Zaproszenie do składania ofert cenowych

28 sie Zaproszenie do składania ofert cenowych

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych
im. św. F. Smaldone w Olecku
ul.
Słowiańska 2, 19-400 Olecko

tel. (87)520 30 62

fax: (87) 520 3063

e-mail: projekt.osw@wp.pl

Znak sprawy: OSW.081.6.3.2017                                                                                                           Olecko, 28.08.2017 r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup usługi szkoleniowej z zakresu doskonalenia nauczycieli w ramach projektuRÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm)., ponieważ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe.

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w latach 2017-2019, 96 godzin szkoleń doskonalących dla grupy 9 nauczycieli ze Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Olecku w celu podniesienia ich kompetencji informatycznych i zwiększenia przez nich stosowania ICT w procesie dydaktycznym. W okresie IX-XII 2017 ma zostać zrealizowanych 48 godzin szkoleniowych (w zależności od potrzeb szkolenia teoretyczne i praktyczne) z obsługi TIK w celu podniesienia umiejętności nauczycieli w zakresie obsługi zakupionych z projektu nowych urządzeń (tablic interaktywnych, sprzętu komputerowego), a także podniesienie ich kompetencji cyfrowych w zakresie m.in. opracowywania i udostępniania materiałów instruktażowych (tuto riali), bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
 1. W latach 2018-2019 zaplanowano realizację 6 szkoleń (łącznie 48 godzin) z zakresu wykorzystania narzędzi TIK w celu podniesienia wyników nauczania i kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z uwzględnieniem inicjatywności, kreatywności, równości szans i niedyskryminacji.
 1. Zakres wsparcia udzielanego na rzecz przygotowania nauczycieli do korzystania z TIK w nauczaniu przedmiotowym, będzie obejmował w szczególności następujące zagadnienia:
 • obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS;
 • wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych, również w trakcie zajęć prowadzonych z uczniami z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu informatycznym;
 • nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;
 • edukacja w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera;
 • wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie.
 1. Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia realizowany będzie w dniach i godzinach określonych przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z Wykonawcą. Usługa edukacyjna ma być prowadzona w dni robocze w godzinach popołudniowych lub w dni wolne od zajęć (w tym w soboty) w siedzibie szkoły.
 1. Realizacja usługi nie może kolidować z zajęciami szkolnymi oraz innymi wydarzeniami jak uroczystości szkolne, akademie, wycieczki szkolne organizowane w danej jednostce.
 1. Wszelkie pomoce typu druk materiałów szkoleniowych, kolorowe kartki, bristol, papier do tablicy flipchat, flamastry, oprogramowanie specjalistyczne niezbędne do realizacji zadania Wykonawca zorganizuje na swój koszt.
 1. Zamawiający zapewnia zestaw szkoleniowy (m.n. teczka, notes, długopis, pendrive), a w przypadku szkoleń 8-godzinnych obiad dla uczestników zajęć.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do:

  a) opracowanie i przesyłanie do Zamawiającego wersji elektronicznej materiałów szkoleniowych wykorzystywanych na potrzeby przeprowadzanych szkoleń/warsztatów w celu akceptacji oraz wersję elektroniczną pre- i post-testu dotyczącego tematyki realizowanego przez eksperta;
  b) przedłożenia Kierownikowi projektu programu szkolenia, na co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem szkolenia w celu ustalenia zgodności tematów i oczekiwanych efektów szkolenia;
  c) opracowanie i przesyłanie do Zamawiającego wersji elektronicznej materiałów szkoleniowych wykorzystywanych na potrzeby przeprowadzanych szkoleń/warsztatów w celu akceptacji oraz wersję elektroniczną pre- i post-testu dotyczącego tematyki realizowanego przez eksperta;
  d) udostępnienie uczestnikom wersji elektronicznej materiałów szkoleniowych, dydaktycznych związanych z realizowanym wsparciem, w szczególności przedstawianych prezentacji i konspektów;
  e) poinformowania w pierwszym dniu zajęć uczestników o fakcie współfinansowania szkolenia
  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i RPO WM 2014-2020;
  f) stosowania na wszystkich prezentacjach i materiałach szkoleniowych w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia obowiązujących dla projektu logotypów;
  g) Wytworzenie oznaczeń każdorazowo poprzedzone zostać musi konsultacją z Zamawiającym, a kompletność oznaczeń, ich wielkość i inne zasadnicze cechy prawidłowego oznaczania muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.
  h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pełnej kontroli przeprowadzanych zajęć, w tym także do sporządzania zdjęć oraz wszelkiej dokumentacji obrazującej realizację przedmiotu umowy.
  i) Wykonawca w zawartej umowie zostanie zobowiązany do przeprowadzenia ewaluacji przeprowadzonych szkoleń obejmującego m.in:
  1) badanie ankietowe stopnia zaspokojenia potrzeb nauczycieli uczestniczących w szkoleniu oraz ich opinii o jakości prowadzonych zajęć (m.in. sposób przekazu informacji, organizacja zajęć);
  2) badanie poziomu wiedzy nauczycieli z danej tematyki – opracowanie i przeprowadzenie testu badającego kompetencje przed i po zakończeniu tematyki realizowanej przez danego eksperta (na wejściu i na wyjściu), a także sporządzenie Zamawiającemu sprawozdania z ich wyników.

