ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – USŁUGA TRANSPORTOWA

23 lis ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – USŁUGA TRANSPORTOWA

Olecko, 21.11.2017 r.

 Dotyczy: wyboru wykonawcy w zapytaniu cenowym nr OSW.081.6.5.2017 z 10.11.2017 r. zakup usługi transportowej i opieki na wyjazdy edukacyjne z projektu „RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ.

  1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi na zapewnienie transportu i opieki podczas wyjazdów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zawiadamiam o wyborze oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 1, 15-482 Białystok. Wartość oferty wynosi 13 775 zł brutto.

  1. NAZWY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z PRZYZNANĄ OFERTOM PUNKTACJĄ:

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty Ilość pkt za cenę Ilość pkt za czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii Łączna ilość punktów
1. Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 1,
15-482 Białystok
13 775 zł 60,00 40,00 100,00
2. TRANSPORTER Krzysztof Józef Prusko, Al. Zwycięstwa 2, 19-400 Olecko 14 300 zł 57,80 40,00 97,80

 

Uzasadnienie – Oferta nr 1 spełnia wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr OSW.081.6.5.2017 oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

Zamawiający

Artur Sobolewski

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

dla Dzieci Głuchych w Olecku