Zajęcia uczniów

30 maj Zajęcia uczniów

W ramach projektu „Równy start w przyszłość” uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olecku, uczestniczą w zajęciach, rozwijających kompetencje i umiejętności kluczowe uczniów.czytelnicze

Na zajęciach  czytelniczych uczniowie doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem,  technikę czytania  a także usprawniają  analizę i syntezę słuchowo-wzrokową.

Zajęcia historyczne ułatwiają przyswojenie pojęć związanych z historią, znajomość różnych epok oraz graficzną prezentacją genealogii jako formy przedstawienia upływu czasu.

Język angielski jest doskonalony podczas zajęć w dwóch grupach wiekowych. Uczniowie poznają nowe słownictwo i w formie zabawowej utrwalają struktury językowe.zajecia z j.angielskiego

W ramach projektu zorganizowano zajęcia z informatyki ogólnej i programowania. W grupie dzieci młodszych uczniowie zaznajamiani są z zasadami bezpiecznego poruszania się w Internecie, obsługą programów z pakietu Office oraz pracą na platformach edukacyjnych. Programowanie doskonali umiejętność logicznego myślenia oraz schematy tworzenia programów w języku Scratch.

Zajęcia matematyczne w klasach młodszych pomagają utrwalić pojęcia dotyczące stosunków przestrzennych, doskonalić umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 1000 oraz mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Starsze klasy doskonalą pamięciowe wykonywanie działań oraz umiejętności matematyczne w oparciu o różnorodne ćwiczenia praktyczne.programowanie

Przeprowadzane są również zajęcia przyrodnicze, podczas którym uczniowie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonują obserwacje mikroskopowe, wyszukują potrzebne informacje na portalach edukacyjnych, wykonują rysunki i plakaty, a także odbywają  wycieczki w celu obserwacji zjawisk przyrodniczych.

Dla najmłodszych dzieci, rozpoczynających naukę w szkole, zorganizowane zostały zajęcia rozwijające mowę, podczas których logopeda pomagała niwelować wady wymowy, pracowała nad poprawą wyrazistości i rytmu oddechowego uczniów.

Wszystkie zajęcia są prowadzone za pomocą aktywnych metod pracy.  Tematy zajęć są realizowane poprzez gry i zabawy, które zachęcają dzieci do pracy nad proponowanymi zagadnieniami. Najczęściej stosowaną formą jest praca w grupie, która uczy współpracy i wspólnej odpowiedzialności za jej efekty. Na zajęciach wykorzystywane są tablice interaktywne i multimedialne programy edukacyjne, zakupione w ramach projektu. Zajęcia odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze, co motywuje uczniów do wysiłku intelektualnego w celu uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach.rozwoj mowy