Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

05 wrz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Olecko, 05.09.2017 r.

 

Dotyczy: wyboru wykonawcy w zapytaniu cenowym nr OSW.081.6.3.2017 z 28.08.2017 r. zakup usługi szkoleniowej z zakresu doskonalenia nauczycieli w ramach projektu „RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ.

 

  1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254 z późn. zm.) w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi szkoleniowej z zakresu doskonalenia nauczycieli w ramach projektu „RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zawiadamiam o wyborze oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę Architekci Sukcesu Agata Musiałkiewicz, ul. Dębowa 5, 19-300 Straduny. Wartość oferty wynosi 8 640 zł.

  1. NAZWY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z PRZYZNANĄ OFERTOM PUNKTACJĄ:
 Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty Ilość pkt za cenę Ilość pkt za doświadczenie Ilość pkt kwalifikacje Łączna ilość punktów
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A,
19-400 Olecko
   9 680 zł 53,55 20 20 93,55
2. Architekci Sukcesu Agata Musiałkiewicz, ul. Dębowa 5,
19-300 Straduny
   8 640 zł 60,00 15 20 95,00
3. Progenja, Anna Jeglinska, ul Lipowa 5, 05-807 Podkowa Leśna  13 728 zł 37,76 20 15 72,76
4. Eridea Agnieszka Różycka, ul. Elsterska 1 lok. 2, 03-907 Warszawa    9 980 zł 51,94 20 5 76,94

 Uzasadnienie – Oferta nr 2 spełnia wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr OSW.081.6.3.2017 oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

 Zamawiający

Artur Sobolewski

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

dla Dzieci Głuchych w Olecku