Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku w związku z wystąpieniem COVID-19

31 sierpień Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku w związku z wystąpieniem COVID-19

Procedura opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02.07.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322,374 i 567).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Ośrodku i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie od 01.09.2020r. obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, zwanej dalej placówką, odpowiada Dyrektor Ośrodka, zwany dalej Dyrektorem.

2. W placówce stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej udostępnione na stronie urzędu.

3. Na terenie placówki odbywają się zarówno zajęcia dydaktyczne jak i opiekuńczo-wychowawcze z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa zapobiegających rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2.

4. Na terenie całego Ośrodka obowiązuje obowiązek ścisłego stosowania się do zasad higieny zapobiegających zarażeniu Covid-19, tj. częste mycie rąk, nie dotykanie ust, oczu, nosa oraz dezynfekcja dłoni oraz powierzchni mebli, przyrządów, urządzeń.

5. Dyrektor ma prawo wprowadzić dodatkowe obostrzenia i środki bezpieczeństwa w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

6. Zajęcia w placówce odbywają się z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne z uwzględnieniem niepełnosprawności uczniów.

7. Wskazaniem do nie wpuszczenia osoby na teren Ośrodka są objawy charakterystyczne dla zachorowania na Covid-19.

8. Dzieci z alergią objawiającą się kichaniem, kaszlem, katarem muszą posiadać stosowne zaświadczenie od lekarza i przekazanie dyrekcji Ośrodka.

9. Zgodnie z wytycznymi ogranicza się kontakt z pracownikami obsługi i administracji.

10. Jedna klasa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

11. W trakcie przerw obowiązkowo odbywa się wietrzenie sali.

12. Wskazane jest aby podczas przerw uczniowie przebywali na korytarzu przylegającym do sali lekcyjnej.

13. Czas trwania zajęć rewalidacyjnych prowadzonych indywidualnie wynosi 60 minut , 50 minut zajęć pozostałe 10 minut poświęcone jest na wietrzenie sal oraz dezynfekcję mebli i sprzętów.

14. Czas trwania zajęć specjalistycznych wynosi 45minut ,35 minut zajęć, pozostałe 10 minut poświęcone jest na wietrzenie sal oraz dezynfekcję mebli i sprzętów.

15. Czas trwania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wynosi 60 minut 50 minut zajęć pozostałe 10 minut poświęcone jest na wietrzenie sal oraz dezynfekcję mebli i sprzętów.

16. Czas trwania zajęć z informatyki wynosi 45 minut ,35 minut zajęć , pozostałe 10 minut poświęcone jest na wietrzenie sal oraz dezynfekcję mebli i komputerów.

17. Czas zajęć wychowania fizycznego wynosi 45 minut, 35 minut zajęć, pozostałe 10 minut przeznaczone jest na dezynfekcję szatni i sprzętu. Uczniowie rozpoczynający zajęcia pozostają pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego i oczekują na możliwość wejścia do sali gimnastycznej po dezynfekcji i wietrzeniu.

a) w miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele/ wychowawcy.

b) jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

c) w trakcie przerw obowiązkowo odbywa się wietrzenie sali gimnastycznej.

d) podczas przerw uczniowie mogą przebywać wyłącznie na korytarzu przylegającym do sali gimnastycznej, boisku szkolnym lub terenie zieleni ośrodka pod opieką nauczyciela kończącego zajęcia z zespołem klasowym.

18. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

19. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

20. Po zakończonym dniu ławki szkolne, krzesła, przybory itp. są dezynfekowane przez panie sprzątające.

21. Uczeń może skorzystać z wypożyczalni biblioteki szkolnej.

22. Odległości między bibliotekarką a korzystającymi z biblioteki powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

23. W bibliotece może jednocześnie przebywać maksymalnie 1 wypożyczający.

24. Nauczyciel bibliotekarz powinien maksymalnie ograniczyć uczniom dostęp do księgozbiorów w wolnym dostępie i katalogów kartkowych.

25. Książki i inne materiały oddane przez czytelnika mogą być ponownie wypożyczone po okresie kwarantanny wynoszącym 2 dni. Książki te powinny być oznaczone datą rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny.

26. Miejscem składowania książek w celu przeprowadzenia kwarantanny jest sala nr 52.

27. W Ośrodku dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).

28. Jednocześnie w pokoju nauczycielskim może przebywać maksymalnie 4 osoby. W pokoju wychowawców internatu – 4 osoby. W sytuacji bliskiego kontaktu i niemożności zachowania dystansu społecznego pracownicy powinni założyć maskę ochronną/przyłbicę.

29. Obowiązuje zakaz organizowania imprez, apeli, wydarzeń sportowych i innych tworzących duże skupiska ludzi.

30. Każdorazowe wyjście poza teren Ośrodka musi być uzgodnione z wicedyrektorem Ośrodka.

31. Szafki ubraniowe uczniów są nieczynne. Odzież wierzchnia pozostawiana zostanie w klasach w wyznaczonych do tego miejscach.

32. W salach dziennego pobytu mogą przebywać wyłącznie wychowankowie grup wychowawczych.

33. Osoby niebędące pracownikami (np. studenci, podwykonawcy) mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie za wiedzą i zgodą Dyrekcji Ośrodka, z zachowaniem obowiązujących wytycznych: ewidencja pobytu, pomiar temperatury, zakrywanie ust i nosa maską ochronną/przyłbicą, zachowanie dystansu społecznego 1,5m.

34. Na tablicy ogłoszeń w Ośrodku znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie ośrodka.

35. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym Ośrodek zapewnia:

1) sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń placówki, placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska oraz sprzętów znajdujących się w budynku;

2) płyn do dezynfekcji rąk – w budynkach, na korytarzu oraz w miejscu spożywania posiłków przez dzieci, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, przyłbice dla pracowników wyznaczonych do odbioru dzieci;

3) plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem, instrukcje prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic oraz instrukcje prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki przy wejściach do budynku.

4) pomieszczenie do izolacji zlokalizowane jest w izolatce nr 1 (sala nr 102)

5) pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe jest zaopatrzone w 2 zestawy ochronne, w skład których wchodzą: 2 maseczki, 1 przyłbica, 1 fartuch nieprzemakalny z długim rękawem, 10 par rękawiczek oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

6) pomieszczenie do izolacji obsługuje pracownik wskazany przez Dyrektora.

7) pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia dyrekcja przekazuje wszystkim pracownikom , rodzicom i uczniom.

1. Dyrektor:

1) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Ośrodka zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

2) dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było przedmiotów i sprzętu, których nie da się skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, np. wykładziny. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować;

3) zapewnia taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów, (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku);

4) dba o to, aby unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, ustala bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć;

5) dba, aby wszyscy pracownicy Ośrodka, w razie konieczności, byli zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos;

6) zapewnia swobodny dostęp do płynów dezynfekujących znajdujących się przy wejściach do wszystkich budynków Ośrodka oraz m.in. przed wejściem do stołówki, na poszczególnych piętrach; przy każdym dozowniku znajduje się instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk;

7) zapewnia w każdej klasie ręczniki papierowe i zamykane kosze na śmieci celem zwiększenia higieny uczniów;

8) zobowiązuje uczniów i nauczycieli do dezynfekcji dłoni po każdej przerwie.

9) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;

10) kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym– telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u dziecka;

11) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, bądź pracownika;

12) współpracuje ze służbami sanitarnymi;

13) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

14) informuje rodziców o obowiązujących w Ośrodku procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej/ strony internetowej placówki;

15) ogranicza przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe);

16) nadzoruje, aby codziennie sporządzana była lista osób przebywających na terenie placówki.

2. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1) Do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej:

a. regularnego mycia rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

c. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują.

2) Dezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do budynku Ośrodka.

3) Informowania dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci.

4) Zachowania dystansu społecznego między sobą, wynoszącego min. 1,5m.

5) Nie przemieszczania się zbędnie po terenie i budynkach Ośrodka.

6) Postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.

3. Osoby sprzątające w Ośrodku po zakończeniu zajęć z dziećmi każdego dnia:

1) mycie – sale zajęć, pomieszczenia sanitarno- higieniczne, ciągi komunikacyjne;

2) mycie i dezynfekowanie – poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, przedmioty i sprzęt, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach;

3) sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć – regularnie czyszczą z użyciem detergentu lub dezynfekują, a jeśli nie ma takiej możliwości zabezpieczają przed używaniem;

4) rejestrują swoje działania w „Karcie kontroli czynności myjąco-dezynfekujących” zał. nr 1.

4. Nauczyciele:

1) sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

2) dbają o to by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

3) wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę;

4) organizują przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela;

5) dbają o to, aby w sali gimnastycznej przebywały jedna grupa uczniów – po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane;

6) przy sprzyjających warunkach atmosferycznych wszystkie zajęcia wychowania fizycznego organizują na świeżym powietrzu – na terenie Ośrodka;

7) zapewniają korzystanie przez uczniów z boiska oraz z pobytu na świeżym powietrzu na terenie Ośrodka, przy zachowaniu zmianowości grup oraz dystansu pomiędzy nimi, jeśli na boisku przebywają dwie grupy (brak możliwości wyjść poza teren Ośrodka);

8) zapewniają korzystanie przez uczniów z placu zabaw na terenie Ośrodka, przy zachowaniu zmianowości grup (z placu zabaw w danym momencie może korzystać tylko jedna grupa, wejście kolejnej uwarunkowane jest opuszczeniem placu zabaw przez poprzedników);

9) ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami; podczas zajęć wychowania fizycznego zakazane są rozgrywki, gry, zabawy, konkurencje wymagające bliskiego kontaktu, należy je zastąpić sportami pozwalającymi zachować i kontrolować dystans;

10) nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

11) dbają, aby uczeń nie zabierał z Ośrodka niepotrzebnych przedmiotów oraz nie przynosił do szkoły, m.in.: zabawek, itp.;

12) wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w Ośrodku i dlaczego zostały wprowadzone, instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk;

13) jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby powinien odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia z Ośrodka.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z placówki.

1. Do budynków Ośrodka wpuszczany jest tylko uczeń lub uczeń z rodzicem/opiekunem prawnym. Obowiązuje zakaz wpuszczania osób postronnych.

2. Zaleca się, aby rodzic/opiekun prawny odprowadzał dziecko do drzwi wejściowych budynku szkolnego, skąd dziecko samodzielnie udaje się na zajęcia. W przypadku dzieci niesamodzielnych rodzic/opiekun odprowadza dziecko na zajęcia, jednak obowiązkowo zakłada na ten czas maskę ochronną. Na teren ośrodka może wejść tylko jeden rodzic/opiekun. Maska ochronna obowiązuje tylko rodzica/opiekuna, obowiązek ten nie dotyczy odprowadzanego ucznia.

3. W przypadku wejścia rodzica/opiekuna do któregokolwiek budynku Ośrodka, obowiązuje ponadto dezynfekcja rąk. Ponadto nakazuje się zachowywanie dystansu 1,5m w stosunku do innych osób.

Internat

1. Do internatu Ośrodka zostaną przyjęte wyłącznie osoby zdrowe po wykonaniu pomiaru temperatury. Wyjątek stanowią wychowankowie przewlekle chorzy, przyjmujący leki na stałe wg aktualnych zleceń lekarskich.

2. Przed zakwaterowaniem rodzic, opiekun prawny bądź sam wychowanek jeśli jest pełnoletni musi przyjąć do wiadomości i podpisać;

– zgodę na pomiar temperatury,

– oświadczenie o braku kontaktu z osobami chorymi na covid- 19 , bądź osobami przebywającymi na kwarantannie ( każdorazowo po powrocie z domu).

3. W czasie pobytu wychowanków w Internacie Ośrodka obowiązywać będą następujące zasady:

a) do internatu należy przywieźć jedynie rzeczy niezbędne do pobytu na dany okres (nie należy robić zbędnych zapasów odzieży i przedmiotów, zakaz maskotek);

b) wychowankowie mają bezwzględny obowiązek dbać o czystość i higienę osobistą;

c) systematycznie myć i odkażać ręce korzystając z dozowników ogólnodostępnych;

d) pomieszczenia internatu należy systematycznie wietrzyć kilka razy dziennie;

e) w miarę możliwości pamiętać o utrzymywaniu dystansu w stosunku do kolegów jak i nauczycieli i wychowawców;

f) w internacie obowiązuje zakaz odwiedzin- wchodzenia jakichkolwiek osób z zewnątrz (dotyczy to również rodziców i członków rodziny);

g) w internacie obowiązuje zakaz wychodzenia poza teren ośrodka, wyjątek stanowią wyjścia z wychowawcą grupy, który będzie sprawował nadzór nad przestrzeganiem rygorów sanitarnych w miejscach publicznych (dystans, maski);

h) w internacie obowiązuje bezwzględny obowiązek zgłaszania złego samopoczucia, kaszlu lub innych objawów grypopodobnych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby następuje natychmiastowa izolacja w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.

Żywienie

1. Stołówka szkolna działa ze zmienioną organizacją.

2. Przed wejściem do stołówki obowiązuje dezynfekcja rąk.

3. Uczniowie przychodzą do stołówki według ustalonego porządku. Każda klasa siedzi przy wskazanych stolikach, bez możliwości mieszania się pomiędzy grupami. Uczniowie są obsługiwani. Posiłki są serwowane do stolików przez wyznaczone przez dyrektora osoby.

4. Wejście do stołówki odbywa się wejście głównym. Wyjście odbywa się tym samym wyjściem, w przypadku dobrej pogody wyjściem ewakuacyjnym.

Celem eliminacji spotkań pomiędzy uczniami, następna grupa uczniów wchodzi na stołówkę, po opuszczeniu pomieszczenia przez poprzednią grupę.

5. Każdorazowo po zakończonym posiłku, stoliki i krzesła są dezynfekowane.

6. Pomieszczenie jest również regularnie wietrzone (minimum raz na godzinę).

7. Klub uczniowski pozostaje zamknięty.

Wyjścia na zewnątrz

1. Ośrodek nie organizuje wyjść poza teren placówki, np. konkursy, festyny itp.

2. W celu prowadzenia zajęć edukacyjnych, w przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie powinni korzystać z placu zabaw, terenów zieleni, boiska szkolnego.

3. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw lub boiska szkolnego na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane.

Przepisy końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Ośrodku od dnia 01 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

2. Wszyscy pracownicy Ośrodka oraz uczniowie, ich rodzice/opiekunowie prawn