu o którym mowa w załączniku 5.1.

3.3 Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. Jest przeprowadzany przez Centralną Komisje Egzaminacyjną.

3.4Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzaniu,

w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu,                 w dodatkowym terminie, ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej.

3.5Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu                  w następnym roku.

3.6W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzaniu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor Komisji Okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia  z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast wyniku sprawdzianu wpisuje się ,,zwolniony’’ lub ,,zwolniona”.

3.7Wyniku  sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.

 

 • Zasady ukończenia gimnazjum

4.1 Uczeń kończy gimnazjum,  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych,
z uwzględnieniem pkt.15 rozdz. VII, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt. 1.5 rozdz. VIII.

4.2 Jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu, o którym mowa w załączniku 5.1.

 • Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy. Przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 • Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu, w ustalonym terminie, albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku,
  w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 • Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.
 • W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast wyniku egzaminu gimnazjalnego wpisuje się ,, zwolniony’’, ,,zwolniona”.

 • Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.

 

 1. Zasady ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.

6.1 Uczeń kończy zasadniczą szkołę zawodową,  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem pkt.15 rozdz. VII, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt. 1.5 rozdz. VIII.

5.2Absolwent kończący zasadniczą szkołę zawodową może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 • Zdający, który potwierdził wszystkie kwalifikacje, wyodrębnione w danym zawodzie otrzymuje dyplom zawodowy.

 

 1. Zasady ukończenia szkoły średniej i szkoły policealnej.

6.1 Uczeń kończy szkołę średnią jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne-szkoły policealne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem pkt.15 rozdz. VII, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej (z zastrzeżeniem pkt. 1.5 rozdz. VIII,  dotyczącym szkoły średniej).

Zasady ukończenia szkoły policealnej znajdują się w załączniku nr 6.

 

 1. Zasady ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7.1 Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

7.2  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w pkt. 7.1, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

7.3 W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

 

 1. Zasady ukończenia szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 

 1. ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH  UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM
  I ZNACZNYM

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ww. uczniów znajdują się w załączniku nr 9.1

i 9.2.

 

 

 

 1. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

 

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 4. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
 5. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

3.1 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 3.b), nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.2 Uczniowi, o którym mowa w pkt. 3.b), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Uczeń nieklasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej, który chce zdawać egzamin klasyfikacyjny, musi złożyć pisemną prośbę o taki egzamin. Prośbę tę składa uczeń osobiście lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły nie później niż dzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.
 4. Gdy uczeń nie zda egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego rozpoczyna się postępowanie takie, jak w przypadku ucznia, który w klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną.
 5. Uczeń nieklasyfikowany w klasyfikacji rocznej, który chce zdawać egzamin klasyfikacyjny musi złożyć pisemną prośbę o taki egzamin. Prośbę tę składa uczeń osobiście lub jego rodzice (opiekunowie prawni) do dyrektora szkoły nie później niż dzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się za zgodą rady pedagogicznej.
 6. Gdy uczeń nie zda egzaminu klasyfikacyjnego rocznego lub do niego nie przystąpi

z przyczyn nieusprawiedliwionych nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego zostaje uzgodniony przez dyrektora szkoły

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) z uwzględnieniem następujących ograniczeń:

 • egzamin śródroczny – nie później niż w pierwszym miesiącu następnego semestru
 • egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt.3.b), oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

12.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1, 2, 3a) przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 3. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 3.b) przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

W skład komisji wchodzą:

 1. przewodniczący komisji – dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze
 2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 4.1.Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 4. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego
  z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
 5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 21 i VII pkt. 25.
 7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem rozdz. XI pkt. 1 oraz rozdz. VII pkt. 25.

