ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM O MEBLE

21 sie ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM O MEBLE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Znak sprawy: OSW.081.6.2.2017                                                                                              Olecko, 21 sierpnia 2017 r.

 

Dotyczy: wyboru dostawcy na zapytanie cenowe nr OSW.081.6.2.2017 z dnia 14.08.2017 r. pn. dostawa mebli, tablic i ekranów na potrzeby projektu RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”.

  1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254 z późn. zm.) w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę mebli, tablic i ekranów na potrzeby projektu RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zawiadamiam o wyborze oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę Eldor Sp. z o.o. z Bielsko-Białej. Łączna wartość brutto najkorzystniejszej oferty wynosi 3 267,99 zł.

 NAZWY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z PRZYZNANĄ OFERTOM PUNKTACJĄ:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty Liczba punktów
1. Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29 A, 62-090 Mrowino 4 700,00 zł 70
2. Eldor Sp. z o.o., ul. 1 Maja 21, 43-300 Bielsko-Biała 3 267,99 zł 100
3. Cezas-Glob Sp. o.o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn 3 420,00 zł 96
4. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 3 665,00 zł 89
5. LG Furniture Wojciech Gibert, Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa 3 924,00 zł 83
6. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok 3 733,00 zł 88

 

Uzasadnienie – Oferta nr 2 spełnia wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr OSW.081.6.2.2017 oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

Zamawiający

Artur Sobolewski

Dyrektor Ośrodka


Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego