Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym – meble

14 sie Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym – meble

Znak sprawy: OSW.081.6.2.2017                                                                                    Olecko, 14.08.2017 r.


Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro NETTO

                 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę mebli, tablic i ekranów na potrzeby projektu RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), ponieważ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących mebli/sprzętu (dodatkowe parametry określono w załączniku nr 1):

  a) uczniowskie krzesło obrotowe na kółkach z regulowaną wysokością – 13 sztuk
  b) krzesło obrotowe na kółkach dla nauczyciela z regulowaną wysokością – 1 sztuka
  c) tablica suchościeralna – 1 sztuka
  d) ekran ścienny – 1 sztuka.

 2. Zamówienie powyższych mebli/sprzętu jest związane z realizowaną działalnością dydaktyczną w Szkole Podstawowej nr 5 w Olecku.
 3. Oferowane meble i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich, muszą spełniać normy bezpieczeństwa oraz być objęte gwarancją.
 4. Dostawa nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w opakowaniu firmowym odpowiadającym właściwościom mebli/sprzętu, zapewniającym jego całość i nienaruszalność.
 5. Formularz cenowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem (w tym koszt transportu/dostawy do Zamawiającego; warianty kolorystyczne foteli).
 6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
 7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 8. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie kryterium cena – 100%.
 9. Termin dostawy: do 21 dni od podpisania umowy.
 10. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do 18 sierpnia 2017 r. do godz. 14.30 na wzorze stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 zapytania.
 11. Dopuszcza się złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego):

1) w formie pisemnej na adres: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. F. Smaldone w Olecku ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko z dopiskiem „Oferta na dostawę mebli, tablic i ekranów na potrzeby projektu „Równy start w przyszłość”,

2) za pośrednictwem faksu na numer: (87) 520 30 63,

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej – projekt.osw@wp.pl.

12. O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej www.oswg.olecko.pl (zakładka przetargi) oraz na www.spolecko.bip.doc.pl (zakładka przetargi/zapytania ofertowe).

13. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części na każdym etapie bez podawania przyczyny.
2) Jeżeli Wykonawcy, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3) Wybrany oferent zobowiązany będzie stawić się w siedzibie Zamawiającego w terminie i o godzinie przez niego określonej w celu podpisania umowy. Informacja w tej sprawie zostanie przekazana drogą mailową na adres wskazany w ofercie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
4) Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt.3 będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy.
5) Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 507 756 086.

 

ZAŁĄCZNIKI:

                                    Zamawiający

                                                       Artur Sobolewski

Dyrektor Ośrodka