                

 1. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

 

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Uczeń, który chce zdawać egzamin poprawkowy lub jego rodzice (prawni opiekunowie) muszą złożyć pisemną prośbę o taki egzamin do dyrektora szkoły nie później niż dzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej. Egzamin poprawkowy odbywa się za zgodą rady pedagogicznej.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły:

W skład komisji wchodzą:

 1. przewodniczący komisji – dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze
 2. egzaminujący – nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
 3. członek komisji – nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia

edukacyjne

 1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 6b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W tej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół według wzoru zawartego w załączniku nr 4.2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 11.
 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponad gimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

XII. ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI

W GIMNAZJUM

Załącznik nr 5.1.

 

XIII. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

 

Załącznik nr 5.2.

 

XIV. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

 

Załącznik nr 5.3.

 1. ŚWIADECTWA

 

Zasady wypełniania świadectw regulują odrębne przepisy prawa.

 

XVI. ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA
W SZKOLE POLICEALNEJ

Załącznik nr 6.

 

XVII. EWALUACJA WSO

 

 1. Celem ewaluacji jest sprawdzenie efektywności funkcjonowania WSO i jego doskonalenie. Ewaluacja nie ma charakteru restrykcyjnego, kontrolnego i nadzorującego, jej funkcją jest wspomaganie procesu zmian o charakterze rozwojowym.
 2. Realizacja ewaluacji:

 

Lp. Rodzaj ewaluacji Narzędzia i metody Kto przeprowadza Sposoby przekazywania wyników
1. bieżąca –       Rozmowa

–       Sondaż

 

–       nauczyciele

–       pedagog

–       dyrektor

informacja ustna, notatka służbowa
2. roczna –       analiza aktów prawnych

–       analiza wyników klasyfikacji

–       zespół do spraw WSO

–       dyrektor

raport roczny

 

 1. Wnioski z ewaluacji bieżącej winny być przekazywane w formie notatki służbowej zespołowi do spraw WSO.
 2. Raport roczny przedstawia przewodniczący komisji do spraw WSO.
 3. Zmiany w WSO opracowuje zespół do spraw WSO.
 4. Wszelkie zmiany w WSO wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1.1. Karta oceny postępów ucznia przed rozpoczęciem  nauki w klasie I szkoły podstawowej. Karta oceny postępów ucznia klasy I szkoły podstawowej

Załącznik nr 1.2   Kryteria oceny opisowej dla klasy II szkoły podstawowej

Załącznik nr 1.3   Kryteria oceny opisowej dla klasy III szkoły podstawowej

Załącznik nr 1.4  Kryteria oceniania zachowania ucznia w klasach I – III szkoły podstawowej

Załącznik nr 2.    Regulamin zachowania wychowanka

Załącznik nr 3.1.  Zawiadomienie do  rodzica  o zagrożeniu nieklasyfikowaniem

Załącznik nr 3.2.  Zawiadomienie do  rodzica  o zagrożeniu oceną niedostateczną

Załącznik nr 3.3.  Zawiadomienie do rodzica  o zagrożeniu niepromowaniem

Załącznik nr 4.1.  Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego

Załącznik nr 4.2.  Protokół z egzaminu poprawkowego

Załącznik nr 4.3.  Protokół z zebrania komisji – podwyższenie oceny zachowania

 

Załącznik nr 4.4.  Protokół ze sprawdzianu dotyczącego podwyższenia oceny z zajęć   edukacyjnych

 

Załącznik nr 4.5.  Zawiadomienie do ucznia o zagrożeniu nieklasyfikowaniem

 

Załącznik nr 4.6. Zawiadomienie do ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną / niepromowaniem

 

     Załącznik nr  5.1.  Regulamin sprawdzianu dla klasy VI szkoły podstawowej i egzaminu dla klasy III gimnazjum

 

Załącznik nr  5.2.   Regulamin egzaminu  zawodowego

Załącznik nr  5.3.   Regulamin egzaminu  maturalnego

Załącznik nr  6.   Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów szkoły policealnej

Załącznik nr  7.      Przedmiotowy system  oceniania

Załącznik nr  8.     Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii wyznania rzymsko-katolickiego

 

Załącznik nr  9.1.  Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

 

Załącznik nr  9.2.  Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym  i znacznym.