DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

23 kwi DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im św Filipa Smaldone w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://archiwum.oswg.olecko.pl/
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:
– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
INFORMACJE DODATKOWE
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły tj. Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im św Filipa Smaldone w Olecku
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Prosimy skontaktować się z sekretariatem szkoły: email: osw_gluchych_olecko@poczta.fm
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numery telefonu +48 (87) 5203062 (sekretariat). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/.
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
– Dostępność wejścia do budynku: wejście do budynku posiada dostosowanie dla osób niepełnosprawnych,
– Dostosowanie korytarzy: TAK,
– Dostosowanie schodów: NIE,
– Dostosowanie wind: NIE,
– Dostępność informacji głosowych: NIE,
– Parking dostępny – wydzielono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych,
– Prawo wstępu z psem asystującym: TAK,
– Dostępność tłumacza języka migowego: TAK.