 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania płatności częściowych tj. po zakończonym miesiącu, na podstawie wystawionego rachunku/faktury oraz sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć w danej szkole (zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy), z których wynikać będzie m.in. ilość przeprowadzonych godzin zajęć oraz wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. W przypadku Wykonawcy spełniającego kryteria personelu projektu[1] dodatkowo wymaga się przedłożenia miesięcznej ewidencji godzin według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego rachunku/faktury.
 3. Za oferowaną cenę brutto należy rozumieć kwotę obejmującą wszystkie składniki wynagrodzenia Wykonawcy łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, które zobowiązany jest odprowadzić Zamawiający i które stanowić będą jego koszty związane z udzielonym zamówieniem.
 4. Wymiana któregokolwiek z ekspertów zaproponowanych w ofercie lub rozszerzenie składu jest dopuszczalne w szczególnych okolicznościach, po uprzednim zatwierdzeniu kandydatury przez Zamawiającego w formie aneksu do umowy. Przy czym doświadczenie i kwalifikacje nowego eksperta muszą być nie niższe niż te, które posiadała osoba zastępowana, a w przypadku rozszerzenia składu doświadczenie i kwalifikacje proponowanej osoby muszą spełniać wymagania określone w zapytaniu, na podstawie której została przygotowana oferta Wykonawcy.
 5. Na miejsce każdego niezatwierdzonego kandydata Wykonawca zaproponuje innego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Doświadczenie i kwalifikacje nowego kandydata muszą spełniać wymagania określone w zapytaniu.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany eksperta nie spełniającego oczekiwań uczestników w trakcie prowadzonych szkoleń na złożony przez nich pisemny wniosek.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć z kilku różnych zagadnień tematycznych przez jedną osobę pod warunkiem, że spełni wszystkie wymagania określone dla tych zagadnień.
 8. W przypadku Wykonawcy spełniającego kryteria personelu projektu łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby, w tym w realizację wszystkich projektów finansowanych ze środków zewnętrznych nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.
 9. Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom – brak w/w informacji będzie oznaczać, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.
 10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
 11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
  od wyniku postępowania.
 12. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
 • CENA – 60 pkt
 • DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY NA RYNKU (udokumentowana ilość lat prowadzenia działalności szkoleniowej) – 20 pkt
  poniżej 1 roku – 0 pkt
  1 rok – poniżej 4 lat – 10 pkt
  4 lata – poniżej 6 lat – 15 pkt
  powyżej 6 lat – 20 pkt
 • KWALIFIKACJE KADRY (doświadczenie trenera/szkoleniowca w postaci udokumentowanej ilości przeprowadzonych godzin szkoleniowych w zakresie TIK) – 20 pkt
  0 – 29 godzin – 0 pkt
  30 – 59 godzin – 5 pkt
  60 – 99 godzin – 10 pkt
  100 – 149 godzin – 15 pkt
  powyżej 150 godzin – 20 pkt
 1. Ofertę należy złożyć 4 września 2017 r. do godziny 15.00 na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
 1. Dopuszcza się złożenie oferty wraz z załącznikami (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego):

1) w formie pisemnej na adres: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. F. Smaldone w Olecku ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko z dopiskiem „Oferta na usługę edukacyjną na potrzeby projektu „Równy start w przyszłość”,

2) za pośrednictwem faksu na numer: (87) 520 30 63,

3) za pośrednictwem e-mail – skan dokumentacji przesłać na adres: projekt.osw@wp.pl

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części na każdym etapie bez podawania przyczyny.
 2. Jeżeli Wykonawcy, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 3. Wybrany oferent zobowiązany będzie stawić się w siedzibie Zamawiającego w terminie i o godzinie przez niego określonej w celu podpisania umowy. Informacja w tej sprawie zostanie przekazana drogą mailową na adres wskazany w ofercie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 4. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt.24 będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy.

 

ZAŁĄCZNIKI: 


Zamawiający

Artur Sobolewski

Dyrektor Ośrodka

[1] Personel projektu – osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj.
w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu.

 

Zaproszenie do składania ofert – usługa edukacyjna OSW