Rekrutacja do projektu „Równy start w przyszłość”

10 paź Rekrutacja do projektu „Równy start w przyszłość”

Rozpoczęcie rekrutacji uczniów do projektu „Równy start w przyszłość”

Zapraszamy wszystkie uczennice i uczniów Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku do udziału w projekcie edukacyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania w Szkole Podstawowej nr 5, rozwijanie kompetencji informatycznych 9 nauczycieli i 20 uczniów w wieku 6-14 lat w okresie od lipca 2017 do czerwca 2019 roku.

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą w roku szkolnym 2017/2018 będą prowadzone zajęcia wspomagające rozwój uczniów mających specyficzne trudności w nauce, a dla uczniów wykazujących określone zainteresowania zapewniamy interesujące zajęcia pozalekcyjne. Wszystkie zajęcia będą wspomagane nowoczesnym sprzętem komputerowym i ICT zakupionym na potrzeby projektu.

Nr zajęć Oferta zajęć z projektu w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 5 w Olecku Ilość grup Ilość godz. zajęć w tyg.
3.2.1 Zajęcia matematyczne w kl. I-III 2 1
3.2.1 Zajęcia matematyczne w kl. IV-VI 2 1
3.2.2 Zajęcia przyrodnicze 2 1
3.2.3 Kółko historyczne 1 1
3.2.4 Zajęcia polonistyczne (rozwój mowy) 1 1
3.2.4 Zajęcia polonistyczne (czytelnictwo) 2 1
3.2.5 Zajęcia informatyczne (ogólne) 1 1
3.2.5 Zajęcia informatyczne (nauka programowania) 1 1
3.2.6 Zajęcia językowe (język angielski) 2 1

Po zakończeniu procesu rekrutacji rozpoczną się zajęcia dodatkowe realizowane na terenie szkoły. W ramach projektu zaplanowano także ciekawe wyjazdy edukacyjne uzupełniające zajęcia – w 2017 r. zostanie zorganizowany wyjazd do Gallindii i Kadzidłowa, a w 2018 r. do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie oraz do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W 2019 r. uczniowie uczęszczający na zajęcia pojadą do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz do Republiki Ściborskiej i na bezkrwawe safari koło Gołdapi.

Ilość miejsc ograniczona – wypełnione dokumenty rekrutacyjne (załącznik nr 1 – należy wypełnić tylko raz, a załącznik nr 2 – oddzielnie na każde zajęcia) należy dostarczyć 14 września 2017 r. do p. Doroty Danielewicz lub sekretariatu Ośrodka. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz kryteria premiujące. Na podstawie zgłoszeń w II połowie września br. opublikujemy listy rankingowe.

Wszelkie działania w projekcie są bezpłatne dla uczniów, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz wzięcia udziału w projekcie!

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: