Zaproszenie do składania ofert cenowych – usługa transportowa

10 lis Zaproszenie do składania ofert cenowych – usługa transportowa

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych
im. św. F. Smaldone w Olecku
ul.
Słowiańska 2, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 62

fax: (87) 520 30 63

e-mail: projekt.osw@wp.pl

 

Znak sprawy: OSW.081.6.5.2017                                                                                                             Olecko, 10.11.2017 r.

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup usługi na zapewnienie transportu i opieki podczas wyjazdów edukacyjnych, realizowanych w ramach projektu RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ„, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), ponieważ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu i opieki dla uczniów podczas 5 wyjazdów edukacyjnych uzupełniających zajęcia pozalekcyjne, realizowane w 2017, 2018 i 2019 r. z projektu „Równy start w przyszłość”. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przewidzianych prawem bezpiecznych i higienicznych warunków przejazdu oraz opieki uczestnikom wyjazdu przez osoby z przygotowaniem pedagogicznym. Usługa będzie realizowana z projektu „Równy start w przyszłość” w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-230, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.
 2. Zakres zmówienia obejmuje realizację w/w usługi podczas następujących wyjazdów edukacyjnych dla 20 uczniów niepełnosprawnych w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 5 w Olecku w ramach:

a) zajęć matematyczno-przyrodniczych – Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie (IV kwartał 2017 r.)

b) zajęć matematyczno-przyrodniczych – Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w (2018 i 2019 r.)

c) zajęć matematyczno- przyrodniczych – Republika Ściborska i Zatyki – Bezkrwawe safari (I półrocze 2019 r.)

d) zajęć humanistyczno- językowych – Gallindia i Kadzidłowo (I półrocze 2018 r.)

e) Szczegółowy opis tras przewozu i zakresu usług w ramach projektu stanowi załącznik nr 1 (wzór oferty).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian trasy i terminów określonych na 2018 i 2019 r. w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w momencie ogłoszenia zapytania. Wykonawca zobowiązany będzie dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego.

 1. Wykonawca świadczyć będzie usługi środkami lokomocji, które spełniają wszelkie wymagania dotyczące przewozu dzieci i młodzieży zawarte w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Pojazdy muszą posiadać miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób, muszą być w pełni sprawne i wyposażone w klimatyzację oraz powinny posiadać, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednie oznakowanie pojazdu do przewozu dzieci i młodzieży. Pojazdy wykonujące usługę muszą być sprawne, posiadać aktualny przegląd techniczny oraz posiadać ubezpieczenia OC, NW i spełniać inne niezbędne wymagania zgodne z przepisami prawa do przewozu osób na terenie kraju.
 3. Wykonawca z chwilą realizacji przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za czynności przewozowe, w tym:

 

1) zapewnienie opieki przez osoby z przygotowaniem pedagogicznym w liczbie 1 opiekun na 5 uczniów (4 opiekunów na grupę 20 uczniów).

2) w roku szkolnym 2017/2018 do udziału w projekcie zakwalifikowano uczniów w wieku od 7 do 16 lat uczęszczających do  Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Olecku. Są to dzieci niepełnosprawne (niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 1 os. niepełnosprawna ruchowo, z afazją, autyzmem, zespołem  os. Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

3) w związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany do zapewniania opieki nad uczestnikami wyjazdu przez osoby z przygotowaniem pedagogicznym (co najmniej 3 opiekunów musi posiadać wykształcenie upoważniające do pracy z osobami niepełnosprawnymi – w postaci udokumentowania ukończenia studiów z surdopedagogiki).

 1. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich należnych podatków, opłat parkingowych i obciążeń publiczno-prawnych związanych z transportem.
 2. Ze względu na możliwość realizacji wyjazdów edukacyjnych w tym samym dniu Wykonawca powinien posiadać minimum 2 autobusy o liczbie miejsc co najmniej 25. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii autobusów Wykonawca powinien zapewnić płynność jazdy poprzez zapewnienie autobusu zastępczego.
 3. Termin przyjazdu i powrotu ustala Zamawiający z Wykonawcą co najmniej na 3 tygodnie przed terminem realizacji usługi. Wyjazdy będą realizowane w soboty lub inne dni wolne od zajęć. Dojazd do miejsca rozpoczęcia trasy i zjazd do siedziby wykonawcy po zakończeniu przewozu nie będą podlegały obciążeniu dla Zamawiającego.
 4. Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt, zobowiązany jest do zabezpieczenia odpowiednich autobusów wraz z kierowcami (kierowcy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę, umów o pracę z kierowcami) i zapewnienia punktualnych i zgodnych z harmonogramem przewozów.
 5. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy.
 6. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej załącznikami, wszelkimi zmianami do SIWZ, sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie usług.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy.
 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w zapytaniu i umowie.

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie elementy, niezbędne do pełnego zrealizowania zamówienia. Po stronie wykonawcy leżą wszelkie koszty.
 2. Do oceny ofert zamawiający przyjmie cenę brutto.
 3. Cena powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cena określona przez oferenta powinna obowiązywać przez okres ważności umowy.
 5. Wszelkie rozliczenia między Zmawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 7. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert: zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty stosować będzie następujące kryterium:

 • Kryterium A – cena oferty za 1 km – 60 %
 • Kryterium B – czas podstawienia autobusu zastępczego do siedziby zamawiającego w razie awarii – 40 %

Opis sposobu oceny ofert:

Kryterium A – cena oferty

Przy ocenie kryterium ceny Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Ap = Cmin/Cbadx 60 pkt

Gdzie:

Ap           – ilość punktów obliczona dla oferty badanej

Cmin        – cena najtańszej oferty spośród złożonych niepodlegających odrzuceniu

Cbad        – cena badanej oferty

Kryterium B – czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii.

Czas podstawienia autobusu zastępczego do siedziby zamawiającego nie może być dłuższy niż 30 minut.

W przypadku braku podania czasu podstawienia autobusu zastępczego Zamawiający uzna, że czas ten wynosi ponad 30 minut.

                   tmin

Bp = ———————– x 40 pkt

                   tbad

Gdzie:

Bp – liczba punktów przyznana ofercie za spełnianie kryterium

Btmin       – czas najniższy oferty spośród złożonych niepodlegających odrzuceniu

tbad         – czas badanej oferty

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Pn), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:

                                                              Pn = Ap x 60% + Bp x 40%

3.Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spełniając jednocześnie wszystkie wymogi specyfikacji i ustawy PZP.

5. Ofertę należy złożyć do 20 listopada 2017 r.do godziny 15.00 na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

6. Dopuszcza się złożenie oferty wraz z załącznikami (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego):

1) w formie pisemnej na adres: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. F. Smaldone w Olecku ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko z dopiskiem „Oferta na usługę transportową na potrzeby projektu „Równy start w przyszłość”,

2) za pośrednictwem faksu na numer: (87) 520 30 63,

3) za pośrednictwem e-mail – skan dokumentacji przesłać na adres: projekt.osw@wp.pl

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części na każdym etapie bez podawania przyczyny.

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

9. Wybrany oferent zobowiązany będzie stawić się w siedzibie Zamawiającego w terminie i o godzinie przez niego określonej w celu podpisania umowy. Informacja w tej sprawie zostanie przekazana drogą mailową na adres wskazany w ofercie, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

10. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt. 9 będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy.

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

Zamawiający

Artur Sobolewski

Dyrektor Ośrodka